NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2016

Nurminen Logistics Oyj                                       Tilinpäätöstiedote 9.3.2017 klo 13.00

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi ja liiketulos kääntyi positiiviseksi

Nurminen Logisticsin avainluvut 1.1.–31.12.2016

·  Liikevaihto oli 50,0 milj. euroa (1–12/2015: 50,0 milj. euroa).
·  Vertailukelpoinen liikevaihto oli 50,5 milj. euroa (45,3 milj. euroa).
·  Raportoitu liiketulos oli -0,9 milj. euroa (-2,1 milj. euroa).
·  Vertailukelpoinen liiketulos oli 0 milj. euroa (-3,3 milj. euroa).
·  Liiketulosprosentti oli -1,9 % (-4,2 %).
·  Vertailukelpoinen liiketulosprosentti oli 0 % (-7,3 %).
·  Tulos per osake oli -0,24 euroa (-0,33 euroa).
·  Omavaraisuusaste oli 14,6 % (17,0 %).
·  Taseen loppusumma oli 43,8 milj. euroa (51,0 milj. euroa).

Nurminen Logisticsin avainluvut 1.7.–31.12.2016

·  Liikevaihto oli 26,8 milj. euroa (7–12/2015: 23,4 milj. euroa).
·  Vertailukelpoinen liikevaihto oli 26,7 milj. euroa (21,5 milj. euroa).
·  Raportoitu liiketulos oli 0,3 milj. euroa (-0,8 milj. euroa).
·  Vertailukelpoinen liiketulos oli 0,4 milj. euroa (-2,4 milj. euroa).
·  Liiketulosprosentti oli 1,2 % (-3,4 %).
·  Vertailukelpoinen liiketulosprosentti oli 1,6 % (-11,1 %).
·  Tulos per osake oli -0,10 euroa (-0,15 euroa).

Yhtiö on vuoden 2016 jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana tarkistanut ja muuttanut Baltian yhtiöidensä liikevaihdon raportointia. Baltian yhtiöiden raportointi on yhdenmukaistettu konsernin raportointiohjeistuksen mukaiseksi. Raportoinnin muutoksen johdosta yhtiön liikevaihtoa on oikaistu +12,6 miljoonalla eurolla vuoden 2016 aikana (+7,4 miljoonaa euroa vuoden 2015 osalta). Baltian yhtiöiden raportoituun liiketulokseen oikaisulla ei ole vaikutusta.

Yhtiön sisäistä raportointia ja ulkoisen raportoinnin segmenttijakoa on muutettu ja 1.1.2016 alkaen Nurminen Logistics raportoi vain yhden liiketoimintasegmentin. Ennen vuotta 2016 yhtiö raportoi kolme liiketoimintayksikköä, jotka olivat Huolinta- ja lisäarvopalvelut, Rautatielogistiikka ja Erikoiskuljetukset ja projektit, joka myytiin vuoden 2015 aikana.

Nurminen Logistics on soveltanut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) ohjeita vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä, jotka tulivat voimaan 3.7.2016. Nurminen Logistics käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa kehitystä sekä parantamaan vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät kuitenkaan korvaa IFRS:n mukaan raportoituja tunnuslukuja. Nurminen Logistics on muuttanut aiemmin käytetyt termit ”operatiivinen liiketulos ilman valuuttakurssimuutoksia” ja ” ”kertaluonteisista eristä puhdistettu liiketulos” termiin ”vertailukelpoinen liiketulos”. Vertailukelpoinen liikevaihto ja liiketulos lasketaan oikaisemalla virallisesta tuloksesta pois ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen liikevaihto ja liiketulos, lopetettujen liiketoimien tuotot ja kulut, edellisille tilikausille kuuluvat tuotot ja kulut sekä suorat valuuttakurssivaikutukset.

TOIMITUSJOHTAJA MARKO TUUNAINEN:

”Nurminen Logisticsin suoritus vuonna 2016 oli lupauksia antava. Hyvin sujuneen loppuvuoden ansiosta liikevaihto ja kannattavuus paranivat vuoteen 2015 verrattuna. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 11,6 % ja liiketulos parani yli 3,3 miljoonalla eurolla. Liikevaihdon kasvun myötä Nurminen Logistics -konsernin käyttökate parani huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. Käyttökatetta kertyi tilikaudella 416 tuhatta euroa, jossa on lisäystä edelliseen vuoteen 409 tuhatta euroa.

Huolintapalvelut Suomessa jatkoivat hyvää tuloskehitystään ja onnistuimme kasvattamaan markkinaosuuttamme tällä liiketoiminta-alueella. Huolintapalvelujen liikevaihto kasvoi 16,6 % vuoden takaisesta ja myös kannattavuus parani. Terminaalipalveluissa kehitys vaihteli suuresti eri toimipaikkojen välillä. Positiivista oli yhtiön suurimpien terminaalien, Vuosaaren ja Kotkan terminaalien, hyvä liikevaihto- ja tuloskehitys. Muissa raja- ja rautatieterminaaleissamme tuloskehitys vuonna 2016 oli edellisvuoden tasolla. Venäjän rautatielogistiikan tuloskehitys oli hyvä tehtyjen tehostamistoimenpiteiden seurauksena. Suomen rautatielogistiikan volyymit laskivat edellisvuoteen verrattuna ja olivat yhtiön ainoa liiketoiminta-alue, jonka tulos ja kannattavuus jäivät tavoitteista. Baltian yhtiöiden liikevaihto ja tulos olivat vuonna 2016 erittäin hyvällä tasolla.

Vuonna 2016 Nurminen käynnisti strategisen yhteistyön valmistelun venäläisen Rustranscom-konsernin kanssa. Veturiliiketoimintaan keskittyvän tytäryhtiön, NR Rail Oy:n, liiketoiminnan mahdollisti viime vuonna allekirjoitettu ja ratifioitu Venäjän ja Suomen välinen yhdysliikennesopimus, joka käytännössä vapautti valtioiden välisen rautatieliiketoiminnan Suomen rautateiden osalta. NR Railin veturi-investointien määrä ja aikataulu riippuvat asiakasvolyymien kehityksestä. Tämän yhteisyrityksen kautta meidän on mahdollista laajentaa Nurminen Logisticsin palvelukokonaisuutta. Lisäksi pystymme tarjoamaan entistä pidemmän arvoketjun suomalaiselle vienti- ja tuontiteollisuudelle.

Tavoitteenamme on kasvaa tulevina vuosina. Kasvua haetaan monipuolisesti eri liiketoiminta-alueilta. Kasvutavoitteen tukemiseksi olemme viime vuosina toisaalta muokanneet yhtiön rakennetta ja suoraviivaistaneet toimintatapoja ja toisaalta lisänneet kasvua tukevia resursseja. Jatkamme toimintamme tehostamista myös kuluvan vuoden aikana. Korkea asiakastyytyväisyys, sitoutunut organisaatio ja elpyvä markkinatilanne luovat erinomaisen pohjan tulevaisuuden liikevaihdon ja tuloksen kasvulle. Vuonna 2017 odotamme liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2016 verrattuna.”

MARKKINATILANNE KATSAUSKAUDELLA

Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 2016 4 %. Tuonnin arvo sen sijaan pysyi edellisvuoden tasolla. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti oli lähes edeltävän vuoden tasolla, mutta koneiden ja laitteiden sekä metalli- ja kemianteollisuuden tuotteiden vienti väheni. Nurminen Logisticsilla on hyvät asiakkuudet näissä segmenteissä ja yhtiö onnistui säilyttämään markkinaosuutensa haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Kokonaistuonti vuonna 2016 jäi vuoden 2015 tasolle. Yhtiöllä on vahva markkina-asema kappaletavaran tuontihuolinnassa ja yhtiö onnistui kasvattamaan markkinaosuutta tässä segmentissä entisestään. Venäjän talouden heikentyminen hidastui, mutta ei kääntynyt vielä kasvuun vuonna 2016. Öljyn hinnan vahvistuessa Venäjän talous jatkoi vakiintumistaan. Baltian maiden talous on hyvällä kasvu-uralla ja Baltian maiden transitoliikenne kasvoi vuoteen 2015 verrattuna.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Nurminen Logistics uskoo, että markkinaolosuhteet piristyvät Suomen ja Venäjän talouksien kasvaessa hieman vuonna 2017. Nurminen Logistics arvioi vertailukelpoisen liikevaihtonsa ja vertailukelpoisen tuloksensa sekä osakekohtaisen tuloksensa paranevan vuoden 2016 tasosta. Valuuttakurssimuutoksilla on vaikutusta raportoitavaan liikevaihtoon ja liiketulokseen.

TILIKAUDEN 2016 LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

+———–+—–+—–+—————————+—————————+
|1 000 EUR |1–12/|1–12/|1–12/2016 vertailukelpoinen|1–12/2015 vertailukelpoinen|
| |2016 |2015 | | |
+———–+—–+—–+—————————+—————————+
|Liikevaihto|49 |50 |50 507 |45 266 |
| |971 |402 | | |
+———–+—–+—–+—————————+—————————+
|Liiketulos |-948 |-2 |9 |-3 317 |
| | |127 | | |
+———–+—–+—–+—————————+—————————+

Tilikauden 2016 liikevaihto oli 50,0 miljoonaa euroa (2015: 50,0 miljoonaa), jossa oli laskua vuoteen 2015 verrattuna 0,9 %. Liiketulos parani 55,4 %:lla -948 (-2 127) tuhanteen euroon. Vuonna 2016 yhtiö tarkensi Baltian yhtiöiden liikevaihdon raportointia. Oikaisun johdosta tilikauden raportoitava liikevaihto kasvoi 12,6 miljoonaa euroa (7,4 miljoonaa).

Vertailukelpoinen liikevaihto oli 50,5 (45,3) miljoonaa euroa, jossa oli nousua vuoteen 2015 verrattuna 11,6 %. Katsauskauden vertailukelpoinen liiketulos parani 100,3 %:lla 9 (-3 317) tuhanteen euroon.

Venäjän ruplan vahvistuminen katsauskaudella heikensi yhtiön liiketulosta -793 (+710) tuhatta euroa ja vähensi yhtiön rahoituskuluja 116 (-217) tuhannella eurolla. Nämä valuuttakurssimuutokset eivät ole kassavirtavaikutteisia.

Vertailukelpoinen tulos sisältää liikevaihdon oikaisuja 536 (-5 136) tuhatta euroa ja valuuttakurssivaikutusten oikaisuja 793 (-710) tuhatta euroa sekä muiden kulujen oikaisuja 164 (-480) tuhatta euroa. Katsauskauden liikevaihdon oikaisut koostuvat Venäjän yhtiön liikevaihdon pienenemisestä, mikä johtui ruplan arvon vuoden keskikurssin heikkenemisestä vuoden 2015 keskikurssiin verrattuna, sekä edellisen tilikauden oikaisuista. Vertailukauden liikevaihdon oikaisut liittyvät myytyyn liiketoimintaan. Tarkempi erittely oikaisuista löytyy taulukko-osasta.

Liiketoimintakatsaus 1–12/2016

Huolintapalvelujen liikevaihto katsauskaudella kasvoi 16,6 % ja myös kannattavuus parani vuoteen 2015 verrattuna. Liikevaihdon kasvun ajureina olivat onnistumiset uusasiakashankinnassa, uusien palvelutuotteiden kehittämisessä sekä markkinaosuuden kasvu vienti- ja tuontihuolinnassa. Katsauskauden aikana Turun toimipisteen huolintatoiminta siirrettiin Rauman toimipisteen hoidettavaksi ja Vartiuksen toimipisteen toiminta Niiralan toimipisteen hoidettavaksi. Toiminnan jatkuvan tehostamisen ja onnistuneiden myyntipanostusten ansiosta huolintapalvelujen tuloskunto oli katsauskaudella hyvä. 

Terminaalipalvelujen liikevaihto kasvoi 0,3 % vuoteen 2015 verrattuna. Terminaalipalvelujen kannattavuus parani merkittävästi toiminnan tehostamisen sekä Vuosaaren toimipisteen uusien ja vahvistuneiden liikenteiden myötä. Venäjän transito- ja vientiliikenteen palvelujen kysyntä jatkui katsauskauden ajan edelleen alhaisella tasolla.

Suomen rautatielogistiikan liikevaihto katsauskaudella laski -38,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Myös Suomen rautatielogistiikan kannattavuus laski selvästi vertailukauteen verrattuna heikentyneiden vientivolyymien sekä kiristyneen markkinatilanteen takia. Rautatieviennin volyymit heijastivat Suomen yleistä Venäjän-viennin tilaa. Kemikaalikuljetusten volyymit jatkuivat tasaisina.

Venäjän sisäisen rautatielogistiikan palvelujen kysyntä pysytteli katsauskaudella vuoden 2015 tasolla. Venäjän logistiikka perustuu vahvasti rautatiekuljetuksiin ja pakotteiden vaikutuksesta maan sisäinen logistinen tavaravirta oli jaksolla vilkasta. Venäjän toimipisteessä tarkastelujakson aikana tehdyt tehostamistoimenpiteet, katettujen vaunujen myynti ja onnistuneet myyntiaktiviteetit paransivat tulosta vertailujaksoon verrattuna.

Baltian yhtiöiden liikevaihto ja tulos olivat vuonna 2016 erittäin hyvällä tasolla vaikeasta ensimmäisestä vuosipuoliskosta huolimatta. Alkuvuotta rasitti Venäjälle suuntautuvien rautatiekuljetusten ja transitoliikenteen volyymien lasku. 

TOISEN VUOSIPUOLISKON LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

+———–+—–+—–+—————————+—————————+
|1 000 EUR |7–12/|7–12/|7–12/2016 vertailukelpoinen|7–12/2015 vertailukelpoinen|
| |2016 |2015 | | |
+———–+—–+—–+—————————+—————————+
|Liikevaihto|26 |23 |26 663 |21 527 |
| |772 |414 | | |
+———–+—–+—–+—————————+—————————+
|Liiketulos |329 |-798 |431 |-2 390 |
+———–+—–+—–+—————————+—————————+

Vuoden 2016 jälkimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 26,8 (7–12/2015: 23,4) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua vuoden 2015 vastaavaan aikaan verrattuna 14,3 %. Katsauskauden liiketulos parani 141,2 %:lla 329,0 (-797,8) tuhanteen euroon.

Vertailukelpoinen liikevaihto oli 26,7 (21,5) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua vuoden 2015 vastaavaan aikaan verrattuna 23,7 %. Katsauskauden vertailukelpoinen liiketulos parani 118,0 %:lla 431 (- 2 390) tuhanteen euroon.

Venäjän ruplan vahvistuminen katsauskaudella heikensi yhtiön liiketulosta -65 (+1350) tuhatta euroa ja kasvatti yhtiön rahoituskuluja -106 (-648) tuhannella eurolla. Nämä valuuttakurssimuutokset eivät ole kassavirtavaikutteisia.

Vertailukelpoinen tulos sisältää liikevaihdon oikaisuja – 139 (-1 887) tuhatta euroa ja valuuttakurssivaikutusten oikaisuja 65 (-1 350) tuhatta euroa sekä muiden kulujen oikaisuja 37 (-242) tuhatta euroa. Katsauskauden liikevaihdon oikaisut koostuvat Venäjän yhtiön liikevaihdon kasvusta, mikä johtui ruplan arvon vuoden keskikurssin vahvistumisesta vuoden 2015 keskikurssiin verrattuna, sekä edellisen tilikauden oikaisuista. Vertailukauden liikevaihdon oikaisut liittyvät myytyyn liiketoimintaan. Tarkempi erittely oikaisuista löytyy taulukko-osasta.

Liiketoimintakatsaus 7–12/2016

Huolintapalvelujen liikevaihto katsauskaudella kasvoi 14,4 % vuoden 2015 vastaavaan jaksoon verrattuna ja huolintapalvelujen kannattavuus oli hyvällä tasolla. Loppuvuosi oli markkinaolosuhteitaan alkuvuoden kaltainen. Uudet asiakkuudet ja palvelutuotteet kasvattivat liikevaihtoa.

Terminaalipalvelujen liikevaihto katsauskaudella kasvoi 3,9 % viime vuoden vastaavan jaksoon verrattuna. Toiminnan tehostaminen ja uudet tavaravirrat Vuosaaren toimipisteessä paransivat terminaalipalvelujen kannattavuutta vertailukauteen verrattuna. Venäjän transito- ja vientiliikenteen palvelujen kysyntä kasvoi hieman katsauskauden loppua kohden, mutta pysyi kokonaisuutena edelleen alhaisella tasolla.

Suomen rautatielogistiikan liikevaihto laski -36,4 % toisella vuosipuoliskolla ja kannattavuus heikkeni vertailukauteen verrattuna heikentyneiden Venäjän vientivolyymien sekä kiristyneen markkinatilanteen takia. Rautatieviennin volyymit heijastivat Suomen yleistä Venäjän-viennin tilaa. Kemikaalikuljetusten volyymit jatkuivat tasaisina.

Venäjän sisäisissä rautatiekuljetuksissa lastausten määrä pysyi vuoden toisella puoliskolla vertailukauden tasolla. Katsauskaudella yhtiö saattoi loppuun 380:n katetut vaunun myynnin Venäjällä. Katettujen vaunujen myynnin johdosta yhtiön Venäjän toimipisteen liikevaihto laski, mutta kannattavuus parani. Yhtiö jatkaa katettujen vaunujen operointia vuokravaunuilla sekä omien muiden vaunutyyppien operointia.  

Baltian yhtiöiden liiketoiminnan palvelukysyntä vahvistui merkittävästi vuoden viimeisellä puolivuotiskaudella. Yhtiö kasvatti merkittävästi liikevaihtoaan sekä tulostaan loppuvuonna vuoden 2015 vastaavaan jaksoon verrattuna.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suomen ja Venäjän talouksien heikentyminen nykytilanteesta vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön operatiiviseen toimintaan ja tulokseen. Ruplan kurssimuutoksilla on vaikutus yhtiön liiketoimintaan ja yhtiön raportoimaan tulokseen.

Tarkemmat tiedot yhtiön riskienhallinnasta löytyvät Sijoittaja-osiosta Nurminen Logisticsin internetsivuilta osoitteesta www.nurminenlogistics.fi.

Yhtiö on vastaanottanut Itäisen tullipiirin Lappeenrannan tullin jälkikantopäätöksiä (yhteensä 32 kappaletta), joissa esitetään yhtiön olevan yhteisvastuussa konkurssiin menneen VG Cargo Oy:n kanssa maahantuontiveroista vuodelta 2009. Yhtiön vastuu maahantuontiveroista on enintään 0,5 miljoonaa euroa. Yhtiön näkemyksen mukaan se ei ole vastuussa kyseisistä maahantuontiveroista, mistä syystä yhtiö ei ole kirjannut asiasta kuluvarauksia. Jos tapauksessa on perusteita jälkikannolle, tulee se yhtiön näkemyksen mukaan kohdistaa ensisijaisesti VG Cargo Oy:n konkurssipesään ja sen voimassaolevaan tullivakuuteen. Yhtiö on valittanut tullin jälkikantopäätöksistä Helsingin hallinto-oikeudelle.

RAHOITUS JA TASERAKENNE

Liiketoiminnan rahavirta oli -479 tuhatta euroa. Nettoinvestointien rahavirta oli 5 826 tuhatta euroa. Nettoinvestointien rahavirtaa kasvatti vuonna 2015 sovittujen vaunukauppojen saattaminen loppuun vuonna 2016. Rahoituksen rahavirta oli -6 351 tuhatta euroa. Rahoituksen rahavirrassa näkyy sovitut lyhytaikaisten lainojen pankkilainojen takaisinmaksut.

Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 2 304 tuhatta euroa. Yhtiöllä on lyhytaikaisissa lainavastuissa 0,6 miljoonan euron eläkelaina. Yhtiön johto arvioi, että operatiivinen kassavirta riittää kattamaan nykyisen liiketoiminnan kulut ja vastuut seuraavan 12 kuukauden ajan.

Eläkelainan takaukseen liittyvät konsernin nettovelan suhde käyttökatteeseen sekä omavaraisuusasteeseen sidotut kovenanttiehdot olivat tilinpäätöksessä 31.12.2016 rikkoutuneet. Myös yhtiön takauksiin liittyvä omavaraisuusasteeseen sidottu koventtiehto oli rikkoutunut 31.12.2016. Konserni on saanut rahoittajilta sitoumuksen, jonka mukaan kovenanttiehtojen rikkoutumisesta ei aiheudu konsernille seuraamuksia.

Eläkelainan takaus sisältää kovenanttiehtoja, joiden toteutumista tarkastellaan kvartaaleittain. Eläkelainan takauksiin liittyviä kovenanttiehtoja tarkastellaan seuraavan kerran 31.3.2017. Yhtiön takauksiin liittyvien kovenanttiehtojen toteutumista tarkastellaan puolivuosittain. Näitä kovenanttiehtoja tarkastellaan seuraavan kerran 30.6.2017.

Konsernin korollinen vieras pääoma oli 24,1 miljoonaa euroa ja konsernin korollinen nettovelka oli vastaavasti 21,8 miljoonaa euroa.

Nurminen Logistics Oyj sopi kesäkuussa 2015 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa Vuosaaren satamassa sekä Luumäellä, Niiralassa ja Vainikkalassa olevien terminaalien vuokrienmaksun aikataulun järjestelystä vuosille 2015–2021. Tämä sopimus kasvatti yhtiön pitkäaikaisia korollisia nettovelkoja 13,5 miljoonaa euroa.

Taseen loppusumma oli 43,9 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 14,6 %.

MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA

Nurminen Logisticsi tiedotti 15.6.2015, että yhtiön johtoryhmän jäsen, Vice President Maija Dietrich jättää tehtävänsä 10.9.2016. Maija Dietrich on ollut johtoryhmän jäsen vuodesta 2014. Vice President Risto Holopainen otti vastuun Nurmisen uusista rautatielogistiikan kehityshankkeista omien tehtäviensä ohella. Muutoksen yhteydessä Nurminen Logisticsin johtoryhmän jäsenmäärä supistui viidestä jäsenestä neljään.

31.12.2016 Nurminen Logisticsin johtoryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:

Marko Tuunainen, toimitusjohtaja
Markku Puolanne, talousjohtaja
Risto Holopainen, Vice President, Terminaali- ja lisäarvopalvelut
Mike Karjagin, Vice President, Huolinta ja rautatielogistiikka Suomessa.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tilikauden aikana 498 (468) tuhatta euroa eli 1,0 % liikevaihdosta. Poistot olivat 1,4 (2,2) miljoonaa euroa eli 2,9 % liikevaihdosta.

KONSERNIRAKENNE

Nurminen Logistics Oyj on lakkauttanut katsauskaudella tytäryhtiönsä Nurminen Logistics LLC:n (100 %) sekä muuttanut tytäryhtiönsä Nurminen Logistics Finland Oy:n NR Rail Oy:ksi.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Nurminen Logistics Oyj sekä sen suoraan tai välillisesti omistamat tytär- ja osakkuusyhtiöt (omistusosuus suluissa) RW Logistics Oy (100 %), Nurminen Logistics Services Oy (100 %), NR Rail Oy (100 %), Nurminen Maritime Latvia SIA (51 %), Pelkolan Terminaali Oy (20 %), OOO Nurminen Logistics (100 %), ZAO Terminal Rubesh (100 %), UAB Nurminen Maritime (51 %), Nurminen Maritime Eesti AS (51 %) sekä Team Lines Latvia SIA (23 %).

HENKILÖSTÖ

Konsernin oman henkilöstön määrä oli tilikauden lopussa 190, kun se 31.12.2015 oli 196. Ulkomailla työskenteli 52 henkilöä.

Henkilöstökulut olivat vuonna 2016 yhteensä 8,7 miljoonaa euroa (10,3 miljoonaa euroa vuonna 2015).

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Nurminen Logistics Oyj:n osake on noteerattu nykyisellä nimellään Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla 1.1.2008 alkaen. Nurminen Logistics Oyj:n rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 14 674 410 osaketta ja osakepääoma 4 214 521 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtenäiset ääni- ja osinko-oikeudet. Yhtiö oli 31.12.2007 asti nimeltään Kasola Oyj. Yhtiö listautui Helsingin pörssiin 1987.

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden vaihto 1.1.–31.12.2016 oli 992 980 kappaletta, joka on 6,8 % osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 753 508 euroa. Tilikauden alin kurssi oli 0,64 euroa osakkeelta ja ylin 1,10 euroa osakkeelta. Kauden päätöskurssi oli 0,70 euroa osakkeelta, ja koko osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 10 272 087 euroa.

Yhtiöllä oli vuoden 2016 lopussa 753 osakkeenomistajaa. Vuoden 2015 lopussa osakkeenomistajia oli 629.

Yhtiön hallussa oli vuoden 2016 lopussa 74 234 kappaletta omia osakkeita, mikä on 0,5 % äänistä. Yhtiö järjesti maksuttoman 100 000 osakkeen osakeannin itselleen joulukuussa 2016. Osakeannissa yhtiölle annettuja osakkeita on käytetty ja tullaan käyttämään hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.4.2016 tehtiin seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2015–31.12.2015 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2015–31.12.2015 ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Olli Pohjanvirta, Tero Kivisaari, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Alexey Grom. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Olli Pohjanvirran. Hallitus asetti myös tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Jukka Nurminen ja Tero Kivisaari.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa. Lisäksi kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1 500 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi seuraavat palkkiot: 7 500 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä enintään 1 600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2017 asti.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

OSINGONJAKOPOLITIIKKA

Yhtiön hallitus on 14.5.2008 määrittänyt yhtiön osingonjakopolitiikan, jonka mukaan Nurminen Logistics Oyj pyrkii jakamaan vuosittain osinkona, yhtiön rahoitusaseman niin salliessa, noin kolmanneksen tuloksestaan.

MUUT TILIKAUDEN AIKAISET TAPAHTUMAT

Nurminen Logistics Oyj:n uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin ja otettu kaupankäynnin kohteeksi

Yhtiö tiedotti 9.12.2016, että Nurminen Logisticsin suunnatussa maksuttomassa osakeannissa merkityt uudet osakkeet, yhteensä 100 000 kappaletta, on rekisteröity kaupparekisteriin 8.12.2016. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen 14 674 410 osaketta, joista 147 764 kappaletta on yhtiön hallussa omina osakkeina.

Uudet osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä nykyisten osakkeiden kanssa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 9.12.2016 alkaen. 

Nurminen Logistics järjestää maksuttoman osakeannin yhtiölle itselleen 

Yhtiö tiedotti 29.11.2016, että yhtiön osakkeenomistajat ovat 12.4.2016 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa valtuuttaneet hallituksen päättämään osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuihin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20.000.000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Hallitus on 29.11.2016 päättänyt edellä mainitun valtuutuksen nojalla maksuttomasta 100.000 uuden osakkeen suunnatusta annista yhtiölle itselleen. Osakeannissa yhtiölle annettavat osakkeet tullaan käyttämään hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen ja näin ollen osakkeiden suunnatulla antamisella on yhtiön kannalta erityisen painava taloudellinen syy.

Nurminen Logistics ja venäläinen Rustranscom perustavat yhteisyrityksen

Nurminen Logistics tiedotti 22.9.2016, että yhtiö aloittaa strategisen yhteistyön venäläisen Rustranscomin konsernin kanssa. Perustettava yhteisyritys, NR Rail, on Nurminen Logistics -konsernin tytäryhtiö. Se tarjoaa uuden vaihtoehdon Suomen ja Venäjän välisille vienti- ja tuontivirroille. Rustranscom on ollut jo pitkään Venäjän suurimpia toimijoita esimerkiksi metsäteollisuuden ja maataloustuotteiden rautatiekuljetuksissa, ja sillä on käytössään yli 44 000 omaa vaunua.

Suomen ja Venäjän välisten rautatiekuljetusten jo allekirjoitettu yhdysliikennesopimus ratifioidaan lähiaikoina. Käytännössä valtioiden välinen veturiliikenne Suomen rautateiden osalta vapautuu. Aikaisemmin kyseessä on ollut VR:n monopoli. Muutos on merkittävä, sillä rautatielogistiikan kokonaismarkkina Suomessa on 450 miljoonaa euroa, josta yhdysliikenteen osuus on noin kolmannes.

NR Rail tulee panostamaan nykyaikaisiin vetureihin ja kustannustehokkuuden lisäämiseen. Veturi-investointien määrä ja aikataulu riippuvat asiakasvolyymien kehityksestä. Nurminen Logistics -konserni pystyy jatkossa tarjoamaan omia vetureita osana kokonaispalvelua, johon kuuluvat vaunut, terminaalit, ratapihat ja huolintapalvelut rajanylityspaikoilla Imatralla, Niiralassa ja Vainikkalassa.

”Olen innoissani tästä uudesta avauksesta yhtiöiden välillä. Tämän kautta meidän on mahdollista

laajentaa Nurminen Logisticsin palvelukokonaisuutta. Lisäksi pystymme tarjoamaan entistä pidemmän arvoketjun. Tarkoituksena on aloittaa veturiliiketoiminta vuoden 2017 jälkimmäisellä puoliskolla. Nurminen Logisticsin tavoitteena on jatkuvasti kehittää kustannustehokkaita ja läpinäkyviä logistiikkapalveluja suomalaisen vienti- ja tuontiteollisuuden hyväksi”, kommentoi Nurminen Logisticsin toimitusjohtaja Marko Tuunainen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

HALLITUKSEN VOITONJAKOESITYS 

Tilinpäätöksen 31.12.2016 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 20 339 015,15 euroa. Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2016 ei jaeta osinkoa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

Nurminen Logistics Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 21.4.2017 kello 13.00 alkaen osoitteessa Satamakaari 24, 00980 Helsinki.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Nurminen Logistics Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan 9.3.2017 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nurminenlogistics.com.

Yleislauseke

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat yhtiön tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

Nurminen Logistics Oyj

Hallitus
Lisätietoja: Marko Tuunainen, toimitusjohtaja, p. 010 545 7011.

JAKELU                                                                        

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet                                                    

www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita rautatiekuljetuksia, projektikuljetuspalveluita, erikoiskuljetuksia sekä huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.

TAULUKKO-OSA

+———————————————————–+———+———+
|KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA |1-12/2016|1-12/2015|
+———————————————————–+———+———+
|1000 e | | |
+———————————————————–+———+———+
| | | |
+———————————————————–+———+———+
|LIIKEVAIHTO |49 971 |50 402 |
+———————————————————–+———+———+
|Liiketoiminnan muut tuotot |365 |219 |
+———————————————————–+———+———+
|Aineiden ja tarvikkeiden käyttö |-28 858 |-26 823 |
+———————————————————–+———+———+
|Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut |-8 707 |-10 317 |
+———————————————————–+———+———+
|Poistot ja arvonalentumiset |-1 447 |-2 201 |
+———————————————————–+———+———+
|Liiketoiminnan muut kulut |-12 271 |-13 406 |
+———————————————————–+———+———+
|LIIKETULOS |-948 |-2 127 |
+———————————————————–+———+———+
|Rahoitustuotot |266 |169 |
+———————————————————–+———+———+
|Rahoituskulut |-1 785 |-2 468 |
+———————————————————–+———+———+
|Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset |-31 |143 |
+———————————————————–+———+———+
|TULOS ENNEN VEROJA |-2 497 |-4 283 |
+———————————————————–+———+———+
|Tuloverot |-622 |-93 |
+———————————————————–+———+———+
|KAUDEN VOITTO/TAPPIO |-3 119 |-4 375 |
+———————————————————–+———+———+
| | | |
+———————————————————–+———+———+
|Muut laajan tuloksen erät | | |
+———————————————————–+———+———+
|Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:| | |
+———————————————————–+———+———+
|Muuntoero |1 865 |-1 363 |
+———————————————————–+———+———+
|Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen |1 865 |-1 363 |
+———————————————————–+———+———+
|TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ |-1 255 |-5 738 |
+———————————————————–+———+———+
| | | |
+———————————————————–+———+———+
|Tilikauden tuloksen jakautuminen | | |
+———————————————————–+———+———+
|Emoyhtiön omistajille |-3 516 |-4 551 |
+———————————————————–+———+———+
|Määräysvallattomille omistajille |397 |176 |
+———————————————————–+———+———+
| | | |
+———————————————————–+———+———+
|Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen | | |
+———————————————————–+———+———+
|Emoyhtiön omistajille |-1 651 |-5 914 |
+———————————————————–+———+———+
|Määräysvallattomille omistajille |397 |176 |
+———————————————————–+———+———+
| | | |
+———————————————————–+———+———+
|Tulos/osake, laimentamaton |-0,24 |-0,33 |
+———————————————————–+———+———+
| | | |
+———————————————————–+———+———+
|Tulos/osake, laimennettu |-0,24 |-0,33 |
+———————————————————–+———+———+
| | | |
+———————————————————–+———+———+

+—————————–+———+———+——+
|KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA|7-12/2016|7-12/2015|Muutos|
+—————————–+———+———+——+
|1000 e | | | |
+—————————–+———+———+——+
| | | | |
+—————————–+———+———+——+
|LIIKEVAIHTO |26 772 |23 414 |3 358 |
+—————————–+———+———+——+
|Liiketoiminnan muut tuotot |304 |131 |173 |
+—————————–+———+———+——+
|Aineiden ja tarvikkeiden |-15 824 |-12 402 |-3 423|
|käyttö | | | |
+—————————–+———+———+——+
|Työsuhde-etuuksista |-4 360 |-5 286 |926 |
|aiheutuneet kulut | | | |
+—————————–+———+———+——+
|Poistot ja arvonalentumiset |-668 |-1 178 |510 |
+—————————–+———+———+——+
|Liiketoiminnan muut kulut |-5 895 |-5 476 |-418 |
+—————————–+———+———+——+
|LIIKETULOS |329 |-798 |1 127 |
+—————————–+———+———+——+
|Rahoitustuotot |200 |93 |107 |
+—————————–+———+———+——+
|Rahoituskulut |-1 138 |-1 586 |449 |
+—————————–+———+———+——+
|Pääomaosuusmenetelmällä |-26 |167 |-193 |
|yhdistetyt yritykset | | | |
+—————————–+———+———+——+
|TULOS ENNEN VEROJA |-634 |-2 124 |1 490 |
+—————————–+———+———+——+
|Tuloverot |-815 |-37 |-777 |
+—————————–+———+———+——+
|KAUDEN VOITTO/TAPPIO |-1 449 |-2 162 |713 |
+—————————–+———+———+——+
| | | | |
+—————————–+———+———+——+
|Muut laajan tuloksen erät | | | |
+—————————–+———+———+——+
|Erät jotka saatetaan | | | |
|myöhemmin siirtää | | | |
|tulosvaikutteisiksi: | | | |
+—————————–+———+———+——+
|Muuntoero |485 |-3 334 |3 818 |
+—————————–+———+———+——+
|Tilikauden muut laajan |485 |-3 334 |3 818 |
|tuloksen erät verojen jälkeen| | | |
+—————————–+———+———+——+
|TILIKAUDEN LAAJA TULOS |-964 |-5 495 |4 531 |
|YHTEENSÄ | | | |
+—————————–+———+———+——+
| | | | |
+—————————–+———+———+——+
|Tilikauden tuloksen | | | |
|jakautuminen | | | |
+—————————–+———+———+——+
|Emoyhtiön omistajille |-1 798 |-2 260 |462 |
+—————————–+———+———+——+
|Määräysvallattomille |349 |99 |251 |
|omistajille | | | |
+—————————–+———+———+——+
| | | | |
+—————————–+———+———+——+
|Tilikauden laajan tuloksen | | | |
|jakautuminen | | | |
+—————————–+———+———+——+
|Emoyhtiön omistajille |-1 313 |-5 594 |4 280 |
+—————————–+———+———+——+
|Määräysvallattomille |349 |99 |251 |
|omistajille | | | |
+—————————–+———+———+——+
| | | | |
+—————————–+———+———+——+
|Tulos/osake, laimentamaton |-0,12 |-0,15 |0,03 |
+—————————–+———+———+——+
| | | | |
+—————————–+———+———+——+
|Tulos/osake, laimennettu |-0,12 |-0,15 |0,03 |
+—————————–+———+———+——+
| | | | |
+—————————–+———+———+——+

+————————————–+———+———+
|KONSERNIN VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS|1-12/2016|1-12/2015|
+————————————–+———+———+
|1000 e | | |
+————————————–+———+———+
| | | |
+————————————–+———+———+
|RAPORTOITU LIIKEVAIHTO |49 971 |50 402 |
+————————————–+———+———+
|Myydyt liiketoiminnot | |-5 145 |
+————————————–+———+———+
|Valuuttakurssien muutokset |545 | |
+————————————–+———+———+
|Aikaisempien tilikausien oikaisut |-9 |9 |
+————————————–+———+———+
|VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO |50 507 |45 266 |
+————————————–+———+———+
| | | |
+————————————–+———+———+
|RAPORTOITU LIIKETULOS |-948 |-2 127 |
+————————————–+———+———+
|Liikevaihdon oikaisut | | |
+————————————–+———+———+
|Myydyt liiketoiminnot | |-316 |
+————————————–+———+———+
|Valuuttakurssien muutokset |793 |-710 |
+————————————–+———+———+
|Aikaisempien tilikausien oikaisut |164 |-164 |
+————————————–+———+———+
|VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS |9 |-3 317 |
+————————————–+———+———+

+————————————–+———+———+
|KONSERNIN VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS|7-12/2016|7-12/2015|
+————————————–+———+———+
|1000 e | | |
+————————————–+———+———+
| | | |
+————————————–+———+———+
|RAPORTOITU LIIKEVAIHTO |26 772 |23 414 |
+————————————–+———+———+
|Myydyt liiketoiminnot | |-1 896 |
+————————————–+———+———+
|Valuuttakurssien muutokset |-131 | |
+————————————–+———+———+
|Aikaisempien tilikausien oikaisut |-8 |9 |
+————————————–+———+———+
|VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO |26 633 |21 527 |
+————————————–+———+———+
| | | |
+————————————–+———+———+
|RAPORTOITU LIIKETULOS |329 |-798 |
+————————————–+———+———+
|Liikevaihdon oikaisut | | |
+————————————–+———+———+
|Myydyt liiketoiminnot | |-78 |
+————————————–+———+———+
|Valuuttakurssien muutokset |65 |-1 350 |
+————————————–+———+———+
|Aikaisempien tilikausien oikaisut |37 |-164 |
+————————————–+———+———+
|VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS |431 |-2 390 |
+————————————–+———+———+

+——————————————————-+———-+———-+
|KONSERNITASE |31.12.2016|31.12.2015|
+——————————————————-+———-+———-+
|1000 e | | |
+——————————————————-+———-+———-+
|VARAT | | |
+——————————————————-+———-+———-+
|Pitkäaikaiset varat | | |
+——————————————————-+———-+———-+
|Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet |13 253 |14 088 |
+——————————————————-+———-+———-+
|Liikearvo |8 970 |8 970 |
+——————————————————-+———-+———-+
|Muut aineettomat hyödykkeet |61 |191 |
+——————————————————-+———-+———-+
|Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset |263 |293 |
+——————————————————-+———-+———-+
|Saamiset |5 713 |7 223 |
+——————————————————-+———-+———-+
|Laskennalliset verosaamiset |659 |609 |
+——————————————————-+———-+———-+
|PITKÄAIKAISET VARAT |28 918 |31 374 |
+——————————————————-+———-+———-+
|Lyhytaikaiset varat | | |
+——————————————————-+———-+———-+
|Vaihto-omaisuus |41 |0 |
+——————————————————-+———-+———-+
|Myyntisaamiset ja muut saamiset |12 498 |10 709 |
+——————————————————-+———-+———-+
|Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset|92 |67 |
+——————————————————-+———-+———-+
|Rahavarat |2 304 |3 273 |
+——————————————————-+———-+———-+
|LYHYTAIKAISET VARAT |14 936 |14 049 |
+——————————————————-+———-+———-+
|MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET VARAT |0 |4 710 |
+——————————————————-+———-+———-+
|VARAT YHTEENSÄ |43 854 |50 133 |
+——————————————————-+———-+———-+
| | | |
+——————————————————-+———-+———-+
|OMA PÄÄOMA JA VELAT | | |
+——————————————————-+———-+———-+
|Osakepääoma |4 215 |4 215 |
+——————————————————-+———-+———-+
|Muut rahastot |21 360 |21 355 |
+——————————————————-+———-+———-+
|Muuntoerot |-7 285 |-8 168 |
+——————————————————-+———-+———-+
|Kertyneet voittovarat |-12 584 |-10 116 |
+——————————————————-+———-+———-+
|Määräysvallattomien omistajien osuus |695 |489 |
+——————————————————-+———-+———-+
|OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ |6 400 |7 775 |
+——————————————————-+———-+———-+
|Pitkäaikaiset velat | | |
+——————————————————-+———-+———-+
|Laskennallinen verovelka |400 |447 |
+——————————————————-+———-+———-+
|Muut velat |375 |305 |
+——————————————————-+———-+———-+
|Korolliset rahoitusvelat |22 198 |23 759 |
+——————————————————-+———-+———-+
|PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA |22 972 |24 511 |
+——————————————————-+———-+———-+
|Lyhytaikaiset velat | | |
+——————————————————-+———-+———-+
|Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat |141 |79 |
+——————————————————-+———-+———-+
|Korolliset rahoitusvelat |1 919 |4 517 |
+——————————————————-+———-+———-+
|Ostovelat ja muut velat |12 422 |13 252 |
+——————————————————-+———-+———-+
|LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA |14 482 |17 847 |
+——————————————————-+———-+———-+
|VELAT YHTEENSÄ |37 454 |42 358 |
+——————————————————-+———-+———-+
|OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ |43 854 |50 133 |
+——————————————————-+———-+———-+

+——————————-+———+———+
|LYHENNETTY KONSERNIN |1-12/2016|1-12/2015|
|RAHAVIRTALASKELMA 1000 e | | |
+——————————-+———+———+
|LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | | |
+——————————-+———+———+
|Tilikauden voitto/tappio |-3 119 |-4 375 |
+——————————-+———+———+
|Poistot ja arvonalentumiset |1 447 |2 201 |
+——————————-+———+———+
|Realisoitumattomat kurssivoitot|-14 |196 |
|ja -tappiot | | |
+——————————-+———+———+
|Muut oikaisut |1 873 |1 331 |
+——————————-+———+———+
|Maksetut ja saadut korot |-1 308 |-1 455 |
|liiketoiminnasta | | |
+——————————-+———+———+
|Saadut osingot liiketoiminnasta|0 |19 |
+——————————-+———+———+
|Maksetut verot |-471 |-152 |
+——————————-+———+———+
|Käyttöpääoman muutokset |1 113 |3 378 |
+——————————-+———+———+
|Liiketoiminnan rahavirta |-479 |1 143 |
+——————————-+———+———+
|INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | |
+——————————-+———+———+
|Investoinnit aineellisiin ja |-448 |-540 |
|aineettomiin hyödykkeisiin | | |
+——————————-+———+———+
|Aineellisten ja aineettomien |5 762 |1 341 |
|käyttöomaisuushyödykkeiden | | |
|myynti | | |
+——————————-+———+———+
|Myönnetyt lainat |512 |-512 |
+——————————-+———+———+
|Investointien rahavirta |5 826 |325 |
+——————————-+———+———+
|RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | |
+——————————-+———+———+
|Maksullinen osakeanti |0 |1 700 |
+——————————-+———+———+
|Vieraan pääoman muutokset |-6 160 |-1 075 |
+——————————-+———+———+
|Maksetut osingot / pääoman |-191 |-354 |
|palautukset       | | |
+——————————-+———+———+
|Rahoituksen rahavirta |-6 351 |270 |
+——————————-+———+———+
|RAHAVAROJEN MUUTOS |-969 |1 743 |
+——————————-+———+———+
|Rahavarat tilikauden alussa |3 273 |1 530 |
+——————————-+———+———+
|Rahavarat tilikauden lopussa   |2 304 |3 273 |
+——————————-+———+———+

A= Osakepääoma      
B= Ylikurssirahasto
C= Vararahasto
D= SVOP rahasto
E= Muuntoerot
F= Edellisten tilikausien voitto
G= Määräysvallattomien omistajien osuudet
H= Yhteensä

+———————-+—-+–+—-+—–+—–+——+—+—–+
|OMAN PÄÄOMAN MUUTOS |A |B |C |D |E |F |G |H |
|LASKELMA 1-12/2016 | | | | | | | | |
|1000€ | | | | | | | | |
+———————-+—-+–+—-+—–+—–+——+—+—–+
|Oma pääoma 1.1.2016 |4215|86|2378|18890|-8168|-10116|489|7775 |
+———————-+—-+–+—-+—–+—–+——+—+—–+
|Tilikauden tulos |0 |0 |0 |0 |0 |-3516 |397|-3119|
+———————-+—-+–+—-+—–+—–+——+—+—–+
|Tilikauden laaja tulos|0 |0 |0 |0 |883 |982 |0 |1865 |
|/ muuntoerot | | | | | | | | |
+———————-+—-+–+—-+—–+—–+——+—+—–+
|Muut muutokset |0 |0 |0 |5 |0 |66 |0 |71 |
+———————-+—-+–+—-+—–+—–+——+—+—–+
|Oma pääoma 31.12.2016 |4215|86|2378|18895|-7285|-12584|695|6400 |
+———————-+—-+–+—-+—–+—–+——+—+—–+

+———————-+—-+–+—-+—–+—–+——+—+—–+
|OMAN PÄÄOMAN MUUTOS |A |B |C |D |E |F |G |H |
|LASKELMA 1-12/2015 | | | | | | | | |
|1000€ | | | | | | | | |
+———————-+—-+–+—-+—–+—–+——+—+—–+
|Oma pääoma 1.1.2015 |4215|86|2378|17190|-7679|-6349 |833|10674|
+———————-+—-+–+—-+—–+—–+——+—+—–+
|Virheen korjaus |0 |0 |0 |0 |0 |-900 |0 |-900 |
+———————-+—-+–+—-+—–+—–+——+—+—–+
|Tilikauden tulos |0 |0 |0 |0 |0 |-4551 |176|-4375|
+———————-+—-+–+—-+—–+—–+——+—+—–+
|Tilikauden laaja tulos|0 |0 |0 |0 |-490 |-873 |0 |-1363|
|/ muuntoerot | | | | | | | | |
+———————-+—-+–+—-+—–+—–+——+—+—–+
|Muut muutokset |0 |0 |0 |1700 |0 |2558 |0 |4258 |
+———————-+—-+–+—-+—–+—–+——+—+—–+
|Oma pääoma 31.12.2015 |4215|86|2378|18890|-8168|-10116|489|7775 |
+———————-+—-+–+—-+—–+—–+——+—+—–+

+—————————+———–+———–+——–+
|Käyttöomaisuuden muutokset |Aineelliset|Aineettomat|Yhteensä|
+—————————+———–+———–+——–+
|1000 e | | | |
+—————————+———–+———–+——–+
|Kirjanpitoarvo 1.1.2016 |14 088 |9 161 |23 249 |
+—————————+———–+———–+——–+
|Lisäykset |498 |0 |498 |
+—————————+———–+———–+——–+
|Vähennykset |-817 |0 |-817 |
+—————————+———–+———–+——–+
|Poistot ja arvonalentumiset|-1 317 |-131 |-1 447 |
+—————————+———–+———–+——–+
|Kurssierot |801 |0 |801 |
+—————————+———–+———–+——–+
|Kirjanpitoarvo 30.6.2016 |13 253 |9 031 |22 284 |
+—————————+———–+———–+——–+

+——————————-+———–+———–+——–+
|Käyttöomaisuuden muutokset |Aineelliset|Aineettomat|Yhteensä|
+——————————-+———–+———–+——–+
|1000 e | | | |
+——————————-+———–+———–+——–+
|Kirjanpitoarvo 1.1.2015 |23 351 |9 870 |33 221 |
+——————————-+———–+———–+——–+
|Aikaisempien tilikausien muutos|-900 |0 |-900 |
+——————————-+———–+———–+——–+
|Lisäykset |434 |34 |468 |
+——————————-+———–+———–+——–+
|Vähennykset |-5 755 |-565 |-6 320 |
+——————————-+———–+———–+——–+
|Poistot ja arvonalentumiset |-2 091 |-177 |-2 268 |
+——————————-+———–+———–+——–+
|Kurssierot |-952 |0 |-952 |
+——————————-+———–+———–+——–+
|Kirjanpitoarvo 31.12.2015 |14 088 |9 161 |23 249 |
+——————————-+———–+———–+——–+

+——————-+———+
|Lähipiiritapahtumat|1-12/2016|
+——————-+———+
|1000 e | |
+——————-+———+
|Myynnit |16 |
+——————-+———+
|Ostot |68 |
+——————-+———+
|Lyhytaikaiset velat|0 |
+——————-+———+

+——————————–+———+———+
|KESKEISET TUNNUSLUVUT |1-12/2016|1-12/2015|
+——————————–+———+———+
|Bruttoinvestoinnit, 1000 e |498 |468 |
+——————————–+———+———+
|Henkilöstö |193 |225 |
+——————————–+———+———+
|Liiketulos % |-1,9 % |-4,2 % |
+——————————–+———+———+
|Kurssikehitys | | |
+——————————–+———+———+
|Osakkeen kurssi alussa |1,10 |0,99 |
+——————————–+———+———+
|Osakkeen kurssi lopussa |0,70 |1,10 |
+——————————–+———+———+
|Jakson ylin |1,10 |1,66 |
+——————————–+———+———+
|Jakson alin |0,64 |0,97 |
+——————————–+———+———+
| | | |
+——————————–+———+———+
|Oma pääoma / osake eur |0,44 |0,53 |
+——————————–+———+———+
|Tulos / osake eur, laimentamaton|-0,24 |-0,33 |
+——————————–+———+———+
|Tulos / osake eur, laimennettu |-0,24 |-0,33 |
+——————————–+———+———+
|Omavaraisuusaste, % |14,6 |15,5 |
+——————————–+———+———+
|Nettovelkaantumisaste, % |340,80 |321,6 |
+——————————–+———+———+

+———————————+———-+———-+
|Vastuusitoumukset, 1000 e |31.12.2016|31.12.2015|
+———————————+———-+———-+
|Annetut kiinnitykset |19 500 |19 500 |
+———————————+———-+———-+
|Pantattujen tytäryhtiöosakkeiden |4 266 |46 613 |
|ja -lainasaamisten kirjanpitoarvo| | |
+———————————+———-+———-+
|Muut vastasitoumukset |9 945 |9 985 |
+———————————+———-+———-+
|Vuokravastuut |61 888 |68 686 |
+———————————+———-+———-+

Laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2016 voimassaolevaa IFRS-normistoa. Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2015 tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden kanssa lukuun ottamatta alla listattuja muutoksia. Muilla käyttöön otetuilla uusilla tai uudistetuilla IFRS-standardeilla tai -tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta tilinpäätökseen.

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Tunnuslukujen laskentakaavat

 Omavaraisuusaste (%) =

Oma pääoma yhteensä  
____________________________________________________ X 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot  

Osakekohtainen tulos (EUR) =

 Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tuloksesta  
___________________________________________________

Ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Osakekohtainen oma pääoma (EUR) =

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
__________________________________________________

Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Nettovelkaantumisaste (%) =

Korolliset velat – rahavarat                                         
__________________________________________________        X 100

Oma pääoma 

Vertailukelpoinen liikevaihto (EUR)=

Raportoitu liikevaihto +/- ostettujen ja myytyjen toimintojen liikevaihto +/- lopetettujen liiketoimintojen liikevaihto +/- edellisille tilikausille kuuluva liikevaihto +/- suorat valuuttakurssivaikutukset

Vertailukelpoinen liiketulos (EUR)=

Raportoitu liiketulos +/- ostettujen ja myytyjen toimintojen tuotot ja kulut +/- lopetettujen liiketoimintojen tuotot ja kulut +/- edellisille tilikausille kuuluvat tuotot ja kulut +/- suorat valuuttakurssivaikutukset