NURMINEN LOGISTICS OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2016

Nurminen Logistics Oyj                                                     Puolivuosikatsaus 11.8.2016 klo 13.00

Vertailukelpoinen liiketulos parani ja vertailukelpoinen liikevaihto pysyi vuoden 2015 tasolla

Nurminen Logisticsin avainluvut 1.1.–30.6.2016

·  Liikevaihto oli 18,8 milj. euroa (1–6/2015: 23,1 milj. euroa).
·  Vertailukelpoinen liikevaihto oli 19,4 milj. euroa (19,8 milj. euroa).
·  Raportoitu liiketulos oli -1,3 milj. euroa (-1,3 milj. euroa).
·  Vertailukelpoinen liiketulos oli -0,4 milj. euroa (-0,9 milj. euroa).
·  Liiketulosprosentti oli -6,8 % (-5,8 %).
·  Vertailukelpoinen liiketulosprosentti oli -2,1 % (-4,7 %).
·  Tulos per osake oli -0,12 euroa (-0,18 euroa).
·  Omavaraisuusaste oli 17,6 % (18,9 %).
·  Taseen loppusumma oli 46,8 milj. euroa (61,6 milj. euroa).

Yhtiön sisäistä raportointia ja ulkoisen raportoinnin segmenttijakoa on muutettu ja 1.1.2016 alkaen Nurminen Logistics raportoi vain yhden liiketoimintasegmentin. Ennen vuotta 2016 yhtiö raportoi kolme liiketoimintayksikköä, jotka olivat Huolinta- ja lisäarvopalvelut, Rautatielogistiikka ja Erikoiskuljetukset ja projektit, joka myytiin vuoden 2015 aikana.

Nurminen Logistics on soveltanut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) ohjeita vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä, jotka tulivat voimaan 3.7.2016. Nurminen Logistics käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa kehitystä sekä parantamaan vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät kuitenkaan korvaa IFRS:n mukaan raportoituja tunnuslukuja. Nurminen Logistics on muuttanut aiemmin käytetyt termit ”operatiivinen liiketulos ilman valuuttakurssimuutoksia” ja ” ”kertaluonteisista eristä puhdistettu liiketulos” termiin ”vertailukelpoinen liiketulos”. Vertailukelpoinen liikevaihto ja liiketulos lasketaan oikaisemalla virallisesta tuloksesta pois ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen liikevaihto ja liiketulos, lopetettujen liiketoimien tuotot ja kulut, edellisille tilikausille kuuluvat tuotot ja kulut sekä suorat valuuttakurssivaikutukset.

TOIMITUSJOHTAJA MARKO TUUNAINEN:

”Taloustilanne Suomessa, Venäjällä ja sen lähialueilla jatkui haastavana vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Supistuvasta kokonaismarkkinanasta huolimatta, pystyimme säilyttämään, ja tietyillä osa-alueilla kasvattamaan, markkinaosuuttamme. Erityisesti kehitys Vuosaaren-toimipisteessämme oli positiivinen. Nurminen Logisticsilla on 45 % markkinaosuus Vuosaaren sataman kautta kulkevista paperi- ja kartonkivolyymeista. Saimme uusia asiakkuuksia sekä huolinta- että terminaalipalveluissa. Huolintapalvelujen liikevaihto katsauskaudella kasvoi 18,7 % vuoden 2015 vastaavaan jaksoon verrattuna. Rautatieviennin volyymit pysyivät alhaisella tasolla heijastaen Suomen yleistä Venäjä-viennin kehitystä. Raakapuuhuolinnassa yhtiöllä on vakaa markkina-asema, ja volyymit tässä toiminnossa ovat pysyneet viime vuoden tasolla.

Suorituksemme ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli odotustemme mukainen. Liikevaihdon lasku vertailukauteen verrattuna johtui pääosin Nurminen Logistics Heavy Oy:n liiketoiminnan myymisestä. Kaupan vaikutus liikevaihdon pienenemiseen ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 3,3 miljoonaa euroa. Ruplan heikkeneminen vertailukauteen verrattuna vähensi Venäjän-yhtiömme liikevaihtoa 0,7 miljoonalla eurolla. Vertailukelpoinen liikevaihto pysyi siis lähes viime vuoden tasolla. Onnistuimme pitämään kulut tiukasti hallinnassa ja kulukehitys oli suunnitelmien mukainen. Vertailukelpoinen liiketulos parani 54 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Yhtiössä aloitettu katettujen vaunujen myynti Venäjällä saatiin päätökseen 80 %:sti heinäkuun loppuun mennessä. Ruplan vahvistuminen keväällä alkuvuoteen verrattuna paransi vaunukaupasta saamaamme euromäärää. Tämän rakenteellisen järjestelyn avulla kevensimme tasettamme yli 4 miljoonalla eurolla ja kaupasta saaduilla varoilla lyhensimme lyhytaikaista korollista velkaa 3 miljoonaa euroa sekä 1 miljoona euroa muuta lyhytaikaista velkaa. Yhtiöllä on lyhytaikaista korollista velkaa vain 1,5 miljoonaa euroa, josta 0,9 miljoonaa euroa on factoringvelkaa. Pitkäaikaisia korollisia velkoja yhtiöllä on 23,8 miljoonaa euroa. Yhtiön operatiivinen rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 0,6 miljoonaa euroa, mutta käyttöpääoman muutos (-1,9 miljoonaa euroa) painoi liiketoiminnan rahavirran negatiiviseksi. Käyttöpääoman muutos johtui pääosin vanhojen velvoitteiden takaisinmaksusta.

Nurminen Logistics täytti 130 vuotta tämän vuoden kesäkuussa. Yhtiöllä on vahva brändi ja markkina-asema Suomessa ja sen lähialueilla. Haemme edelleen markkinaosuuden kasvua sekä jatkamme liiketoimintojen kehittämistä ja toimintojen tehostamista. Loppuvuoden painopistealueemme kohdistuvat kannattavuuden ja kassavirran parantamiseen sekä kasvuhankkeiden toteuttamiseen.”

MARKKINATILANNE KATSAUSKAUDELLA

Vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon markkinatilanne heikkeni vuoteen 2015 verrattuna. Suomen tavaraviennin yhteenlaskettu arvo tammikuusta kesäkuuhun pieneni 7 % ja tuonti 2 % viime vuodesta. Suomen vienti väheni eniten EU:n ulkopuolisiin maihin, ja erityisesti Suomen Venäjän-kauppa jatkoi edelleen laskua, ja oli tammi-kesäkuussa sekä viennin että tuonnin osalta 10 %:n laskussa vuoden takaisesta jo alhaisesta tasostaan. Yhtiö on liiketoiminnasta riippuen onnistunut säilyttämään tai kasvattamaan markkinaosuuttaan haastavasta markkinatilanteesta huolimatta sekä Suomessa, Baltiassa että Venäjällä. Yhtiölle tärkeissä segmenteissä kuten metsä- ja konepajateollisuuden tuotteissa palvelujen kysyntä pysyi hyvällä tasolla. Katsauskauden loppua kohden Venäjän ruplamääräinen rahti- ja kuljetustoiminta alkoi hieman piristyä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Nurminen Logistics uskoo, että markkinaolosuhteet loppuvuonna ovat alkuvuoden kaltaiset. Nurminen Logistics arvioi vertailukelpoisen liikevaihtonsa pysyvän vuoden 2015 tasolla ja vertailukelpoisen tuloksensa sekä osakekohtaisen tuloksensa paranevan vuoden 2015 tasosta. Valuuttakurssimuutoksilla on merkittävä vaikutus raportoitavaan liikevaihtoon ja liiketulokseen.

KATSAUSKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

+———–+—–+—–+————————–+————————–+
|1 000 EUR |1–6/2|1–6/2|1–6/2016 vertailukelpoinen|1–6/2015 vertailukelpoinen|
| |016 |015 | | |
+———–+—–+—–+————————–+————————–+
|Liikevaihto|18 |23 |19 441 |19 848 |
| |766 |097 | | |
+———–+—–+—–+————————–+————————–+
|Liiketulos |-1 |-1 |-422 |-927 |
| |277 |329 | | |
+———–+—–+—–+————————–+————————–+

Vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 18,6 (1–6/2015: 23,1) miljoonaa euroa, jossa oli laskua vuoden 2015 vastaavaan aikaan verrattuna 18,7 %. Katsauskauden liiketulos parani 3,9 %:lla -1 277 (-1 329) tuhanteen euroon.

Vertailukelpoinen liikevaihto oli 19,4 (19,8) miljoonaa euroa, jossa oli laskua vuoden 2015 vastaavaan aikaan verrattuna 2 %. Katsauskauden vertailukelpoinen liiketulos parani 54 %:lla -422 (-927) tuhanteen euroon.

Venäjän ruplan vahvistuminen katsauskaudella heikensi yhtiön liiketulosta -728 (-640) tuhatta euroa ja vähensi yhtiön rahoituskuluja 222 (431) tuhannella eurolla. Nämä valuuttakurssimuutokset eivät ole kassavirtavaikutteisia.

Vertailukelpoinen tulos sisältää liikevaihdon oikaisuja 675 (-3 249) tuhatta euroa ja valuuttakurssivaikutusten oikaisuja 728 (640) tuhatta euroa sekä muiden kulujen oikaisuja 127 (3 011) tuhatta euroa. Katsauskauden liikevaihdon oikaisut koostuvat Venäjän-yhtiön liikevaihdon pienenemisestä, mikä johtui ruplan arvon heikkenemisestä vertailukauteen verrattuna. Vertailukauden liikevaihdon oikaisut liittyvät myytyyn liiketoimintaan. Tarkempi erittely oikaisuista löytyy taulukko-osasta.

Liiketoimintakatsaus

Huolintapalvelujen liikevaihto katsauskaudella kasvoi 18,7 % vuoden 2015 vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon kasvun ajureina olivat onnistumiset uusasiakashankinnassa sekä markkinaosuuden kasvu vienti- ja tuontihuolinnassa. Katsauskauden aikana Turun-toimipisteemme huolintatoiminta siirrettiin Rauman-toimipisteemme hoidettavaksi ja Vartiuksen-toimipisteemme toiminta Niiralan-toimipisteemme hoidettavaksi. Toiminnan jatkuvan tehostamisen ja onnistuneiden myyntipanostusten ansiosta huolintapalvelujen tuloskunto oli katsauskaudella hyvä. 

Terminaalipalvelujen liikevaihto laski -3,0 % katsauskaudella viime vuoden vastaavan jaksoon verrattuna ja terminaalipalvelujen kannattavuus oli vertailukauden tasolla. Metsä-, konepaja- ja kemianteollisuuden volyymit kehittyivät odotetusti, kun taas Venäjän transito- ja vientiliikenteen volyymit jatkuivat alhaisella tasolla.

Suomen rautatielogistiikan liikevaihto katsauskaudella laski -38,5% edellisen vuoden vastaavan jaksoon verrattuna. Myös Suomen rautatielogistiikan kannattavuus laski selvästi vertailukauteen nähden heikentyneiden vientivolyymien takia. Rautatieviennin volyymit heijastivat Suomen yleistä Venäjän-viennin kehitystä. Kemikaalikuljetusten volyymit jatkuivat tasaisena.

Venäjän sisäisissä rautatiekuljetuksissa lastausten määrä pysyi samalla tasolla kuin vastaavalla jaksolla viime vuonna. Venäjän-toimipisteessämme tarkastelujakson aikana tehdyt tehostamistoimenpiteet ja onnistuneet myyntiaktiviteetit paransivat tulosta merkittävästi vertailujaksoon verrattuna.

Baltian-yhtiöiden palvelujen kysyntä hankalassa markkinatilanteessa oli tyydyttävä, mutta laski hieman vertailujaksoon verrattuna Venäjälle suuntautuvien rautatiekuljetusten ja transitoliikenteen volyymien laskusta johtuen.   

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suomen ja Venäjän talouksien heikentyminen nykytilanteesta vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön operatiiviseen toimintaan ja tulokseen. Ruplan kurssimuutoksilla on vaikutus yhtiön liiketoimintaan ja merkittävä vaikutus yhtiön raportoimaan tulokseen.

Yhtiö on vastaanottanut Itäisen tullipiirin Lappeenrannan tullin jälkikantopäätöksiä (yhteensä 32 kappaletta), joissa esitetään yhtiön olevan yhteisvastuussa konkurssiin menneen VG Cargo Oy:n kanssa maahantuontiveroista vuodelta 2009. Yhtiön vastuu maahantuontiveroista on enintään 0,5 miljoonaa euroa. Yhtiön näkemyksen mukaan se ei ole vastuussa kyseisistä maahantuontiveroista, mistä syystä yhtiö ei ole kirjannut asiasta kuluvarauksia. Jos tapauksessa on perusteita jälkikannolle, tulee se yhtiön näkemyksen mukaan kohdistaa ensisijaisesti VG Cargo Oy:n konkurssipesään ja sen voimassaolevaan tullivakuuteen. Yhtiö on valittanut tullin jälkikantopäätöksistä Helsingin hallinto-oikeudelle.

RAHOITUS JA TASERAKENNE

Liiketoiminnan rahavirta oli -1 189 tuhatta euroa. Nettoinvestointien rahavirta oli 3 264 tuhatta euroa. Rahoituksen rahavirta oli -4 225 tuhatta euroa.

Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 1 144 tuhatta euroa. Yhtiön rahoitusasema on parantunut toteutettujen vaunukauppojen myötä. Yhtiö lyhensi katsauskaudella lyhytaikaisia korollisia velkoja yli 3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä pankkilainoja. Yhtiön lyhytaikaiset korolliset velat (1,5 miljoonaa euroa) koostuvat 0,35 miljoonan euron eläkelainoista, 0,3 miljoonan euron rahoitusleasingveloista sekä 0,9 miljoonan euron factoringveloista. Pitkäaikaisia korollisia velkoja yhtiöllä on 23,8 miljoonaa euroa.

Yhtiö toteutti aiemmin tiedotetun (18.2.2016 ja 25.4.2016) 380 katetun vaunun kaupan. Katsauskaudella ostajalle luovutettiin 216 vaunua. Loput 164 vaunua luovutetaan ostajalle elokuun loppuun mennessä. Vaunukaupoilla ei ole tulosvaikutusta vuodelle 2016, sillä vaunut on arvostettu vuoden 2015 tilinpäätöksessä ruplamääräiseen myyntihintaansa. Vuodenvaihteesta vahvistunut ruplan kurssi on kasvattanut yhtiön saamaa euromääräistä kauppahintaa. Yhtiö jatkaa myytyjen vaunujen operointia.

Nurminen Logistics on 29.6.2016 allekirjoittanut rahoittajapankkiensa kanssa takausvastuita koskevan vakuuspoolisopimuksen. Sopimus sisältää omavaraisuuteen liittyviä kovenanttiehtoja, joiden toteutumista tarkastellaan puolivuosittain. Kovenanttiehdot täyttyivät 30.6.2016.

Eläkelainoihin liittyvät konsernin nettovelan suhde käyttökatteeseen sekä omavaraisuusasteeseen sidotut kovenanttiehdot olivat välitilinpäätöksessä 30.6.2016 rikkoutuneet. Konserni on saanut rahoittajilta sitoumuksen, jonka mukaan kovenanttiehtojen rikkoutumisesta ei aiheudu konsernille seuraamuksia ensimmäisen vuosipuoliskon osalta. Yhtiö neuvottelee parhaillaan pitempiaikaisesta rahoitusratkaisusta.

Konsernin korollinen vieras pääoma oli 25,3 miljoonaa euroa ja konsernin korollinen nettovelka oli vastaavasti 24,1 miljoonaa euroa.

Taseen loppusumma oli 46,8 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 17,6 %.

MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA

Nurminen Logisticsi tiedotti 15.6.2015, että yhtiön johtoryhmän jäsen, Vice President Maija Dietrich jättää tehtävänsä 10.9.2016. Maija Dietrich on ollut johtoryhmän jäsen vuodesta 2014. Vice President Risto Holopainen ottaa vastuun Nurmisen uusista rautatielogistiikan kehityshankkeista omien tehtäviensä ohella. Muutoksen yhteydessä Nurminen Logisticsin johtoryhmän jäsenmäärä supistuu nykyisestä viidestä jäsenestä neljään. Nurminen Logisticsin johtoryhmään kuuluvat 10.9.2016 alkaen seuraavat henkilöt:

Marko Tuunainen, toimitusjohtaja
Markku Puolanne, talousjohtaja
Risto Holopainen, Vice President, Terminaali- ja lisäarvopalvelut
Mike Karjagin, Vice President, Huolinta ja rautatielogistiikka Suomessa.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskauden aikana 249 (296) tuhatta euroa eli 1,3 % liikevaihdosta. Poistot olivat 0,8 (1,0) miljoonaa euroa eli 4,2 % liikevaihdosta.

KONSERNIRAKENNE

Nurminen Logistics Oyj on lakkauttanut katsauskaudella tytäryhtiönsä Nurminen Logistics LLC:n (100 %) sekä muuttanut tytäryhtiönsä Nurminen Logistics Finland Oy:n nimen Nurminen Rail Oy:ksi.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Nurminen Logistics Oyj sekä sen suoraan tai välillisesti omistamat tytär- ja osakkuusyhtiöt (omistusosuus suluissa) RW Logistics Oy (100 %), Nurminen Logistics Services Oy (100 %), Nurminen Rail Oy (100 %), Nurminen Maritime Latvia SIA (51 %), Pelkolan Terminaali Oy (20 %), OOO Nurminen Logistics (100 %), ZAO Terminal Rubesh (100 %), UAB Nurminen Maritime (51 %), Nurminen Maritime Eesti AS (51 %) sekä Team Lines Latvia SIA (23 %).

HENKILÖSTÖ

Konsernin oman henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 198, kun se 31.12.2015 oli 196. Ulkomailla työskenteli 49 henkilöä.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden vaihto 1.1.–30.6.2016 oli 353 773 kappaletta, joka on 2,4 % osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 283 931 euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 0,54 euroa osakkeelta ja ylin 1,10 euroa osakkeelta. Kauden päätöskurssi oli 0,74 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 10 785 063 euroa.

Osakkeenomistajia oli katsauskauden lopussa 667.

Yhtiöllä oli 30.6.2016 hallussaan omia osakkeita 120 275 kappaletta, mikä on 0,8 % äänistä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.4.2016 tehtiin seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2015–31.12.2015 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2015–31.12.2015 ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Olli Pohjanvirta, Tero Kivisaari, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Alexey Grom. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Olli Pohjanvirran. Hallitus asetti myös tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Jukka Nurminen ja Tero Kivisaari.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa. Lisäksi kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1 500 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi seuraavat palkkiot: 7 500 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä enintään 1 600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2017 asti.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

OSINGONJAKOPOLITIIKKA

Yhtiön hallitus on 14.5.2008 määrittänyt yhtiön osingonjakopolitiikan, jonka mukaan Nurminen Logistics Oyj pyrkii jakamaan vuosittain osinkona, yhtiön rahoitusaseman niin salliessa, noin kolmanneksen tuloksestaan.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

Yleislauseke

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat yhtiön tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

Nurminen Logistics Oyj

Hallitus
Lisätietoja: Marko Tuunainen, toimitusjohtaja, p. 010 545 7011.

JAKELU                                                                       
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet                                                   
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita rautatiekuljetuksia, projektikuljetuspalveluita, erikoiskuljetuksia sekä huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.

TAULUKKO-OSA

+—————————–+——–+——–+———+
|KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA|1–6/2016|1–6/2015|1–12/2015|
+—————————–+——–+——–+———+
|1 000 EUR | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
| | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|LIIKEVAIHTO |18 766 |23 097 |43 016 |
+—————————–+——–+——–+———+
|Liiketoiminnan muut tuotot |61 |88 |219 |
+—————————–+——–+——–+———+
|Aineiden ja tarvikkeiden |-8 601 |-10 530 |-19 437 |
|käyttö | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Työsuhde-etuuksista |-4 347 |-5 030 |-10 317 |
|aiheutuneet kulut | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Poistot ja arvonalentumiset |-779 |-1 023 |-2 201 |
+—————————–+——–+——–+———+
|Liiketoiminnan muut kulut |-6 376 |-7 930 |-13 406 |
+—————————–+——–+——–+———+
|LIIKETULOS |-1 277 |-1 329 |-2 127 |
+—————————–+——–+——–+———+
|Rahoitustuotot |66 |76 |169 |
+—————————–+——–+——–+———+
|Rahoituskulut |-648 |-882 |-2 468 |
+—————————–+——–+——–+———+
|Pääomaosuusmenetelmällä |-5 |-24 |143 |
|yhdistetyt yritykset | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|TULOS ENNEN VEROJA |-1 863 |-2 158 |-4 283 |
+—————————–+——–+——–+———+
|Tuloverot |193 |-56 |-93 |
+—————————–+——–+——–+———+
|KAUDEN VOITTO/TAPPIO |-1 670 |-2 214 |-4 375 |
+—————————–+——–+——–+———+
| | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
| | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Muut laajan tuloksen erät | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Erät jotka saatetaan | | | |
|myöhemmin siirtää | | | |
|tulosvaikutteisiksi: | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Muuntoero |1 380 |1 971 |-1 363 |
+—————————–+——–+——–+———+
|Tilikauden muut laajan |1 380 |1 971 |-1 363 |
|tuloksen erät verojen jälkeen| | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|TILIKAUDEN LAAJA TULOS |-291 |-243 |-5 738 |
|YHTEENSÄ | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
| | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Tilikauden tuloksen | | | |
|jakautuminen | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Emoyhtiön omistajille |-1 717 |-2 291 |-4 551 |
+—————————–+——–+——–+———+
|Määräysvallattomille |47 |77 |176 |
|omistajille | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
| | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Tilikauden laajan tuloksen | | | |
|jakautuminen | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Emoyhtiön omistajille |-338 |-320 |-5 914 |
+—————————–+——–+——–+———+
|Määräysvallattomille |47 |77 |176 |
|omistajille | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
| | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Tulos/osake, laimentamaton |-0,12 |-0,18 |-0,33 |
+—————————–+——–+——–+———+
| | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Tulos/osake, laimennettu |-0,12 |-0,18 |-0,33 |
+—————————–+——–+——–+———+

+———————————+——–+——–+
|KONSERNIN VERTAILUKELPOINEN |1–6/2016|1–6/2015|
|TULOS | | |
+———————————+——–+——–+
|1000 EUR | | |
+———————————+——–+——–+
| | | |
+———————————+——–+——–+
|RAPORTOITU LIIKEVAIHTO |18 766 |23 097 |
+———————————+——–+——–+
|Myydyt liiketoiminnot | |-3 249 |
+———————————+——–+——–+
|Valuuttakurssien muutokset |676 |0 |
+———————————+——–+——–+
|Aikaisempien tilikausien oikaisut|-1 | |
+———————————+——–+——–+
|VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO |19 441 |19 848 |
+———————————+——–+——–+
| | | |
+———————————+——–+——–+
|RAPORTOITU LIIKETULOS |-1 277 |-1 329 |
+———————————+——–+——–+
|Liikevaihdon oikaisut | |-3 249 |
+———————————+——–+——–+
|Myydyt liiketoiminnot | |3 011 |
+———————————+——–+——–+
|Valuuttakurssien muutokset |728 |640 |
+———————————+——–+——–+
|Aikaisempien tilikausien oikaisut|127 | |
+———————————+——–+——–+
|VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS |-422 |-927 |
+———————————+——–+——–+

+—————————+———+———+———-+
|KONSERNITASE |30.6.2016|30.6.2015|31.12.2015|
+—————————+———+———+———-+
|1000 EUR | | | |
+—————————+———+———+———-+
|VARAT | | | |
+—————————+———+———+———-+
|Pitkäaikaiset varat | | | |
+—————————+———+———+———-+
|Aineelliset |14 574 |16 699 |14 988 |
|käyttöomaisuushyödykkeet | | | |
+—————————+———+———+———-+
|Liikearvo |8 970 |9 516 |8 970 |
+—————————+———+———+———-+
|Muut aineettomat hyödykkeet|120 |290 |191 |
+—————————+———+———+———-+
|Pääomaosuusmenetelmällä |288 |126 |293 |
|yhdistetyt yritykset | | | |
+—————————+———+———+———-+
|Saamiset |7 414 |9 111 |7 223 |
+—————————+———+———+———-+
|Laskennalliset verosaamiset|618 |693 |547 |
+—————————+———+———+———-+
|PITKÄAIKAISET VARAT |31 985 |36 436 |32 212 |
+—————————+———+———+———-+
|Lyhytaikaiset varat | | | |
+—————————+———+———+———-+
|Myyntisaamiset ja muut |13 306 |16 319 |10 709 |
|saamiset | | | |
+—————————+———+———+———-+
|Tilikauden verotettavaan |349 |167 |129 |
|tuloon perustuvat | | | |
|verosaamiset | | | |
+—————————+———+———+———-+
|Rahavarat |1 144 |1 500 |3 273 |
+—————————+———+———+———-+
|LYHYTAIKAISET VARAT |14 799 |17 987 |14 111 |
+—————————+———+———+———-+
|MYYTÄVÄNÄ OLEVAT |0 |7 199 |4 710 |
|PITKÄAIKAISET VARAT | | | |
+—————————+———+———+———-+
|VARAT YHTEENSÄ |46 784 |61 621 |51 033 |
+—————————+———+———+———-+
| | | | |
+—————————+———+———+———-+
|OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | |
+—————————+———+———+———-+
|Osakepääoma |4 215 |4 215 |4 215 |
+—————————+———+———+———-+
|Muut rahastot |21 355 |21 355 |21 355 |
+—————————+———+———+———-+
|Muuntoerot |-7 566 |-6 648 |-8 168 |
+—————————+———+———+———-+
|Kertyneet voittovarat |-10 120 |-7 672 |-9 216 |
+—————————+———+———+———-+
|Määräysvallattomien |345 |391 |489 |
|omistajien osuus | | | |
+—————————+———+———+———-+
|OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ |8 229 |11 640 |8 675 |
+—————————+———+———+———-+
|Pitkäaikaiset velat | | | |
+—————————+———+———+———-+
|Laskennallinen verovelka |420 |456 |447 |
+—————————+———+———+———-+
|Muut velat |341 |401 |305 |
+—————————+———+———+———-+
|Korolliset rahoitusvelat |23 777 |25 145 |23 759 |
+—————————+———+———+———-+
|PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA|24 538 |26 003 |24 511 |
+—————————+———+———+———-+
|Lyhytaikaiset velat | | | |
+—————————+———+———+———-+
|Tilikauden verotettavaan |33 |41 |79 |
|tuloon perustuvat verovelat| | | |
+—————————+———+———+———-+
|Korolliset rahoitusvelat |1 481 |6 353 |4 517 |
+—————————+———+———+———-+
|Ostovelat ja muut velat |12 502 |17 584 |13 252 |
+—————————+———+———+———-+
|LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA|14 016 |24 510 |17 847 |
+—————————+———+———+———-+
|VELAT YHTEENSÄ |38 555 |51 596 |42 358 |
+—————————+———+———+———-+
|OMA PÄÄOMA JA VELAT |46 784 |61 621 |51 033 |
|YHTEENSÄ | | | |
+—————————+———+———+———-+

+——————————-+——–+——–+———+
|LYHENNETTY KONSERNIN |1–6/2016|1–6/2015|1–12/2015|
|RAHAVIRTALASKELMA 1000 EUR | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Tilikauden voitto/tappio |-1 670 |-2 214 |-4 375 |
+——————————-+——–+——–+———+
|Poistot ja arvonalentumiset |779 |1 023 |2 201 |
+——————————-+——–+——–+———+
|Realisoitumattomat kurssivoitot|-224 |-412 |196 |
|ja -tappiot | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Muut oikaisut |2 548 |1 526 |1 567 |
+——————————-+——–+——–+———+
|Maksetut ja saadut korot |-684 |-818 |-1 455 |
|liiketoiminnasta | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Saadut osingot liiketoiminnasta|0 |0 |19 |
+——————————-+——–+——–+———+
|Maksetut verot |-68 |-168 |-152 |
+——————————-+——–+——–+———+
|Käyttöpääoman muutokset |-1 870 |2 182 |3 211 |
+——————————-+——–+——–+———+
|Liiketoiminnan rahavirta |-1 189 |1 119 |1 212 |
+——————————-+——–+——–+———+
|INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Investoinnit aineellisiin ja |-234 |-289 |-540 |
|aineettomiin hyödykkeisiin | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Aineellisten ja aineettomien |3 540 |328 |1 341 |
|käyttöomaisuushyödykkeiden | | | |
|myynti | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Oikaisu käyttöomaisuuden |-42 |-83 |-69 |
|myyntivoittoon / -tappioon | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Myönnetyt lainat | 0 | 0 |-512 |
+——————————-+——–+——–+———+
|Investointien rahavirta |3 264 |-44 |256 |
+——————————-+——–+——–+———+
|RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Maksullinen osakeanti |0 |1 700 |1 700 |
+——————————-+——–+——–+———+
|Vieraan pääoman muutokset |-4 072 |-2 490 |-1 075 |
+——————————-+——–+——–+———+
|Maksetut osingot / pääoman |-153 |-354 |-354 |
|palautukset       | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Rahoituksen rahavirta |-4 225 |-1 145 |270 |
+——————————-+——–+——–+———+
|RAHAVAROJEN MUUTOS |-2 129 |-30 |1 743 |
+——————————-+——–+——–+———+
|Rahavarat tilikauden alussa |3 273 |1 530 |1 530 |
+——————————-+——–+——–+———+
|Rahavarat tilikauden lopussa   |1 144 |1 500 |3 273 |
+——————————-+——–+——–+———+

A= Osakepääoma
B= Ylikurssirahasto
C= Vararahasto
D= SVOP rahasto
E= Osakeanti
F= Muuntoerot
G= Edellisten tilikausien voitto
H= Määräysvallattomien omistajien osuudet
I= Yhteensä

+———————-+—–+–+—–+——+—–+——+——-+—+——+
|OMAN PÄÄOMAN MUUTOS |A |B |C |D |E |F |G |H |I |
|LASKELMA 1–6/2015 1000| | | | | | | | | |
|EUR | | | | | | | | | |
+———————-+—–+–+—–+——+—–+——+——-+—+——+
|Oma pääoma 1.1.2015 |4 215|86|2 378|17 190|0 |-7 679|-6 349 |833|10 674|
+———————-+—–+–+—–+——+—–+——+——-+—+——+
|Tilikauden tulos |0 |0 |0 |0 |0 |0 |-2 291 |77 |-2 214|
+———————-+—–+–+—–+——+—–+——+——-+—+——+
|Tilikauden laaja tulos|0 |0 |0 |0 |0 |1 031 |940 |0 |1 971 |
|/ muuntoerot | | | | | | | | | |
+———————-+—–+–+—–+——+—–+——+——-+—+——+
|Muut muutokset |0 |0 |0 |0 |1 700|0 |28 |0 |1 728 |
+———————-+—–+–+—–+——+—–+——+——-+—+——+
|Oma pääoma 30.6.2015 |4 215|86|2 378|17 190|1 700|-6 648|-7 672 |391|11 640|
+———————-+—–+–+—–+——+—–+——+——-+—+——+
| | | | | | | | | | |
+———————-+—–+–+—–+——+—–+——+——-+—+——+
|OMAN PÄÄOMAN MUUTOS |A |B |C |D |E |F |G |H |I |
|LASKELMA 1-6/2016 1000| | | | | | | | | |
|EUR | | | | | | | | | |
+———————-+—–+–+—–+——+—–+——+——-+—+——+
|Oma pääoma 1.1.2016 |4 215|86|2 378|18 890|0 |-8 168|-9 216 |489|8 675 |
+———————-+—–+–+—–+——+—–+——+——-+—+——+
|Tilikauden tulos |0 |0 |0 |0 |0 |0 |-1 717 |47 |-1 670|
+———————-+—–+–+—–+——+—–+——+——-+—+——+
|Tilikauden laaja tulos|0 |0 |0 |0 |0 |603 |777 |0 |1 380 |
|/ muuntoerot | | | | | | | | | |
+———————-+—–+–+—–+——+—–+——+——-+—+——+
|Muut muutokset |0 |0 |0 |0 |0 |0 |36 |0 |36 |
+———————-+—–+–+—–+——+—–+——+——-+—+——+
|Oma pääoma 30.6.2016 |4 215|86|2 378|18 890|0 |-7 566|-10 120|345|8 229 |
+———————-+—–+–+—–+——+—–+——+——-+—+——+

Käyttöomaisuuden muutokset

+—————————+———–+———–+——–+
|Käyttöomaisuuden muutokset |Aineelliset|Aineettomat|Yhteensä|
+—————————+———–+———–+——–+
|1 000 EUR | | | |
+—————————+———–+———–+——–+
|Kirjanpitoarvo 1.1.2015 |23 351 |9 870 |33 221 |
+—————————+———–+———–+——–+
|Lisäykset |262 |34 |296 |
+—————————+———–+———–+——–+
|Vähennykset |-254 |0 |-254 |
+—————————+———–+———–+——–+
|Poistot ja arvonalentumiset|-925 |-98 |-1 023 |
+—————————+———–+———–+——–+
|Kurssierot |1 464 |0 |1 464 |
+—————————+———–+———–+——–+
|Kirjanpitoarvo 30.6.2015 |23 898 |9 806 |33 704 |
+—————————+———–+———–+——–+
| | | | |
+—————————+———–+———–+——–+
| | | | |
+—————————+———–+———–+——–+
|Käyttöomaisuuden muutokset |Aineelliset|Aineettomat|Yhteensä|
+—————————+———–+———–+——–+
|1 000 EUR | | | |
+—————————+———–+———–+——–+
|Kirjanpitoarvo 1.1.2016 |14 988 |9 161 |24 149 |
+—————————+———–+———–+——–+
|Lisäykset |201 |0 |201 |
+—————————+———–+———–+——–+
|Vähennykset |-241 |0 |-241 |
+—————————+———–+———–+——–+
|Poistot ja arvonalentumiset|-708 |-71 |-779 |
+—————————+———–+———–+——–+
|Kurssierot |335 |0 |335 |
+—————————+———–+———–+——–+
|Kirjanpitoarvo 30.6.2016 |14 574 |9 090 |23 664 |
+—————————+———–+———–+——–+

Lähipiiritapahtumat

Yhtiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä edellä mainittujen määräysvaltayhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös osakkeenomistajat, joilla on välitön tai välillinen määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta.

+——————-+——–+
|Lähipiiritapahtumat|1–6/2016|
+——————-+——–+
|1 000 EUR | |
+——————-+——–+
|Myynnit |46 |
+——————-+——–+
|Ostot |4 |
+——————-+——–+
|Lyhytaikaiset velat|0 |
+——————-+——–+

Tunnusluvut

+——————————–+——–+——–+———+
|KESKEISET TUNNUSLUVUT |1–6/2016|1–6/2015|1–12/2015|
+——————————–+——–+——–+———+
|Bruttoinvestoinnit, 1 000 EUR |249 |296 |468 |
+——————————–+——–+——–+———+
|Henkilöstö |193 |227 |215 |
+——————————–+——–+——–+———+
|Liiketulos % |-6,8 % |-5,8 % |-4,9 % |
+——————————–+——–+——–+———+
|Kurssikehitys | | | |
+——————————–+——–+——–+———+
|Osakkeen kurssi alussa |1,10 |0,99 |0,99 |
+——————————–+——–+——–+———+
|Osakkeen kurssi lopussa |0,74 |1,27 |1,10 |
+——————————–+——–+——–+———+
|Jakson ylin |1,10 |1,57 |1,66 |
+——————————–+——–+——–+———+
|Jakson alin |0,64 |0,99 |0,97 |
+——————————–+——–+——–+———+
| | | | |
+——————————–+——–+——–+———+
|Oma pääoma / osake eur |0,54 |0,86 |0,60 |
+——————————–+——–+——–+———+
|Tulos / osake eur, laimentamaton|-0,12 |-0,18 |-0,33 |
+——————————–+——–+——–+———+
|Tulos / osake eur, laimennettu |-0,12 |-0,18 |-0,33 |
+——————————–+——–+——–+———+
|Omavaraisuusaste, % |17,59 |18,89 |17,00 |
+——————————–+——–+——–+———+
|Nettovelkaantumisaste, % |293,0 |257,7 |288,2 |
+——————————–+——–+——–+———+

Muut vastuut ja ehdolliset velat

+———————————+———+———+———-+
|Vastuusitoumukset, 1 000 EUR |30.6.2016|30.6.2015|31.12.2015|
+———————————+———+———+———-+
|Annetut kiinnitykset |11 000 |11 000 |11 000 |
+———————————+———+———+———-+
|Pantattujen tytäryhtiöosakkeiden |10 566 |51 628 |46 613 |
|ja -lainasaamisten kirjanpitoarvo| | | |
+———————————+———+———+———-+
|Muut vastasitoumukset |9 959 |11 996 |9 985 |
+———————————+———+———+———-+
|Vuokravastuut |65 922 |74 764 |68 686 |
+———————————+———+———+———-+

Laatimisperiaatteet

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2015 tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden kanssa. Muilla käyttöön otetuilla uusilla tai uudistetuilla IFRS-standardeilla tai
-tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta puolivuosikatsaukseen.

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Omavaraisuusaste (%) =

Oma pääoma yhteensä
____________________________________________________ X 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot

Osakekohtainen tulos (EUR) =

Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tuloksesta
___________________________________________________

Ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Oma pääoma / osake (EUR) =

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
__________________________________________________

Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Nettovelkaantumisaste (%) =

Korolliset velat – rahavarat
__________________________________________________ X 100

Oma pääoma

Vertailukelpoinen liikevaihto (EUR)=

Raportoitu liikevaihto +/- ostettujen ja myytyjen toimintojen liikevaihto +/- lopetettujen liiketoimintojen liikevaihto +/- edellisille tilikausille kuuluva liikevaihto +/- suorat valuuttakurssivaikutukset

Vertailukelpoinen liiketulos (EUR)=

Raportoitu liiketulos +/- ostettujen ja myytyjen toimintojen tuotot ja kulut +/- lopetettujen liiketoimintojen tuotot ja kulut +/- edellisille tilikausille kuuluvat tuotot ja kulut +/- suorat valuuttakurssivaikutukset