NURMINEN LOGISTICS OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2018

Nurminen Logistics Oyj                                                     Puolivuosikatsaus 9.8.2018 klo 13.00

Liikevaihto kasvoi, mutta liiketulos pieneni – koko vuoden näkymät ennallaan: vertailukelpoisen liikevaihdon ja vertailukelpoisen liiketuloksen ennustetaan paranevan vuoden 2017 tasosta

Nurminen Logisticsin avainluvut 1.1.–30.6.2018

·  Liikevaihto oli 40,6 milj. euroa (1–6/2017: 33,1 milj. euroa).
·  Vertailukelpoinen liikevaihto oli 40,7 milj. euroa (33,0 milj. euroa).
·  Raportoitu liiketulos oli 0,6 milj. euroa (1,1 milj. euroa).
·  Vertailukelpoinen liiketulos oli 0,6 milj. euroa (1,1 milj. euroa).
·  Liiketulosprosentti oli 1,5 % (3,5 %).
·  Vertailukelpoinen liiketulosprosentti oli 1,4 % (3,4 %).
·  Nettotulos -0,3 milj. euroa (0,2 milj. euroa).
·  Vertailukelpoinen nettotulos -0,3 milj. euroa (0,2 milj. euroa).
·  Tulos per osake oli -0,01 euroa (0,01 euroa).

TOIMITUSJOHTAJA MARKO TUUNAINEN:

”Vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 22,6 % verrattuna vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon. Katsauskauden liiketulos oli positiivinen, mutta heikkeni merkittävästi 595 tuhanteen euroon (1 147) johtuen osin uusien liiketoimintahankkeiden aloituksen siirtymisestä.

Huolintapalvelujen tuloskunto oli hyvällä tasolla siitä huolimatta, että muutokset Tullin kantamien maksujen osalta pienensivät huolintapalvelujen liikevaihtoa ja heikensivät palvelun kannattavuutta. Myös uusien tietojärjestelmien käyttöönotto rasitti huolintapalvelujen kannattavuutta alkuvuonna. Uudet järjestelmät tulevat jatkossa lisäämään uutta liiketoimintaa ja parantamaan kannattavuutta.

Terminaalipalvelujen kysyntä oli vahvaa kemikaalilogistiikan, tuonnin kappaletavaran sekä projektipalvelujen ja niiden lisäarvopalvelujen osalta. Vuosaaren terminaalin kannattavuutta laski terminaalin asiakassopimusten siirtyminen seuraavalle katsauskaudelle. Muiden yhtiön terminaalien tulos parani ja käyttöaste kehittyi positiivisesti. Kokonaisuudessaan terminaalipalvelujen katsauskauden liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni vertailukaudesta.

Suomen rautatiekuljetusten palvelujen kysyntä vahvistui merkittävästi usean heikomman tarkastelujakson jälkeen. Kasvua tukivat ennen kaikkea Suomesta Kiinaan järjestetyt kokonaiset konttijunakuljetukset ja projektiliiketoiminnan alkaneet vientitoimitukset. Projektit tulevat kasvattamaan rautatiekuljetuspalvelujen kysyntää myös jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Baltian yhtiöiden liiketulos oli jälleen vahva ja kehityksen odotetaan jatkuvan positiivisena. Yhtiön Venäjän liiketoiminnan tuloksen heikkenemisellä ei ollut merkittävää vaikutusta konsernin tulokseen.

Liiketoiminnan kassavirta oli negatiivinen katsauskaudella käyttöpääoman muutoksen takia. Käyttöpääoman muutos johtui asiakkaiden tullivakuuksien käytön pienemisestä vuodenvaihteesta (Tullin arvonlisäveron perinnän muutos 1.1.2018) sekä panostuksista liiketoiminnan kehittämiseen. Heinä-joulukuun liiketoiminnan kassavirran odotetaan kehittyvään positiiviseksi.

Odotamme parempaa liiketulosta loppuvuonna. Jälkimmäisen vuosipuoliskon raportoidun liiketuloksen ja vertailukelpoisen liiketuloksen ennustetaan kasvavan alkuvuodesta. Heinä–joulukuun tulosparannusta tukevat Vuosaaren asiakasportfolion kehittyminen ja uusi Kiina-Suomi-Kiina rautatieyhteys Vuosaaren terminaalista. Yhtiö tulee aloittamaan säännöllisen konttijunaliikenteen Helsingin satamasta Kiinaan tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liikenne tullaan operoimaan suomalaisen, venäläisen, kazakstanilaisen ja kiinalaisen rautatieyhtiöiden rataosuuksilla. Tiedot junien aikatauluista ja määräasemista yhtiö julkaisee kolmannen vuosineljänneksen kuluessa. Suomen ja Pohjois-Euroopan vienti-ja tuontiteollisuudella on kysyntää tälle palvelulle.

Nurminen Logistics selvittää mahdollisuutta terminaalikapasiteetin lisäämiseksi Vuosaaren terminaalissa perusteollisuuden tuotteille, joille on selkeästi markkinakysyntää Vuosaaren satamassa, mutta rajallisesti palvelutarjontaa. Terminaalikapasiteetin lisäämisellä tavoitellaan asiakas- ja palveluportfolion laajentamista sekä tarkoituksenmukaisten rahdin käsittelyinvestointien myötä terminaalipalvelujen kannattavuuden parantamista.

Suomen rautatiemarkkina on voimakkaassa murroksessa Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitettua suunnitelmasta irrottaa osia VR:n toiminnasta erillisyhtiöihin. Suunnitelman kaikki yksityiskohdat eivät kuitenkaan ole selvillä, ja siten markkinan todellisen avautumisen osalta ilmassa on vielä avoimia kysymyksiä ja epävarmuutta. Yhtiö jatkaa valmistelutyötä VR:lta mahdollisesti irrotettavan kaluston hyödyntämiseen.”

MARKKINATILANNE KATSAUSKAUDELLA

Suomen talouskasvu jatkui laaja-alaisena ja kasvun odotetaan jatkuvaan lähivuosina. Kasvua tukevat ensisijaisesti tärkeimpien vientimarkkinoiden hyvä talouskehitys ja Suomen kustannuskilpailukyvyn paraneminen. Yhtiö onnistui säilyttämään vahvan markkina-asemansa kappaletavaran tuontihuolinnassa ja yhtiön palvelujen kysyntä oli hyvällä tasolla yhtiölle tärkeässä metsä- ja konepajateollisuuden tuotesegmentissä. Yhtiöllä on erinomainen alueellinen positio Suomen viennin ja tuonnin tavaravirtojen äärellä Suomen johtavissa satamissa ja rajanylityspaikoilla. Baltian maiden taloudet jatkoivat nousujohteessa ja yhtiön Baltian liiketoimintojen palvelukysyntä jatkui vahvana. Myös Venäjän talouden vuonna 2017 alkanut kasvu jatkui. Maailman talouden positiivisen kehityksen ennustetaan jatkuvan loppuvuonna 2018.

KATSAUSKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

+———–+——-+—–+————————–+————————–+
|1 000 EUR |1–6/201|1–6/2|1–6/2018 vertailukelpoinen|1–6/2017 vertailukelpoinen|
| | 8 | 017 | | |
+———–+——-+—–+————————–+————————–+
|Liikevaihto| 40 629| 33| 40 715| 33 038|
| | | 131| | |
+———–+——-+—–+————————–+————————–+
|Liiketulos | 595|1 147| 585| 1 135|
| | | | | |
+———–+——-+—–+————————–+————————–+

Vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 40,6 (1–6/2017: 33,1) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua vuoden 2017 vastaavaan aikaan verrattuna 22,6 %. Katsauskauden liiketulos heikkeni 48,1 %:lla 595 (1 147) tuhanteen euroon.

Vertailukelpoinen liikevaihto oli 40,7 (33,0) miljoonaa euroa, jossa oli nousua vuoden 2017 vastaavaan aikaan verrattuna 23,2 %. Katsauskauden vertailukelpoinen liiketulos laski 48,4 %:lla 585 (1 135) tuhanteen euroon.

Vertailukelpoinen tulos sisältää liikevaihdon oikaisuja +86 (-93) tuhatta euroa ja valuuttakurssivaikutusten oikaisuja -10 (-12) tuhatta euroa. Katsauskauden liikevaihdon oikaisut koostuvat Venäjän-yhtiön liikevaihdon pienenemisestä, mikä johtui ruplan arvon heikkenemisestä valuuttakurssivertailukauteen (2015) verrattuna.

Liiketoimintakatsaus

Huolintapalvelujen tuloskunto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla hyvällä tasolla huolimatta siitä, että huolintapalvelujen liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni vuoden 2017 vastaavaan jaksoon verrattuna. Hyvää tulosta ylläpitivät toiminnan tehostaminen ja uudet palvelut. Tuonti, vienti- ja lisäarvopalveluiden kysyntä jatkui vahvana, mutta muutokset Tullin kantamien maksujen osalta pienensivät liikevaihtoa.

Terminaalipalvelujen katsauskauden liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni vertailukaudesta. Tuonnin kappaletavaran, kemikaalilogistiikan ja projektipalvelujen sekä niiden lisäarvopalvelujen kysyntä kasvoi vertailukauteen nähden. Yhtiön aloittamat toimet Vuosaaren terminaalin kannattavuuden ja asiakasportfolion parantamiseksi ovat vielä kesken ja tulevat näkymään kannattavuuden parantumisena vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Yhtiön muiden terminaalien käyttöaste ja tulos kehittyivät positiivisesti.

Suomen rautatielogistiikan kysynnän kasvu paransi kannattavuutta. Palvelujen liikevaihto ja kannattavuus paranivat merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Rautatiepalvelujen kasvuun vaikutti erityisesti Suomesta Kiinaan järjestetyt konttijunakuljetukset sekä kasvaneet projektikuljetusten vientivolyymit. Kemikaalikuljetusten volyymit jatkuivat tasaisina.

Venäjän yhtiön katsauskauden liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni. Yhtiön omistamien vaunujen kierto ja liiketoiminta olivat vertailujakson tasolla, mutta yhtiö ei onnistunut saamaan markkinoilta vuokravaunuja operoitavaksi kohonneen kysynnän ja korkean vuokravaunuhintatason vuoksi.

Baltian yhtiöiden liikevaihto kasvoi merkittävästi ja liiketoimintojen tulos oli edelleen erinomainen. Baltian talous on jatkanut kasvuaan ja suhdannekuva on edelleen rohkaiseva.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Nurminen Logistics uskoo, että talouden ja markkinoiden positiivinen kehitys jatkuu vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla. Nurminen Logistics arvioi vertailukelpoisen liikevaihtonsa ja vertailukelpoisen liiketuloksensa paranevan vuoden 2017 tasosta.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Lisääntynyt geopolitiikan ja maailmankaupan epävarmuus muodostavat suurimmat riskit ennakoitua heikommasta kehityksestä. Yhtiön uusien strategisten hankkeiden siirtyminen eteenpäin voi vaikuttaa negatiivisesti vuoden 2018 tulokseen.

RAHOITUS JA TASERAKENNE

Liiketoiminnan rahavirta oli -785 tuhatta euroa. Nettoinvestointien rahavirta oli -711 tuhatta euroa. Rahoituksen rahavirta oli -868 tuhatta euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli negatiivinen tarkastelujaksolla käyttöpääoman muutoksen takia. Käyttöpääoman muutos johtui asiakkaiden tullivakuuksien käytön pienemisestä vuodenvaihteesta (Tullin arvonlisäveron perinnän muutos 1.1 2018) sekä panostuksista liiketoiminnan kehityshankkeisiin.

Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 5 452 tuhatta euroa. Yhtiön johto arvioi, että operatiivinen kassavirta riittää kattamaan nykyisen liiketoiminnan kulut ja vastuut seuraavan 12 kuukauden ajan.

Yhtiön tase ja rahoitusasema säilyivät vakaalla tasolla. Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä pankkilainoja. Yhtiön lyhytaikaiset korolliset velat (1,5 miljoonaa euroa) koostuvat 0,5 miljoonan euron rahoitusleasingveloista sekä 1,0 miljoonan euron factoringveloista. Pitkäaikaiset korolliset velat vähenivät 17,6 miljoonaan euroon. Yhtiön pitkäaikaisista veloista erääntyy lokakuussa 2019 3,7 miljoonaa euroa kiinteistöjen takaisinlunastusvastuita. Pitkäaikaisista veloista 13,5 miljoonaa euroa erääntyy yli viiden vuoden päästä. Lisäksi yhtiöllä on 1,5 miljoonan euron omaksi pääomaksi luettava hybridilaina.

Konsernin korollinen vieras pääoma oli 19,1 miljoonaa euroa ja konsernin korollinen nettovelka oli vastaavasti 13,7 miljoonaa euroa.

Taseen loppusumma oli 43,0 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 30,4 %.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskauden aikana 0,6 (0,6) miljoonaa euroa eli 1,4 % liikevaihdosta. Poistot olivat 0,9 (0,9) miljoonaa euroa eli 2,2 % (2,7%) liikevaihdosta.

KONSERNIRAKENNE

Nurminen Logistics Oyj:n konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Nurminen Logistics Oyj sekä sen suoraan tai välillisesti omistamat tytär- ja osakkuusyhtiöt (omistusosuus suluissa) RW Logistics Oy (100 %), Nurminen Logistics Services Oy (100 %), NR Rail Oy (51 %), Nurminen Maritime Latvia SIA (51 %), Pelkolan Terminaali Oy (20 %), OOO Nurminen Logistics (100 %), ZAO Terminal Rubesh (100 %), UAB Nurminen Maritime (51 %), Nurminen Maritime Eesti AS (51 %) sekä Team Lines Latvia SIA (23 %).

HENKILÖSTÖ

Konsernin oman henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 199 (198), kun se 31.12.2017 oli 182. Ulkomailla työskenteli 46 henkilöä.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden vaihto 1.1.–30.6.2018 oli 2 577 859 kappaletta, joka on 5,8 % osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 1 443 346 euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 0,46 euroa osakkeelta ja ylin 0,63 euroa osakkeelta. Kauden päätöskurssi oli 0,47 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 20 799 462 euroa.

Osakkeenomistajia oli katsauskauden lopussa 1 221.

Yhtiöllä oli 30.6.2018 hallussaan omia osakkeita 144 426 kappaletta, mikä on 0,33 % äänistä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.4.2018 tehtiin seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.2017−31.12.2017 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2017−31.12.2017 ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Olli Pohjanvirta, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Alexey Grom, sekä uusina jäseninä Irmeli Rytkösen ja Kari Savolaisen.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa.

Lisäksi kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1 500 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi seuraavat palkkiot: 7 500 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä enintään 1 600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta. Muissa kuin osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisessa järjestyksessä toteuttavissa osakeanneissa ja/tai erityisten oikeuksien antamisessa tai maksuttomissa osakeanneissa osakekohtainen merkintähinta ei saa olla hallituksen päätöstä edeltävää yhtiön kolmen kuukauden osakkeen painotettua keskikurssia alhaisempi. Tätä merkintähintaa koskevaa rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta tilanteessa, joissa hallitus päättää valtuutuksen perusteella suunnatusta tai maksuttomasta osakeannista tai erityisten oikeuksien antamisesta liittyen hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2019 asti eikä valtuutuksella kumota 17. heinäkuuta 2017 ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

OSINGONJAKOPOLITIIKKA

Yhtiön hallitus on 14.5.2008 määrittänyt yhtiön osingonjakopolitiikan, jonka mukaan Nurminen Logistics Oyj pyrkii jakamaan vuosittain osinkona, yhtiön rahoitusaseman niin salliessa, noin kolmanneksen tuloksestaan.

MUUT KATSAUSKAUDEN AIKAISET TAPAHTUMAT

Yhtiö tiedotti 23.3.2018, että Nurminen Logistics Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä 2018–2021 on kaksi kahden vuoden ansaintajaksoa, tilikaudet 2018–2019 ja 2020–2021.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018–2019 perustuu Nurminen Logistics Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon (TSR).

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2018–2019 kuuluu noin viisi henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet sekä tietyt avainhenkilöt. Ansaintajaksolta 2018–2019 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 1 250 000 Nurminen Logistics Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018–2019 maksetaan vuonna 2020 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Ohjelmaan osallistuvan henkilön on omistettava kaikki järjestelmän perusteella hänelle annetut netto-osakkeet 24 kuukautta palkkion maksamisen jälkeen.

Hallituksella on oikeus leikata osakepalkkiojärjestelmän mukaisia palkkioita, jos hallituksen osakkeen pörssikurssille asettamat rajat täyttyvät.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö tiedotti pörssitiedotteella 19.7.2018, että Nurminen Logistics Oyj:n johtoryhmän jäsen, talousjohtaja Markku Puolanne on yhteisellä sopimuksella irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Puolanne jättää tehtävänsä 31.8.2018.

Yhtiö on käynnistänyt uuden talousjohtajan rekrytointiprosessin.

Yleislauseke

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat yhtiön tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

Nurminen Logistics Oyj
Hallitus
Lisätietoja: Marko Tuunainen, toimitusjohtaja, p. 010 545 7011.

JAKELU                                                                       
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet                                                   
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla. 

TAULUKKO-OSA

Katsauskauden ja vertailukausien luvut ovat IFRS 15 -standardin mukaiset ja IFRS 15 käyttöönotolla ei ollut vaikutusta yhtiön tuloutusperiaatteisiin.

+—————————–+——–+——–+———+
|KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA|1-6/2018|1-6/2017|1-12/2017|
+—————————–+——–+——–+———+
|1 000 e | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
| | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|LIIKEVAIHTO | 40 629| 33 131| 75 772|
+—————————–+——–+——–+———+
|Liiketoiminnan muut tuotot | 63| 55| 118|
+—————————–+——–+——–+———+
|Aineiden ja tarvikkeiden | -28 573| -21 305| -52 516|
|käyttö | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Työsuhde-etuuksista | -4 484| -4 355| -8 921|
|aiheutuneet kulut | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Poistot ja arvonalentumiset | -889| -877| -1 778|
+—————————–+——–+——–+———+
|Liiketoiminnan muut kulut | -6 150| -5 503| -10 984|
+—————————–+——–+——–+———+
|LIIKETULOS | 595| 1 147| 1 691|
+—————————–+——–+——–+———+
|Rahoitustuotot | 98| 60| 149|
+—————————–+——–+——–+———+
|Rahoituskulut | -752| -766| -1 554|
+—————————–+——–+——–+———+
|Pääomaosuusmenetelmällä | -10| -12| -12|
|yhdistetyt yritykset | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|TULOS ENNEN VEROJA | -70| 428| 275|
+—————————–+——–+——–+———+
|Tuloverot | -235| -248| -517|
+—————————–+——–+——–+———+
|KAUDEN VOITTO/TAPPIO | -304| 180| -243|
+—————————–+——–+——–+———+
| | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
| | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Muut laajan tuloksen erät | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Erät jotka saatetaan | | | |
|myöhemmin siirtää | | | |
|tulosvaikutteisiksi: | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Muuntoero | -397| -209| -314|
+—————————–+——–+——–+———+
|Tilikauden muut laajan | -397| -209| -314|
|tuloksen erät verojen jälkeen| | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|TILIKAUDEN LAAJA TULOS | -701| -29| -556|
|YHTEENSÄ | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
| | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Tilikauden tuloksen | | | |
|jakautuminen | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Emoyhtiön omistajille | -802| -320| -1 167|
+—————————–+——–+——–+———+
|Määräysvallattomille | 498| 500| 925|
|omistajille | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
| | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Tilikauden laajan tuloksen | | | |
|jakautuminen | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Emoyhtiön omistajille | -1 199| -529| -1 481|
+—————————–+——–+——–+———+
|Määräysvallattomille | 498| 500| 925|
|omistajille | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
| | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Tulos/osake, laimentamaton | -0,01| 0,01| -0,04|
+—————————–+——–+——–+———+
|Tulos/osake, laimennettu | -0,01| 0,01| -0,04|
+—————————–+——–+——–+———+

+————————————–+——–+——–+———+
|KONSERNIN VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS|1-6/2018|1-6/2017|1-12/2017|
+————————————–+——–+——–+———+
|1 000 e | | | |
+————————————–+——–+——–+———+
| | | | |
+————————————–+——–+——–+———+
|RAPORTOITU LIIKEVAIHTO | 40 629| 33 131| 75 772|
+————————————–+——–+——–+———+
|Valuuttakurssien muutokset | 86| -93| -1 026|
+————————————–+——–+——–+———+
|VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO | 40 715| 33 038| 74 746|
+————————————–+——–+——–+———+
| | | | |
+————————————–+——–+——–+———+
|RAPORTOITU LIIKETULOS | 595| 1 147| 1 691|
+————————————–+——–+——–+———+
|Valuuttakurssien muutokset | -10| -12| -102|
+————————————–+——–+——–+———+
|Tulospalkkioiden oikaisut | | | 406|
+————————————–+——–+——–+———+
|VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS | 585| 1 135| 1 996|
+————————————–+——–+——–+———+

+—————————+———+———+———-+
|KONSERNITASE |30.6.2018|30.6.2017|31.12.2017|
+—————————+———+———+———-+
|1 000 e | | | |
+—————————+———+———+———-+
|VARAT | | | |
+—————————+———+———+———-+
|Pitkäaikaiset varat | | | |
+—————————+———+———+———-+
|Aineelliset | 12 645| 12 772| 13 042|
|käyttöomaisuushyödykkeet | | | |
+—————————+———+———+———-+
|Liikearvo | 8 970| 8 970| 8 970|
+—————————+———+———+———-+
|Muut aineettomat hyödykkeet| 48| 80| 58|
+—————————+———+———+———-+
|Pääomaosuusmenetelmällä | 219| 294| 232|
|yhdistetyt yritykset | | | |
+—————————+———+———+———-+
|Saamiset | 3 356| 5 893| 4 093|
+—————————+———+———+———-+
|Laskennalliset verosaamiset| 499| 566| 567|
+—————————+———+———+———-+
|PITKÄAIKAISET VARAT | 25 736| 28 575| 26 961|
+—————————+———+———+———-+
|Lyhytaikaiset varat | | | |
+—————————+———+———+———-+
|Vaihto-omaisuus | 79| 62| 67|
+—————————+———+———+———-+
|Myyntisaamiset ja muut | 11 675| 13 601| 12 727|
|saamiset | | | |
+—————————+———+———+———-+
|Tilikauden verotettavaan | 18| 121| 0|
|tuloon perustuvat | | | |
|verosaamiset | | | |
+—————————+———+———+———-+
|Rahavarat | 5 452| 2 733| 7 832|
+—————————+———+———+———-+
|LYHYTAIKAISET VARAT | 17 223| 16 518| 20 626|
+—————————+———+———+———-+
|VARAT YHTEENSÄ | 42 960| 45 093| 47 587|
+—————————+———+———+———-+
| | | | |
+—————————+———+———+———-+
|OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | |
+—————————+———+———+———-+
|Osakepääoma | 4 215| 4 215| 4 215|
+—————————+———+———+———-+
|Muut rahastot | 28 894| 21 360| 28 894|
+—————————+———+———+———-+
|Muuntoerot | -7 585| -7 433| -7 511|
+—————————+———+———+———-+
|Kertyneet voittovarat | -14 809| -12 961| -13 689|
+—————————+———+———+———-+
|Määräysvallattomien | 845| 836| 1 261|
|omistajien osuus | | | |
+—————————+———+———+———-+
|Hybridilaina | 1 500| 0| 1 500|
+—————————+———+———+———-+
|OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 13 059| 6 017| 14 670|
+—————————+———+———+———-+
|Pitkäaikaiset velat | | | |
+—————————+———+———+———-+
|Laskennallinen verovelka | 288| 380| 385|
+—————————+———+———+———-+
|Muut velat | 292| 344| 329|
+—————————+———+———+———-+
|Korolliset rahoitusvelat | 17 597| 22 268| 17 857|
+—————————+———+———+———-+
|PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA| 18 178| 22 993| 18 571|
+—————————+———+———+———-+
|Lyhytaikaiset velat | | | |
+—————————+———+———+———-+
|Tilikauden verotettavaan | 0| 309| 331|
|tuloon perustuvat verovelat| | | |
+—————————+———+———+———-+
|Korolliset rahoitusvelat | 1 538| 1 637| 1 472|
+—————————+———+———+———-+
|Ostovelat ja muut velat | 10 185| 14 137| 12 543|
+—————————+———+———+———-+
|LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA| 11 724| 16 084| 14 346|
+—————————+———+———+———-+
|VELAT YHTEENSÄ | 29 901| 39 076| 32 917|
+—————————+———+———+———-+
|OMA PÄÄOMA JA VELAT | 42 960| 45 093| 47 587|
|YHTEENSÄ | | | |
+—————————+———+———+———-+

+——————————-+——–+——–+———+
|LYHENNETTY KONSERNIN |1-6/2018|1-6/2017|1-12/2017|
|RAHAVIRTALASKELMA 1 000 e | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Tilikauden voitto/tappio | -304| 180| -243|
+——————————-+——–+——–+———+
|Poistot ja arvonalentumiset | 889| 877| 1 778|
+——————————-+——–+——–+———+
|Realisoitumattomat kurssivoitot| -6| 0| 105|
|ja -tappiot | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Muut oikaisut | 89| 1 905| 1 796|
+——————————-+——–+——–+———+
|Maksetut ja saadut korot | -658| -579| -1 301|
|liiketoiminnasta | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Maksetut verot | -471| -70| -194|
+——————————-+——–+——–+———+
|Käyttöpääoman muutokset | -323| -687| 1 520|
+——————————-+——–+——–+———+
|Liiketoiminnan rahavirta | -785| 1 627| 3 461|
+——————————-+——–+——–+———+
|INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Investoinnit aineellisiin ja | -575| -648| -1 745|
|aineettomiin hyödykkeisiin | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Aineellisten ja aineettomien | 4| 26| 49|
|käyttöomaisuushyödykkeiden | | | |
|myynti | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Myönnetyt lainat | -140| | 0|
+——————————-+——–+——–+———+
|Investointien rahavirta | -711| -622| -1 695|
+——————————-+——–+——–+———+
|RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Maksullinen osakeanti | 0 | 0| 5 076|
+——————————-+——–+——–+———+
|Vieraan pääoman muutokset | -193| -211| -940|
+——————————-+——–+——–+———+
|Maksetut osingot / pääoman | -674| -359| -359|
|palautukset       | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Rahoituksen rahavirta | -868| -570| 3 778|
+——————————-+——–+——–+———+
|RAHAVAROJEN MUUTOS | -2 364| 428| 5 544|
+——————————-+——–+——–+———+
|Rahavarat tilikauden alussa | 7 832| 2 304| 2 304|
+——————————-+——–+——–+———+
|Rahavarat tilikauden lopussa   | 5 452| 2 733| 7 832|
+——————————-+——–+——–+———+

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Vararahasto
D = SVOP rahasto
E = Osakeanti
F = Muuntoerot
G = Edellisten tilikausien voitto
H = Määräysvallattomien omistajien osuudet
I = Yhteensä

+———————-+—–+–+—–+——+-+——+——-+—–+——+
|OMAN PÄÄOMAN MUUTOS | A |B | C | D |E| F | G | H | I |
|LASKELMA 1-6/2018, 1 | | | | | | | | | |
|000 e | | | | | | | | | |
+———————-+—–+–+—–+——+-+——+——-+—–+——+
|Oma pääoma 1.1.2018 |4 215|86|2 378|26 430|0|-7 511|-13 689|1 261|14 670|
+———————-+—–+–+—–+——+-+——+——-+—–+——+
|Tilikauden tulos | 0| 0| 0| 0|0| 0| -802| 498| -304|
+———————-+—–+–+—–+——+-+——+——-+—–+——+
|Tilikauden laaja tulos| 0| 0| 0| 0|0| -75| -322| 0| -397|
|/ muuntoerot | | | | | | | | | |
+———————-+—–+–+—–+——+-+——+——-+—–+——+
|Muut muutokset | 0| 0| 0| 0|0| 0| 4| -14| -10|
+———————-+—–+–+—–+——+-+——+——-+—–+——+
|Osingonjako / pääoman | 0| 0| 0| 0|0| 0| 0| -901| -901|
|palautukset | | | | | | | | | |
+———————-+—–+–+—–+——+-+——+——-+—–+——+
|Oma pääoma 30.6.2018 |4 215|86|2 378|26 430|0|-7 585|-14 809| 845|13 059|
+———————-+—–+–+—–+——+-+——+——-+—–+——+

+———————-+—–+–+—–+——+-+——+——-+—-+—–+
|OMAN PÄÄOMAN MUUTOS | A |B | C | D |E| F | G | H | I |
|LASKELMA 1-6/2017,1 | | | | | | | | | |
|000 e | | | | | | | | | |
+———————-+—–+–+—–+——+-+——+——-+—-+—–+
|Oma pääoma 1.1.2017 |4 215|86|2 378|18 895|0|-7 285|-12 584| 695|6 400|
+———————-+—–+–+—–+——+-+——+——-+—-+—–+
|Tilikauden tulos | 0| 0| 0| 0|0| 0| -320| 500| 180|
+———————-+—–+–+—–+——+-+——+——-+—-+—–+
|Tilikauden laaja tulos| 0| 0| 0| 0|0| -148| -62| 0| -210|
|/ muuntoerot | | | | | | | | | |
+———————-+—–+–+—–+——+-+——+——-+—-+—–+
|Muut muutokset | 0| 0| 0| 0|0| 0| 5| 0| 5|
+———————-+—–+–+—–+——+-+——+——-+—-+—–+
|Osingonjako / pääoman | 0| 0| 0| 0|0| 0| 0|-359| -359|
|palautukset | | | | | | | | | |
+———————-+—–+–+—–+——+-+——+——-+—-+—–+
|Oma pääoma 30.6.2017 |4 215|86|2 378|18 895|0|-7 433|-12 961| 836|6 017|
+———————-+—–+–+—–+——+-+——+——-+—-+—–+

Käyttöomaisuuden muutokset

+—————————+———–+———–+——–+
|Käyttöomaisuuden muutokset |Aineelliset|Aineettomat|Yhteensä|
+—————————+———–+———–+——–+
|1 000 e | | | |
+—————————+———–+———–+——–+
|Kirjanpitoarvo 1.1.2018 | 13 042| 9 028| 22 070|
+—————————+———–+———–+——–+
|Lisäykset | 566| 9| 575|
+—————————+———–+———–+——–+
|Vähennykset | -4| 0| -4|
+—————————+———–+———–+——–+
|Poistot ja arvonalentumiset| -823| -19| -842|
+—————————+———–+———–+——–+
|Kurssierot | -137| 0| -137|
+—————————+———–+———–+——–+
|Kirjanpitoarvo 30.6.2018 | 12 645| 9 018| 21 662|
+—————————+———–+———–+——–+

+—————————+———–+———–+——–+
|Käyttöomaisuuden muutokset |Aineelliset|Aineettomat|Yhteensä|
+—————————+———–+———–+——–+
|1 000 e | | | |
+—————————+———–+———–+——–+
|Kirjanpitoarvo 1.1.2017 | 13 253| 9 028| 22 281|
+—————————+———–+———–+——–+
|Lisäykset | 342| 46| 388|
+—————————+———–+———–+——–+
|Vähennykset | -4| 0| -4|
+—————————+———–+———–+——–+
|Poistot ja arvonalentumiset| -850| -27| -877|
+—————————+———–+———–+——–+
|Kurssierot | 31| 1| 32|
+—————————+———–+———–+——–+
|Kirjanpitoarvo 30.6.2017 | 12 772| 9 047| 21 819|
+—————————+———–+———–+——–+

Lähipiiritapahtumat  

Yhtiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä edellä mainittujen määräysvaltayhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös osakkeenomistajat, joilla on välitön tai välillinen määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta.

+———————-+——–+
|Lähipiiritapahtumat |1-6/2018|
+———————-+——–+
|1 000 e | |
+———————-+——–+
|Myynnit | 100|
+———————-+——–+
|Ostot | 29|
+———————-+——–+
|Pitkäaikaiset saamiset| 100|
+———————-+——–+
|Lyhytaikaiset saamiset| 69|
+———————-+——–+
|Pitkäaikaiset velat | 0|
+———————-+——–+
|Lyhytaikaiset velat | 41|
+———————-+——–+

Tunnusluvut

+——————————–+——–+——–+———+
|KESKEISET TUNNUSLUVUT |1-6/2018|1-6/2017|1-12/2017|
+——————————–+——–+——–+———+
|Bruttoinvestoinnit, 1 000 e | 575| 584| 1 624|
+——————————–+——–+——–+———+
|Henkilöstö | 196| 198| 188|
+——————————–+——–+——–+———+
|Liiketulos % | 1,5 %| 3,5 %| 2,2 %|
+——————————–+——–+——–+———+
|Kurssikehitys | | | |
+——————————–+——–+——–+———+
|Osakkeen kurssi alussa | 0,55| 0,40| 0,70|
+——————————–+——–+——–+———+
|Osakkeen kurssi lopussa | 0,47| 0,69| 0,55|
+——————————–+——–+——–+———+
|Jakson ylin | 0,63| 0,71| 0,71|
+——————————–+——–+——–+———+
|Jakson alin | 0,46| 0,40| 0,40|
+——————————–+——–+——–+———+
| | | | |
+——————————–+——–+——–+———+
|Oma pääoma / osake eur | 0,28| 0,41| 0,44|
+——————————–+——–+——–+———+
|Tulos / osake eur, laimentamaton| -0,01| 0,01| -0,04|
+——————————–+——–+——–+———+
|Tulos / osake eur, laimennettu | -0,01| 0,01| -0,04|
+——————————–+——–+——–+———+
|Omavaraisuusaste, % | 30,40| 13,34| 30,83|
+——————————–+——–+——–+———+
|Nettovelkaantumisaste, % | 104,78| 351,90| 78,4|
+——————————–+——–+——–+———+

Muut vastuut ja ehdolliset velat

+———————————+———+———+———-+
|Vastuusitoumukset, 1 000 e |30.6.2018|30.6.2017|31.12.2017|
+———————————+———+———+———-+
|Annetut kiinnitykset | 15 500| 11 000| 15 500|
+———————————+———+———+———-+
|Pantattujen tytäryhtiöosakkeiden | 10 108| 10 566| 10 108|
|ja -lainasaamisten kirjanpitoarvo| | | |
+———————————+———+———+———-+
|Muut vastasitoumukset | 6 956| 9 967| 9 965|
+———————————+———+———+———-+
|Vuokravastuut | 55 295| 59 490| 59 320|
+———————————+———+———+———-+

Laatimisperiaatteet

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2017 tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden kanssa. Muilla käyttöön otetuilla uusilla tai uudistetuilla IFRS-standardeilla tai
-tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta puolivuosikatsaukseen.

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma yhteensä                         x 100   
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus
(EUR) tuloksesta                           .    Ulkona
olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen oma = Emoyrityksen omistajille kuuluva oma
pääoma (EUR) pääoma                   .    Osakkeiden laimentamaton
lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Nettovelkaantumisaste = Korolliset velat – rahavarat x 100
(%)    Oma pääoma

Vertailukelpoinen liikevaihto (EUR)=

Raportoitu liikevaihto +/- ostettujen ja myytyjen toimintojen liikevaihto +/- lopetettujen liiketoimintojen liikevaihto +/- edellisille tilikausille kuuluva liikevaihto +/- suorat valuuttakurssivaikutukset

Vertailukelpoinen liiketulos (EUR)=

Raportoitu liiketulos +/- ostettujen ja myytyjen toimintojen tuotot ja kulut +/- lopetettujen liiketoimintojen tuotot ja kulut +/- edellisille tilikausille kuuluvat tuotot ja kulut +/- suorat valuuttakurssivaikutukset

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardi tuli voimaan 1.1.2018. IFRS 15 korvaa nykyiset IAS 18 ja IAS 11 -standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. Standardi sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen asiakassopimuksista syntyvien myyntituottojen kirjaamiseen.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta Nurminen Logistics konsernin liikevaihdon tuloutukseen eikä konsernin tulokseen.

IFRS 16 Vuokrasopimukset

Uusi IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi tulee korvaamaan IAS 17 -standardin ja kaikki siihen liittyvät tulkinnat. Standardi astuu voimaan vuoden 2019 alusta. Konsernin johto on käynnistänyt hankkeen uuden standardin vaikutuksien selvittämiseksi. Yhtiö tulee tiedottamaan standardin käyttöön oton vaikutuksista hankkeen valmistuttua.