Juna-aikataulut Q3 aikana lähteville junille on julkaistu: https://www.nurminenlogistics.fi/palvelut/suomi-kiina-konttijuna/

Nurmisen varastolla paperirullia kuljetuksessa

Hallitus ja johtoryhmä

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, jolla on yleistoimivalta niissä yhtiötä koskevissa asioissa, jotka eivät lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu muulle toimielimelle. Hallitukseen kuuluu  4–8 varsinaisessa yhtiökokouksessa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittua varsinaista jäsentä ja yhtiökokouksen niin päättäessä enintään 3 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksella on kirjallinen työjärjestys.

Hallitus

Hallituksen tehtäviä ovat muun muassa:

  • päättää konsernistrategiasta
  • päättää konsernirakenteesta ja konsernin organisaatiosta
  • käsitellä ja hyväksyä puolivuosikatsaukset, tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen, toimintakertomus ja taloudellisianäkymiä koskevat pörssitiedotteet
  • hyväksyä konsernin toimintasuunnitelma, budjetti ja investointisuunnitelma
  • päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista, yritysostoista, -myynneistä tai -järjestelyistä sekä vastuusitoumuksista
  • päättää konsernin johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä
  • hyväksyä konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettely
  • laatia osinkopolitiikka ja vastata osakasarvon kehittymisestä
  • vastata muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.

Hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan ja arvioi vuosittain toimitusjohtajan ja muun johdon toimintaa. Hallitus arvioi vuosittain myös omaa toimintaansa sisäisenä itsearviointina.

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti 8–10 kertaa vuodessa ja puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön toiminnan hoitaminen sitä edellyttää tai milloin toimitusjohtaja sitä esittää. Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin. Talousjohtaja toimii hallituksen sihteerinä.

Viime vuosina yhtiön käytäntönä on ollut, että yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä, valmistelevat hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotuksen suunnittelun lähtökohtana on liiketoiminnan tarpeet ja siinä kiinnitetään erityistä huomiota yrityksen määrittämiin hallituksen monimuotoisuutta koskeviin periaatteisiin.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Hallituksen jäsenten monipuolinen ja toisiaan täydentävä ikä, ammatti- ja kansainvälinen tausta sekä koulutus edesauttavat hallituksen tehokasta työskentelyä. Hallitus on laatinut vuonna 2016 hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet, joita hallituksen kokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmisteleva elin pyrkii aina noudattamaan.

Yhtiön tavoitteena on, että hallituksessa on molempien sukupuolten edustajia. Muita tavoitteita ovat hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä ikä, koulutus sekä ammatti- ja kansainvälinen tausta. Lisäksi hallituksen jäseneltä edellytetään toimialatuntemusta sekä mahdollisuutta käyttää riittävästi aikaa hallitustyöskentelyyn. Ajan riittävyyden arviontiin kiinnitetään erityistä huomiota hallituksen puheenjohtajan kohdalla, sillä varsinkin hallituksen puheenjohtajalla on oltava mahdollisuus paneutua yhtiön asioihin riittävän laajasti ja usein puheenjohtajan työpanosta tarvitaan myös kokousten ulkopuolella.

Vuonna 2018 alkaneella toimikaudella hallitusten jäsenten ikähaarukka on 39–72 vuotta. Hallituksen jäsenten ammatti- ja kansainvälinen tausta on monipuolinen ja toimialatuntemus laaja. 

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden enemmistöä edustavan jäsenen tulee olla myös riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. 

Hallitus

Olli Pohjanvirta

Väliaikainen toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja / Chairman of the board & Interim CEO

Alexey Grom

Hallituksen jäsen / Member of the board

Juha Nurminen

Hallituksen jäsen / Member of the board

Jukka Nurminen

Hallituksen jäsen / Member of the board

Irmeli Rytkönen

Hallituksen jäsen / Member of the board

Tytäryhtiöiden hallitukset

Enemmistö Nurminen Logistics Oyj:n tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajista ja jäsenistä kuuluu konsernin operatiiviseen johtoon.

Johtoryhmä

Yhtiön hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja toimii yhtiön johtoryhmän puheenjohtajana.

Yhtiön johtoryhmä koostuu ylimmästä johdosta. Johtoryhmän tehtävänä on valmistella yhtiön strategiaa ja seurata tulosten muodostumista sekä käsitellä asioita, joihin liittyy merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle.

Johtoryhmä

Olli Pohjanvirta

Väliaikainen toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja / Chairman of the board & Interim CEO
Fi | En | Ru