Nurmisen varastolla paperirullia kuljetuksessa

Hallinnointi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 

Nurminen Logistics Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä sekä Suomen osakeyhtiölain ja Nasdaq Helsinki Oy:n antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää, 1.1.2016 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015 (Corporate Governance).

  • Hallinnointikoodin suosituksesta 15, Valiokunnan jäsenten valinta, poiketen hallituksen tarkastusvaliokunnassa on ajalla 1.1.–14.4.2018 ollut kaksi jäsentä.

Koodi on kokonaisuudessaan saatavilla julkisesti internetosoitteessa www.cgfinland.fi. Yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu yhtiökokouksen, hallituksen ja sen perustamien valiokuntien, toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmän, sovellettavaksi tulevan lainsäädännön ja muun sääntelyn sekä konsernipolitiikkojen, -ohjeiden ja -toimintatapojen muodostamaan kokonaisuuteen.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä  vuonna 2018 on julkaistu erillisenä selvityksenä. Nurminen Logistics Oyj:n rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 44 254 174 osaketta ja osakepääoma 4 214 521 euroa. Yhtiöllä on yksi osakelaji ja kaikki  osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä.

Toimielimet

Nurminen Logistics Oyj:n johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Niiden tehtävät määräytyvät pääasiallisesti Suomen osakeyhtiölain mukaisesti.

Tiedottaminen

Yhtiö julkaisi vuonna 2018 puolivuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen suomeksi ja englanniksi. Ne ja yhtiön muut tiedotteet sekä yhtiön hallintoa koskevat keskeiset tiedot ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla.