Nurmisen varastolla paperirullia kuljetuksessa

Palkka- ja palkkioselvitys

Nurminen Logistics Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää, 1.1.2016 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015 (Corporate Governance). Selvitystä päivitetään yhtiön käytännön mukaan tietyin väliajoin siten, että internetsivuilla olevat tiedot ovat mahdollisimman ajantasaisia.

Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan saatavilla julkisesti internetissä osoitteessa www.cgfinland.fi.

Hallitus

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön eivätkä siten saa yhtiöltä hallitustyöskentelyyn liittymättömiä korvauksia ilman erillistä sopimusta.

Yhtiö teki sopimuksen Russian Capital Management Oy:n kanssa yhtiön johtamisen ja hankkeiden tukemisesta ajalle 1.11.2018-31.5.2019. Sopimuksen kuukausiveloitus on 16 500 euroa/kk. 

Yhtiöllä ei ole hallituksen jäseniä koskevaa optio-ohjelmaa, eivätkä hallituksen jäsenet saa eläke-etuja yhtiöltä.

Hallituksen palkkiot vuodelta 2019

Yhtiökokous päätti 11.4.2018, että hallitustyöskentelystä maksetaan vuosipalkkiona puheenjohtajalle 40 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa. Lisäksi kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1 500 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi seuraavat palkkiot: 7 500 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä enintään 1 600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu.

Vuonna 2019 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita seuraavasti:
Olli Pohjanvirta134 845
euroa
23 000 euron arvosta yhtiön osakkeita, luovutettu lokakuussa 2019(3 000 euroa hallituskausi 4/2018-3/2019 ja 20 000 euroa hallituskausi 4/2019-3/2020) 
Irmeli Rytkönen 24 000
euroa
11 500 euron arvosta yhtiön osakkeita, luovutettu lokakuussa 2019(1 500 euroa hallituskausi 4/2018-3/2019 ja 10 000 euroa hallituskausi 4/2019-3/2020) 
Juha Nurminen19 000
euroa
11 500 euron arvosta yhtiön osakkeita, luovutettu lokakuussa 2019(1 500 euroa hallituskausi 4/2018-3/2019 ja 10 000 euroa hallituskausi 4/2019-3/2020)
Jukka Nurminen23 000
euroa
11 500 euron arvosta yhtiön osakkeita, luovutettu lokakuussa 2019(1 500 euroa hallituskausi 4/2018-3/2019 ja 10 000 euroa hallituskausi 4/2019-3/2020)
Alexey Grom13 000
euroa
11 500 euron arvosta yhtiön osakkeita, luovutettu lokakuussa 2019(1 500 euroa hallituskausi 4/2018-3/2019 ja 10 000 euroa hallituskausi 4/2019-3/2020)
Hannu Leinonen10 000 euron arvosta yhtiön osakkeita, luovutettu lokakuussa 2019(hallituskausi 4/2019-3/2020)
Kari Savolainen* 23 000
euroa
1 500 euron arvosta yhtiön osakkeita, luovutettu lokakuussa 2019(hallituskausi 4/2018-3/2019)

* Hallituksen jäsen 12.4.2019 saakka

Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista. Hallitus päättää myös mahdollisista ylimmän johdon ja avainhenkilöiden kannustinohjelmista, elleivät ne lain mukaan kuulu yhtiökokouksen päätettäviksi.

Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kuukausipalkasta ja puolivuosittain päätettävästä bonuspalkkiojärjestelmästä.

Toimitusjohtajalla on oikeus osakepohjaiseen pitkän aikavälin kannustejärjestelmään voimassa olevan palkitsemispolitiikan ja hallituksen päätösten mukaisesti. Avainhenkilöille suunnatun lyhyen aikavälin bonuspalkkiojärjestelmän vuosibonus määräytyy yhtiön taloudellisen menestymisen perusteella. Mittareina käytetään konsernin tulosta, liiketoimintayksikön tulosta sekä henkilökohtaisia tavoitteitteita.

Palkat ja palkkiot

Yhtiön VT toimitusjohtajana on toiminut 18.3.2019 asti yhtiön talousjohtaja kauppatieteiden maisteri Teppo Talvinko. Vuonna 2019 Teppo Talvingolle on maksettu VT toimitusjohtajan tehtävien hoitamisesta palkkaa 7 571 euroa. Yhtiön toimitusjohtajana toimi 18.3.2019 – 5.12.2019 diplomi-insinööri Ville Iho. Vuonna 2019 Ville Iholle on maksettu toimitusjohtajan tehtävien hoitamisesta 169 523 euroa. Yhtiön toimitusjohtajana aloitti 6.12.2019 yhteiskuntatieteiden maisteri Tero Vauraste. Vuonna 2019 Tero Vaurasteelle on maksettu toimitusjohtajan tehtävien hoitamisesta 22 785 euroa.

Yhtiön toimitusjohtajana 15.11.2018 asti toimineelle kauppatieteiden maisteri Marko Tuunaiselle on maksettu vuonna 2019 erosopimuksen mukaisia korvauksia 84 000 euroa.

Yhtiön ja Tero Vaurasteen välisen toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on ennen 20.8.2020 3 kuukautta, jolta ajalta maksetaan täysi palkka luontoisetuineen. Tämän jälkeen irtisanomisaika on yhtiön puolelta 9 kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta 6 kuukautta. Yhtiön päättäessä sopimuksen 18 kuukauden palvelusuhteen jälkeen yhtiö suorittaa toimitusjohtajalle 3 kuukauden kokonaispalkkaa vastaavan korvauksen. Toimitusjohtajalla on lakisääteinen eläketurva ja eläkeikä.

Muiden konsernin johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan palkka ja muut edut vuonna 2019 olivat yhteensä 434 927 euroa.

Nurminen Logistics Oyj:n 13.3.2020 julkaiseman yhtiökokouskutsun liitteenä olevasta palkitsemispolitiikasta poistettiin 4.1 luvun viimeinen lause: Muuttuvat palkkiot voivat vuositasolla olla enintään 100% toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta.

Lause poistettiin, koska toimitusjohtajan kokonaisansaintaan liittyvässä osakepalkkiojärjestelmässä palkitsemisen arvo voi ylittää 100% riippuen kriteerien täyttymisestä ja osakekurssin kehityksestä.