NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2015

Nurminen Logistics Oyj                                                     Osavuosikatsaus 6.8.2015 klo 13.00

Nurminen Logisticsin avainluvut 1.1. – 30.6.2015

· Liikevaihto oli 23,1 milj. euroa (2014: 28,3 milj. euroa).
· Raportoitu liiketulos oli -1,3 milj. euroa (-0,3 milj. euroa).
· Liiketulosprosentti oli -5,8 % (-1,2 %).
· Kertaluonteisista eristä puhdistettu liiketulos oli -1,2 milj. euroa (-0,2 milj. euroa).
· Tulos ennen veroja oli -2,2 milj. euroa (-1,4 milj. euroa).
· Nettotulos oli -2,2 milj. euroa (-1,6 milj. euroa).
· Tulos per osake, laimentamaton, oli -0,18 euroa (-0,14 euroa).
· Tulos per osake, laimennettu, oli -0,18 euroa (-0,14 euroa).
· Liiketoiminnan rahavirta oli 1 036 tuhatta euroa (-2 178 tuhatta euroa).

Toinen vuosineljännes 1.4. – 30.6.2015

· Liikevaihto oli 12,1 milj. euroa (2014: 14,1 milj. euroa).
· Raportoitu liiketulos oli 0,1 milj. euroa (-0,4 milj. euroa).
· Liiketulosprosentti oli 0,9 % (-2,6 %).
· Kertaluonteisista eristä puhdistettu liiketulos oli 0,2 milj. euroa (-0,4 milj. euroa).
· Tulos ennen veroja oli -0,6 milj. euroa (-0,7 milj. euroa).
· Nettotulos oli -0,7 milj. euroa (-0,8 milj. euroa).
· Tulos per osake, laimentamaton, oli -0,05 euroa (-0,08 euroa).
· Tulos per osake, laimennettu, oli -0,05 euroa (-0,08 euroa).
· Liiketoiminnan rahavirta oli 512 tuhatta euroa (-544 tuhatta euroa).

TOIMITUSJOHTAJA OLLI POHJANVIRTA:

”Yhtiön liiketulos parani ja liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Positiivisen muutoksen toisella vuosineljänneksellä heikkona jatkuneessa markkinatilanteessa mahdollistivat uudet asiakkuudet terminaali- ja huolintatoiminnoissa, kasvanut metsäteollisuustuotteiden vienti erityisesti Vuosaaren sataman kautta, rautatiekuljetusten määrän selkeä kasvu sekä yhtiössä aikaisemmin toteutetut tehostustoimet. Positiivinen kehityssuunta tulee jatkumaan myös loppuvuonna, mikäli markkinassa ei tapahdu voimakkaita ja nopeita negatiivisia muutoksia. Yhtiö on pystynyt sopeuttamaan toimintaansa hyvin Venäjän taloudessa tapahtuneeseen negatiiviseen muutokseen. Transiton merkitys yhtiön liiketoiminnalle on tällä hetkellä erittäin vähäinen, koska olemme reagoineet asiaan jo aikaisemmin muuttamalla asiakaskuntaa.

Rautatielogistiikassa solmimme toisella vuosineljänneksellä uusia pitkäaikaisia sopimuksia vaunujen operoinnin ja vuokrauksen osalta sekä jatkettiin tehostustoimenpiteitä operoinnin ja vaunukaluston rakenteen osalta. Lisäksi jo tehdyt toimenpiteet tulevat tukemaan positiivista tuloskehitystä Rautatielogistiikka-liiketoimintayksikössä loppuvuonna. Erikoiskuljetusliiketoiminta sujui katsauskaudella tavoitteiden mukaisesti, kun taas projektiliiketoiminnassa ei onnistuttu tavoitteiden saavuttamisessa, mikä johtui osittain projektien aloitusajankohtien siirtymisestä. Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikön liikevaihto pysyi vertailujakson tasolla, mutta tulos parani merkittävästi.

Yhtiön rahoitusasema parani katsauskaudella tehtyjen kiinteistösopimusten ansiosta ja yhtiössä toteutetut tehostustoimet alkavat vaikuttaa täysimääräisesti yhtiön kassavirtaan tästä eteenpäin. Yhtiön liiketoiminnan operatiivinen tehokkuus on parantunut katsauskaudella vertailukauteen verrattuna, kun otetaan huomioon tehty työsuorite per henkilömäärä tai kalustomäärä”, toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta toteaa.

MARKKINATILANNE KATSAUSKAUDELLA

Vuoden 2015 toinen neljännes oli markkinaolosuhteiltaan ensimmäisen neljänneksen kaltainen yhtiön kaikilla liiketoiminta-alueilla. Venäjän taloustilanne vakiintui katsauskauden loppua kohden, mikä näkyi sekä Suomen viennin kasvuna rautateitse Venäjälle verrattuna erittäin hiljaiseen ensimmäiseen neljännekseen että Venäjän sisäliikenteen positiivisena kehityksenä.

KATSAUSKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Katsauskauden liikevaihto oli 23,1 miljoonaa euroa (2014: 28,3 miljoonaa), jossa oli laskua vuoteen 2014 verrattuna 18 %. Raportoitu liiketulos oli -1 329 (-349) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -127 (-174) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli -1 202 (-174) tuhatta euroa. Katsauskauden kertaluonteiset erät liittyivät henkilöstövähennyksiin.

Venäjän ruplan vahvistuminen katsauskaudella vähensi yhtiön rahoituskuluja 431 tuhatta euroa. Tämä kurssivoitto ei ole kassavirtavaikutteinen.

Rautatielogistiikka

Rautatielogistiikka-liiketoimintayksikön liikevaihto katsauskaudella oli 6 657 (2014: 10 118) tuhatta euroa ja liiketulos -840 (2014: 504) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -60 (-85) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli -780 (589) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kurssitappioita sisäisistä ostolaskuista 0,6 miljoonaa euroa. Rautatielogistiikan liikevaihto ja liiketulos laskivat merkittävästi katsauskaudella vertailujaksoon verrattuna erityisesti heikosta alkuvuodesta johtuen. Ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttivat negatiivisesti laskeneet Suomi–Venäjä-liikenteen kuljetusvolyymit ja heikko ruplan arvo. 

Erikoiskuljetukset ja projektit

Erikoiskuljetukset ja projektit -liiketoimintayksikön liikevaihto oli katsauskaudella 3 249 (2014: 4 561) tuhatta euroa ja liiketulos 102 (202) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 0 (0) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli 102 (202) tuhatta euroa. Liiketoimintayksikön liikevaihto pieneni merkittävästi projektikuljetusten volyymien laskun vuoksi. Tällainen volyymien voimakas vaihtelu on hyvin tyypillistä projektiliiketoiminnalle. Volyymien lasku vaikutti liiketulokseen, joka oli kuitenkin selvästi positiivinen tuotannon tehostamistoimenpiteiden ansiosta.

Huolinta- ja lisäarvopalvelut

Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikön liikevaihto katsauskaudella oli 13 431 (13 959) tuhatta euroa ja liiketulos -591 (-1 055) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -67 (-89) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli -524 (-966) tuhatta euroa. Liiketoimintayksikön liikevaihto pysytteli vertailukauden tasolla. Liiketulos parani kuitenkin huomattavasti viime vuoden vertailujaksoon verrattuna. Vuosaaren-terminaalin kappaletavaraliiketoiminta oli vertailukautta korkeammalla tasolla, ja myös Vuosaaren-terminaalin paperi- ja metsäteollisuuden volyymit kasvoivat sekä edelliseen vuosineljännekseen että vertailukauteen verrattuna. Kotkan-, Haminan- ja Luumäen-terminaalien palveluiden kysyntä oli heikompaa kuin vertailujaksolla.

+——————————-+——–+——–+———+
|LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN |1-6/2015|1-6/2014|1-12/2014|
+——————————-+——–+——–+———+
|1000 e | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Rautatielogistiikka |6 657 |10 118 |17 935 |
+——————————-+——–+——–+———+
|Erikoiskuljetukset ja projektit|3 249 |4 561 |7 794 |
+——————————-+——–+——–+———+
|Huolinta- ja lisäarvopalvelut |13 431 |13 959 |27 778 |
+——————————-+——–+——–+———+
|Eliminoinnit |-240 |-381 |-734 |
+——————————-+——–+——–+———+
|Yhteensä |23 097 |28 256 |52 774 |
+——————————-+——–+——–+———+

+——————————-+——–+——–+———+
|LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN |1-6/2015|1-6/2014|1-12/2014|
+——————————-+——–+——–+———+
|1000 e | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Rautatielogistiikka |-840 |504 |2 686 |
+——————————-+——–+——–+———+
|Erikoiskuljetukset ja projektit|102 |202 |163 |
+——————————-+——–+——–+———+
|Huolinta- ja lisäarvopalvelut |-591 |-1 055 |-1 521 |
+——————————-+——–+——–+———+
|Yhteensä |-1 329 |-349 |1 328 |
+——————————-+——–+——–+———+

TOISEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Toisen neljänneksen liikevaihto oli 12,1 miljoonaa euroa (2014: 14,1 miljoonaa), jossa oli laskua vuoteen 2014 verrattuna 14 %. Raportoitu liiketulos oli 106 (-372) tuhatta. Toisen neljänneksen liiketulosta paransivat 0,1 miljoonalla ruplan heikkenemisestä johtuneet realisoitumattomat kurssivoitot.

Rautatielogistiikan liikevaihto laski vertailukauteen verrattuna, mikä johtui pääosin laskeneista volyymeistä Suomi-Venäjä reitillä ja ruplan arvon alentumisesta. Liiketoimintayksikön liiketulos taas parani vertailujaksoon verrattuna tehostuneen toiminnan ansiosta. Rautatielogistiikan asiakaskunnassa ei tapahtunut muutoksia.

Erikoiskuljetukset ja projektit -liiketoimintayksikön liikevaihto ja liiketulos laskivat merkittävästi vuoden 2014 vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon ja liiketuloksen lasku johtui projektiliiketoiminnan volyymien laskusta.

Huolinta- ja lisäarvopalveluissa liikevaihto laski hieman verrattuna viime vuoteen johtuen pääosin Baltian-yhtiöiden liikevaihdon laskusta. Liiketoimintayksikön liiketulos kuitenkin parani huomattavasti. Tuloksen positiivinen kehitys johtui pääosin saaduista uusista asiakkuuksista sekä tehdyistä tehostamistoimenpiteistä. Suhteutettuna yleiseen taloustilanteeseen liiketoimintayksikön Suomen tuloskehitys tarkasteluajanjaksona oli hyvä.

+——————————-+——–+——–+——+
|LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN |4-6/2015|4-6/2014|Muutos|
+——————————-+——–+——–+——+
|1000 e | | | |
+——————————-+——–+——–+——+
|Rautatielogistiikka |3 691 |4 577 |-886 |
+——————————-+——–+——–+——+
|Erikoiskuljetukset ja projektit|1 677 |2 347 |-669 |
+——————————-+——–+——–+——+
|Huolinta- ja lisäarvopalvelut |6 857 |7 477 |-619 |
+——————————-+——–+——–+——+
|Eliminoinnit |-92 |-258 |167 |
+——————————-+——–+——–+——+
|Yhteensä |12 134 |14 142 |-2 008|
+——————————-+——–+——–+——+

+——————————-+——–+——–+——+
|LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN |4-6/2015|4-6/2014|Muutos|
+——————————-+——–+——–+——+
|1000 e | | | |
+——————————-+——–+——–+——+
|Rautatielogistiikka |-34 |-191 |157 |
+——————————-+——–+——–+——+
|Erikoiskuljetukset ja projektit|35 |152 |-117 |
+——————————-+——–+——–+——+
|Huolinta- ja lisäarvopalvelut |105 |-332 |438 |
+——————————-+——–+——–+——+
|Yhteensä |106 |-372 |478 |
+——————————-+——–+——–+——+

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Nurminen Logisticsin markkinaolosuhteet loppuvuonna ovat toisen neljänneksen kaltaiset.

Näkymä tulevaisuuteen on lyhyt. Nurminen Logistics arvioi liikevaihtonsa, operatiivisen liiketuloksensa ja osakekohtaisen tuloksensa laskevan vuoden 2014 tasosta. Suunnitelluilla vaunukaupoilla on toteutuessaan positiivinen vaikutus kassavirtaan ja rahoitusasemaan. Vaunukauppojen tulosvaikutus on riippuvainen toteutushetken ruplan kurssista. Operatiivisen liiketuloksen ennustettavuuteen sisältyy merkittävää epävarmuutta johtuen ruplan kurssin loppuvuoden kehityksestä.

Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on kasvaa nopeammin kuin markkinat, vuosittain keskimäärin yli 15 %. Yli 50 % liikevaihdosta syntyy jatkossa Venäjän ja sen lähialueiden kasvumarkkinoilla. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa kannattavuuttaan ja saavuttaa 10 prosentin liikevoittotaso sekä 20 prosentin oman pääoman tuotto.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suomen ja Venäjän talouksien merkittävä heikentyminen nykytilanteesta vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön operatiiviseen toimintaan ja tulokseen. Ukrainan kriisiin yhtiö on jo reagoinut, joten kriisin edelleen eskaloitumisen vaikutukset näkyisivät ainoastaan Suomen ja Venäjän talouksien heikentymisen kautta.

Yhtiö on vastaanottanut Itäisen tullipiirin Lappeenrannan tullin jälkikantopäätöksiä (yhteensä 32 kappaletta), joissa esitetään yhtiön olevan yhteisvastuussa konkurssiin menneen VG Cargo Oy:n kanssa maahantuontiveroista vuodelta 2009. Yhtiön vastuu maahantuontiveroista on enintään 0,5 miljoonaa euroa. Yhtiön näkemyksen mukaan se ei ole vastuussa kyseisistä maahantuontiveroista, mistä syystä yhtiö ei ole kirjannut asiasta kuluvarauksia. Jos tapauksessa on perusteita jälkikannolle, tulee se yhtiön näkemyksen mukaan kohdistaa ensisijaisesti VG Cargo Oy:n konkurssipesään ja sen voimassaolevaan tullivakuuteen. Yhtiö on valittanut tullin jälkikantopäätöksistä Helsingin hallinto-oikeudelle.

RAHOITUS JA TASERAKENNE

Liiketoiminnan rahavirta oli 1 036 tuhatta euroa. Nettoinvestointien rahavirta oli 38 tuhatta euroa. Rahoituksen rahavirta oli -1 145 tuhatta euroa.

Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 1 500 tuhatta euroa. Yhtiön rahoitusasema on vakaa 4.6.2015 tiedotetun kiinteistöjärjestelyn ja osakeannin ansiosta.

Nurminen Logistics on 27.2.2015 allekirjoittanut rahoittajapankkiensa kanssa jatkuvia liiketoimintoja koskevan 12 kuukautta kestävän rahoitussopimuksen. Rahoitussopimus sisältää kovenanttiehtoja, joiden toteutumista tarkastellaan kvartaaleittain.

Rahalaitoslainoihin liittyvät konsernin nettovelan suhde käyttökatteeseen sekä omavaraisuusasteeseen sidotut kovenanttiehdot olivat välitilinpäätöksessä 30.6.2015 rikkoutuneet. Konserni on saanut rahoittajilta sitoumuksen, jonka mukaan kovenanttiehtojen rikkoutumisesta ei aiheudu konsernille seuraamuksia toisen neljänneksen osalta. Yhtiö neuvottelee parhaillaan pitempiaikaisesta rahoitusratkaisusta, joka mahdollistaisi toiminnan kehittämisen.

Nurminen Logistics Oyj on sopinut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa Vuosaaren satamassa sekä Luumäellä, Niiralassa ja Vainikkalassa olevien terminaalien vuokrienmaksun aikataulun järjestelystä. Vuosille 2015–2021 kohdistuvista vuokrista osa maksetaan Ilmariselle etumaksuna Ilmariselta otetuilla 13,5 miljoonan euron lainoilla. Muu osa alun perin sovitusta vuokrasta maksetaan edelleen vuokrakauden kuluessa. Osana vuokrien maksua koskevaa sopimusta Nurminen Logistics Oyj järjesti 1,7 miljoonan euron osakeannin. Sopimuksen välittömän täytäntöönpanon mahdollistamiseksi ja järjestelykustannusten minimoimiseksi yhtiön hallitus päätti suunnatusta osakeannista. Päätös osakeannista perustui varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2015 antamaan valtuutukseen.

Suunnatussa osakeannissa tarjottiin yhteensä enintään 1 416 668 yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen eräiden yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan ja/tai heidän määräysvaltayhtiöidensä merkittäväksi. Osakkeet merkittiin seuraavasti: Juha Nurminen ja hänen määräysvaltayhtiönsä JN Uljas Oy yhteensä 1 291 667 osaketta sekä Jukka Nurminen, Tero Kivisaari ja Olli Pohjanvirran määräysvaltayhtiö Russian Capital Management Oy kukin 41 667 osaketta.

Konsernin korollinen vieras pääoma oli 33,1 miljoonaa euroa ja konsernin korollinen nettovelka oli vastaavasti 31,6 miljoonaa euroa. Kesäkuussa Ilmarisen kanssa solmittu sopimus Vuosaaren satamassa sekä Luumäellä, Niiralassa ja Vainikkalassa olevien terminaalien vuokrienmaksun aikataulun järjestelystä kasvatti yhtiön pitkäaikaisia korollisia nettovelkoja 13,5 miljoonaa euroa.

Taseen loppusumma oli 63,2 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 18,4 %.

MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA

Yhtiö tiedotti pörssitiedotteella 13.4.2015, että Nurminen Logistics Oyj:n johtoryhmän jäsen, talousjohtaja Ari Viinikkala on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Viinikkala jättää tehtävänsä 31.7.2015.

Yhtiö tiedotti 23.6.2015, että Nurminen Logistics Oyj:n hallitus on valinnut yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Marko Tuunaisen, joka vastaa yhtiön huolinta- ja lisäarvopalvelut liiketoiminnasta. Marko Tuunainen aloittaa toimitusjohtajan tehtävässä 1.8.2015 ja hoitaa aiempaa vastuualuettaan uuden toimen ohessa. Nurminen Logistics Oyj:n nykyinen toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta hoitaa tehtävää 31.7.2015 saakka. Tämän jälkeen Pohjanvirta jatkaa yhtiön palveluksessa toistaiseksi uuden toimitusjohtajan tukena. Yhtiön hallitus tulee ehdottamaan Olli Pohjanvirran nimitystä yhtiön hallitukseen.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskauden aikana 296 (322) tuhatta euroa eli 1,0 % liikevaihdosta. Poistot olivat 1,0 (1,3) miljoonaa euroa eli 4,4 % liikevaihdosta.

KONSERNIRAKENNE

Nurminen Logistics Oyj:n konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Nurminen Logistics Oyj sekä sen suoraan tai välillisesti omistamat tytär- ja osakkuusyhtiöt (omistusosuus suluissa) RW Logistics Oy (100 %), Nurminen Logistics Services Oy (100 %), Nurminen Logistics Heavy Oy (100 %), Nurminen Logistics Finland Oy (100 %), Nurminen Maritime Latvia SIA (51 %), Pelkolan Terminaali Oy (20 %), OOO Nurminen Logistics (100 %), ZAO Terminal Rubesh (100 %), Nurminen Logistics LLC (100 %), UAB Nurminen Maritime (51 %), Nurminen Maritime Eesti AS (51 %), Team Lines Latvia SIA (23 %) sekä Team Lines Estonia Oü (20,3 %).

HENKILÖSTÖ

Konsernin oman henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 220, kun se 31.12.2014 oli 233. Ulkomailla työskenteli 46 henkilöä.

Rautatielogistiikan henkilöstömäärä oli 26, Erikoiskuljetusten ja projektien 18 ja Huolinta- ja lisäarvopalveluiden 161. Johtoon ja hallintohenkilöstöön kuului 15 henkilöä.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden vaihto 1.1. – 30.6.2015 oli 200 973 kappaletta, joka on 1,5 % osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 262 236 euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 0,98 euroa osakkeelta ja ylin 1,66 euroa osakkeelta. Kauden päätöskurssi oli 1,27 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 16 583 332 euroa.

Osakkeenomistajia oli katsauskauden lopussa 629.

Yhtiöllä oli 30.6.2015 hallussaan omia osakkeita 20 275 kappaletta, mikä on 0,2 % äänistä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2015 tehtiin seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2014 – 31.12.2014 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2014 – 31.12.2014 ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Tero Kivisaari, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Alexey Grom. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Tero Kivisaaren. Hallitus asetti myös tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Jukka Nurminen ja Alexey Grom.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa. Lisäksi kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1 500 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2016 asti.  

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

OSINGONJAKOPOLITIIKKA

Yhtiön hallitus on 14.5.2008 määrittänyt yhtiön osingonjakopolitiikan, jonka mukaan Nurminen Logistics Oyj pyrkii jakamaan vuosittain osinkona, yhtiön rahoitusaseman niin salliessa, noin kolmanneksen tuloksestaan.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2016 asti.

MUUT KATSAUSKAUDEN AIKAISET TAPAHTUMAT

Nurminen Logistics aloittaa yt-neuvottelut viestintäfunktion uudelleenorganisoinnista

Yhtiö tiedotti 23.2.2015, että Nurminen Logistics suunnittelee toteuttavansa kustannussäästöjä uudelleenorganisoimalla konsernin viestintäfunktion toiminnan. Kustannussäästöillä pyritään tehostamaan konsernin hallinnon kulurakennetta.

Nurminen Logistics ilmoitti 18.3.2015, että neuvottelut on saatu päätökseen ja lopputuloksena on 1,5 henkilötyövuoden vähentäminen viestintäfunktiosta.

Nurminen Logistics sopeuttaa toimintaansa Suomessa ja Venäjällä

Yhtiö tiedotti 31.3.2015, että Nurminen Logistics käynnistää tytäryhtiössään Nurminen Logistics Services Oy:ssä yhteistoimintaneuvottelut. Yhtiö suunnittelee sopeuttavansa toimintaansa Suomessa rautatieterminaali- ja huolintapalvelujen osalta sekä Venäjällä rautatiekuljetuspalvelun osalta. Suunnitellun sopeuttamisen henkilöstövaikutukset Suomessa tarkoittavat yhteensä 9 henkilötyövuoden vähentämistä Luumäellä, Vartiuksessa, Imatralla ja Niiralassa. Venäjällä henkilöstövaikutukset koskevat 4 henkilötyövuoden vähentämistä. Näillä toimenpiteillä Nurminen Logistics varautuu pienentyneisiin Venäjälle rautateitse kuljetettaviin paperin vientivolyymeihin. Vuoden 2015 osalta paperin vientivolyymeihin Venäjälle ei ole näkyvissä nousua.

Nurminen Logistics suunnittelee vaunujen myyntiä Venäjällä

Yhtiö tiedotti 2.4.2015, että se tehostaa Venäjän vaunukaluston operointia myymällä osan vaunuistaan. Myytävät vaunut eivät ole kiinteiden asiakassopimusten alaisessa liikenteessä vaan niitä operoidaan spot-markkinoilla. Vapautuvat rahavarat parantavat yhtiön kiristynyttä rahoitusasemaa ja yhtiö pystyy tehokkaammin kehittämään vuokravaunuoperointia kasvavassa säiliövaunusegmentissä. Hankkeen tavoiteltu toteutusaika on vuoden 2015 toinen neljännes.

Nurminen Logisticsin yt-neuvottelut päättyneet

Nurminen Logistics ilmoitti 31.3.2015 suunnitelmistaan sopeuttaa toimintaansa Suomessa rautatieterminaali- ja huolintapalvelujen osalta sekä Venäjällä rautatiekuljetuspalvelun osalta. Nurminen Logistics Oyj:n tytäryhtiön Nurminen Logistics Services Oy:n yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Henkilöstövaikutukset Suomessa tarkoittavat kuutta irtisanomista ja kolmea osa-aikaistamista. Venäjällä henkilöstövaikutukset tarkoittavat neljää irtisanomista. Näillä toimenpiteillä Nurminen Logistics varautuu pienentyneisiin Venäjälle rautateitse kuljetettaviin paperin vientivolyymeihin. Vuoden 2015 osalta paperin vientivolyymeihin Venäjälle ei ole näkyvissä nousua. Asiasta tiedotettiin pörssitiedotteella 28.4.2015.

Nurminen Logistics Oyj:n terminaalivuokrien maksujärjestely ja suunnattu osakeanti

Nurminen Logistics Oyj tiedotti 4.6.2015, että yhtiö on sopinut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa Vuosaaren satamassa sekä Luumäellä, Niiralassa ja Vainikkalassa olevien terminaalien vuokrienmaksun aikataulun järjestelystä. Vuosille 2015–2021 kohdistuvista vuokrista osa maksetaan Ilmariselle etumaksuna Ilmariselta otetuilla 13,5 miljoonan euron lainoilla. Muu osa alun perin sovitusta vuokrasta maksetaan edelleen vuokrakauden kuluessa. Osana vuokrien maksua koskevaa sopimusta Nurminen Logistics Oyj järjestää 1,7 miljoonan euron osakeannin. Sopimuksen välittömän täytäntöönpanon mahdollistamiseksi ja järjestelykustannusten minimoimiseksi yhtiön hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista. Päätös osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2015 antamaan valtuutukseen.

Suunnatussa osakeannissa tarjottiin yhteensä enintään 1 416 668 yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen eräiden yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan ja/tai heidän määräysvaltayhtiöidensä merkittäväksi. Osakkeet merkittiin seuraavasti: Juha Nurminen ja hänen määräysvaltayhtiönsä JN Uljas Oy yhteensä 1 291 667 osaketta sekä Jukka Nurminen, Tero Kivisaari ja Olli Pohjanvirran määräysvaltayhtiö Russian Capital Management Oy kukin 41 667 osaketta.

Osakkeiden merkintähinta on 1,20 euroa/osake. Merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen kurssitasoon pyöristettynä ylöspäin lähimpään täyteen kymmeneen senttiin. Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 27.4.–26.5.2015 on 1,18 euroa/osake. Merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen liputusilmoitus

Yhtiö tiedotti pörssitiedotteella 1.7.2015 vastaanottaneensa seuraavan arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:

JN Uljas Oy on ilmoittanut Nurminen Logistics Oyj:lle, että osana 4.6.2015 tiedotettua suunnattua osakeantia, JN Uljas Oy:n merkitsemät 1 250 000 kpl Nurminen Logistics Oyj:n osaketta on merkitty kaupparekisteriin. Merkinnän seurauksena JN Uljas Oy:n omistus on noussut yli 20 prosentin (1/5) rajan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeista. JN Uljas Oy omistus on 3 099 388 Nurminen Logistics Oyj:n osaketta, mikä vastaa 21,4 % osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä. Ennen muutosta JN Uljas Oy omisti 1 849 388 osaketta (14,2 % osakkeista ja äänimäärästä). JN Uljas Oy (y-tunnus 0717307-8) on Nurminen Logistics Oyj:n hallituksen jäsenen Juha Nurmisen määräysvaltayhteisö. Juha Nurmisen muu omistus Nurminen Logistics Oyj:ssä on seuraava: Juha Nurminen omistaa järjestelyn jälkeen suoraan 5 575 546 osaketta (38,5 % osakkeista ja äänimäärästä).

Nurminen Logistics järjestää maksuttoman osakeannin yhtiölle itselleen

Yhtiö tiedotti 8.7.2015, että yhtiön osakkeenomistajat ovat 7.4.2015 valtuuttaneet hallituksen päättämään osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuihin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20.000.000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Hallitus on 8.7.2015 päättänyt edellä mainitun valtuutuksen nojalla maksuttomasta 100.000 uuden osakkeen suunnatusta annista yhtiölle itselleen. Osakeannissa yhtiölle annettavat osakkeet tullaan käyttämään hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen ja näin ollen osakkeiden suunnatulla antamisella on yhtiön kannalta erityisen painava taloudellinen syy.

Nurminen Logistics on myynyt 70 katettua vaunua

Yhtiö tiedotti 2.4.2015 suunnitelmistaan tehostaa Venäjän vaunukaluston operointia myymällä osan vaunuistaan. Tämän suunnitelman mukaisesti heinäkuussa on myyty 70 yhtiön vanhinta, 2005–2006 valmistunutta, katettua vaunua.

Kutsu Nurminen Logistics Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Yhtiö tiedotti 31.7.2015, että Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 24 päivänä elokuuta 2015 kello 13.00 alkaen osoitteessa Satamakaari 24, 00980 Helsinki.

Yleislauseke

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat yhtiön tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

Nurminen Logistics Oyj

Hallitus
Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, p. 010 545 2431.

JAKELU                                                                       
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet                                                   
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita rautatiekuljetuksia, projektikuljetuspalveluita, erikoiskuljetuksia sekä huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.

TAULUKKO-OSA

Segmenttikohtaiset taulukot on esitetty osavuosikatsauksen selostusosassa

+—————————–+——–+——–+———+
|KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA|1-6/2015|1-6/2014|1-12/2014|
+—————————–+——–+——–+———+
|1000 e | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
| | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|LIIKEVAIHTO |23 097 |28 256 |52 774 |
+—————————–+——–+——–+———+
|Liiketoiminnan muut tuotot |88 |248 |465 |
+—————————–+——–+——–+———+
|Aineiden ja tarvikkeiden |-10 530 |-13 572 |-24 600 |
|käyttö | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Työsuhde-etuuksista |-5 030 |-5 722 |-11 146 |
|aiheutuneet kulut | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Poistot ja arvonalentumiset |-1 023 |-1 285 |-2 351 |
+—————————–+——–+——–+———+
|Liiketoiminnan muut kulut |-7 930 |-8 273 |-13 813 |
+—————————–+——–+——–+———+
|LIIKETULOS |-1 329 |-349 |1 328 |
+—————————–+——–+——–+———+
|Rahoitustuotot |76 |7 |82 |
+—————————–+——–+——–+———+
|Rahoituskulut |-882 |-1 001 |-3 298 |
+—————————–+——–+——–+———+
|Pääomaosuusmenetelmällä |-24 |-47 |-57 |
|yhdistetyt yritykset | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|TULOS ENNEN VEROJA |-2 158 |-1 390 |-1 945 |
+—————————–+——–+——–+———+
|Tuloverot |-56 |-222 |-396 |
+—————————–+——–+——–+———+
|KAUDEN VOITTO/TAPPIO |-2 214 |-1 612 |-2 341 |
+—————————–+——–+——–+———+
| | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
| | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Muut laajan tuloksen erät | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Erät jotka saatetaan | | | |
|myöhemmin siirtää | | | |
|tulosvaikutteisiksi: | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Muuntoero |1 971 |-478 |-7 842 |
+—————————–+——–+——–+———+
|Tilikauden muut laajan |1 971 |-478 |-7 842 |
|tuloksen erät verojen jälkeen| | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|TILIKAUDEN LAAJA TULOS |-243 |-2 090 |-10 183 |
|YHTEENSÄ | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
| | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Tilikauden tuloksen | | | |
|jakautuminen | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Emoyhtiön omistajille |-2 291 |-1 831 |-2 793 |
+—————————–+——–+——–+———+
|Määräysvallattomille |77 |219 |453 |
|omistajille | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
| | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Tilikauden laajan tuloksen | | | |
|jakautuminen | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Emoyhtiön omistajille |-320 |-2 309 |-10 636 |
+—————————–+——–+——–+———+
|Määräysvallattomille |77 |219 |453 |
|omistajille | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
| | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Tulos/osake, laimentamaton |-0,18 |-0,14 |-0,21 |
+—————————–+——–+——–+———+
| | | | |
+—————————–+——–+——–+———+
|Tulos/osake, laimennettu |-0,18 |-0,14 |-0,21 |
+—————————–+——–+——–+———+

+—————————–+——–+——–+——+
|KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA|4-6/2014|4-6/2014|Muutos|
+—————————–+——–+——–+——+
|1000 e | | | |
+—————————–+——–+——–+——+
| | | | |
+—————————–+——–+——–+——+
|LIIKEVAIHTO |12 134 |14 142 |-2 008|
+—————————–+——–+——–+——+
|Liiketoiminnan muut tuotot |51 |169 |-118 |
+—————————–+——–+——–+——+
|Aineiden ja tarvikkeiden |-5 598 |-6 646 |1 048 |
|käyttö | | | |
+—————————–+——–+——–+——+
|Työsuhde-etuuksista |-2 369 |-2 841 |472 |
|aiheutuneet kulut | | | |
+—————————–+——–+——–+——+
|Poistot ja arvonalentumiset |-568 |-624 |56 |
+—————————–+——–+——–+——+
|Liiketoiminnan muut kulut |-3 544 |-4 572 |1 028 |
+—————————–+——–+——–+——+
|LIIKETULOS |106 |-372 |479 |
+—————————–+——–+——–+——+
|Rahoitustuotot |37 |0 |38 |
+—————————–+——–+——–+——+
|Rahoituskulut |-780 |-304 |-476 |
+—————————–+——–+——–+——+
|Pääomaosuusmenetelmällä |-10 |-16 |6 |
|yhdistetyt yritykset | | | |
+—————————–+——–+——–+——+
|TULOS ENNEN VEROJA |-646 |-692 |46 |
+—————————–+——–+——–+——+
|Tuloverot |-21 |-129 |107 |
+—————————–+——–+——–+——+
|KAUDEN VOITTO/TAPPIO |-667 |-821 |154 |
+—————————–+——–+——–+——+
| | | | |
+—————————–+——–+——–+——+
| | | | |
+—————————–+——–+——–+——+
|Muut laajan tuloksen erät | | | |
+—————————–+——–+——–+——+
|Erät jotka saatetaan | | | |
|myöhemmin siirtää | | | |
|tulosvaikutteisiksi: | | | |
+—————————–+——–+——–+——+
|Muuntoero |21 |1 060 |-1 039|
+—————————–+——–+——–+——+
|Tilikauden muut laajan |21 |1 060 |-1 039|
|tuloksen erät verojen jälkeen| | | |
+—————————–+——–+——–+——+
|TILIKAUDEN LAAJA TULOS |-646 |239 |-885 |
|YHTEENSÄ | | | |
+—————————–+——–+——–+——+
| | | | |
+—————————–+——–+——–+——+
|Tilikauden tuloksen | | | |
|jakautuminen | | | |
+—————————–+——–+——–+——+
|Emoyhtiön omistajille |-689 |-1 000 |311 |
+—————————–+——–+——–+——+
|Määräysvallattomille |22 |180 |-158 |
|omistajille | | | |
+—————————–+——–+——–+——+
| | | | |
+—————————–+——–+——–+——+
|Tilikauden laajan tuloksen | | | |
|jakautuminen | | | |
+—————————–+——–+——–+——+
|Emoyhtiön omistajille |-668 |60 |-728 |
+—————————–+——–+——–+——+
|Määräysvallattomille |22 |180 |-158 |
|omistajille | | | |
+—————————–+——–+——–+——+
| | | | |
+—————————–+——–+——–+——+
|Tulos/osake, laimentamaton |-0,05 |-0,08 |0,03 |
+—————————–+——–+——–+——+
| | | | |
+—————————–+——–+——–+——+
|Tulos/osake, laimennettu |-0,05 |-0,08 |0,03 |
+—————————–+——–+——–+——+

+—————————-+———+———+———-+
|KONSERNITASE |30.6.2015|30.6.2014|31.12.2014|
+—————————-+———+———+———-+
|1000 e | | | |
+—————————-+———+———+———-+
|VARAT | | | |
+—————————-+———+———+———-+
|Pitkäaikaiset varat | | | |
+—————————-+———+———+———-+
|Aineelliset |16 699 |30 058 |23 360 |
|käyttöomaisuushyödykkeet | | | |
+—————————-+———+———+———-+
|Liikearvo |9 516 |9 516 |9 516 |
+—————————-+———+———+———-+
|Muut aineettomat hyödykkeet |290 |438 |345 |
+—————————-+———+———+———-+
|Pääomaosuusmenetelmällä |126 |183 |173 |
|yhdistetyt yritykset | | | |
+—————————-+———+———+———-+
|Saamiset |10 726 |35 |35 |
+—————————-+———+———+———-+
|Laskennalliset verosaamiset |693 |914 |608 |
+—————————-+———+———+———-+
|PITKÄAIKAISET VARAT |38 051 |41 143 |34 037 |
+—————————-+———+———+———-+
|Lyhytaikaiset varat | | | |
+—————————-+———+———+———-+
|Myyntisaamiset ja muut |16 319 |11 379 |9 648 |
|saamiset | | | |
+—————————-+———+———+———-+
|Tilikauden verotettavaan |167 |99 |83 |
|tuloon perustuvat | | | |
|verosaamiset | | | |
+—————————-+———+———+———-+
|Rahavarat |1 500 |1 328 |1 530 |
+—————————-+———+———+———-+
|Myytävänä oleviksi |7 199 |0 |0 |
|luokitellut pitkäaikaiset | | | |
|omaisuuserät | | | |
+—————————-+———+———+———-+
|LYHYTAIKAISET VARAT |25 185 |12 806 |11 262 |
+—————————-+———+———+———-+
|VARAT YHTEENSÄ |63 237 |53 948 |45 299 |
+—————————-+———+———+———-+
| | | | |
+—————————-+———+———+———-+
|OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | |
+—————————-+———+———+———-+
|Osakepääoma |4 215 |4 215 |4 215 |
+—————————-+———+———+———-+
|Muut rahastot |21 355 |19 655 |19 655 |
+—————————-+———+———+———-+
|Muuntoerot |-6 648 |-4 407 |-7 679 |
+—————————-+———+———+———-+
|Kertyneet voittovarat |-7 672 |-1 334 |-6 349 |
+—————————-+———+———+———-+
|Määräysvallattomien |391 |599 |833 |
|omistajien osuus | | | |
+—————————-+———+———+———-+
|OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ |11 640 |18 727 |10 674 |
+—————————-+———+———+———-+
|Pitkäaikaiset velat | | | |
+—————————-+———+———+———-+
|Laskennallinen verovelka |456 |372 |426 |
+—————————-+———+———+———-+
|Muut velat |401 |549 |350 |
+—————————-+———+———+———-+
|Rahoitusvelat |26 229 |13 902 |13 200 |
+—————————-+———+———+———-+
|PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA |27 087 |14 823 |13 977 |
+—————————-+———+———+———-+
|Lyhytaikaiset velat | | | |
+—————————-+———+———+———-+
|Tilikauden verotettavaan |41 |91 |127 |
|tuloon perustuvat verovelat | | | |
+—————————-+———+———+———-+
|Rahoitusvelat |6 885 |9 879 |8 592 |
+—————————-+———+———+———-+
|Ostovelat ja muut velat |17 584 |10 429 |11 930 |
+—————————-+———+———+———-+
|LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA |24 510 |20 398 |20 649 |
+—————————-+———+———+———-+
|VELAT YHTEENSÄ |51 596 |35 221 |34 625 |
+—————————-+———+———+———-+
|OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ|63 237 |53 948 |45 299 |
+—————————-+———+———+———-+

+——————————-+——–+——–+———+
|LYHENNETTY KONSERNIN |1-6/2015|1-6/2014|1-12/2014|
|RAHAVIRTALASKELMA 1000 e | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Tilikauden voitto/tappio |-2 214 |-1 612 |-2 341 |
+——————————-+——–+——–+———+
|Oikaisu käyttöomaisuuden |-83 |-179 |-19 |
|myyntivoittoon / -tappioon | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Poistot ja arvonalentumiset |1 023 |1 285 |2 351 |
+——————————-+——–+——–+———+
|Realisoitumattomat kurssivoitot|-412 |93 |1 530 |
|ja -tappiot | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Muut oikaisut |1 526 |914 |-901 |
+——————————-+——–+——–+———+
|Maksetut ja saadut korot |-818 |-642 |-1 294 |
|liiketoiminnasta | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Maksetut verot |-168 |-211 |-349 |
+——————————-+——–+——–+———+
|Käyttöpääoman muutokset |2 182 |-1 825 |575 |
+——————————-+——–+——–+———+
|Liiketoiminnan rahavirta |1 036 |-2 178 |-448 |
+——————————-+——–+——–+———+
|INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Investoinnit aineellisiin ja |-289 |-318 |758 |
|aineettomiin hyödykkeisiin | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Aineellisten ja aineettomien |328 |339 |-490 |
|käyttöomaisuushyödykkeiden | | | |
|myynti | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Luovutustulot muista |0 |0 |0 |
|sijoituksista | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Investointien rahavirta |38 |22 |268 |
+——————————-+——–+——–+———+
|RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Maksullinen osakeanti |1 700 |63 |63 |
+——————————-+——–+——–+———+
|Vieraan pääoman muutokset |-2 490 |58 |-1 556 |
+——————————-+——–+——–+———+
|Maksetut osingot / pääoman |-354 |-178 |-178 |
|palautukset       | | | |
+——————————-+——–+——–+———+
|Rahoituksen rahavirta |-1 145 |-56 |-1 670 |
+——————————-+——–+——–+———+
|RAHAVAROJEN MUUTOS |-30 |-2 225 |-2 022 |
+——————————-+——–+——–+———+
|Rahavarat tilikauden alussa |1 530 |3 553 |3 553 |
+——————————-+——–+——–+———+
|Rahavarat tilikauden lopussa   |1 500 |1 328 |1 530 |
+——————————-+——–+——–+———+

A= Osakepääoma

B= Ylikurssirahasto

C= Vararahasto

D= SVOP rahasto

E= Osakeanti

F= Muuntoerot

G= Edellisten tilikausien voitto

H= Määräysvallattomien omistajien osuudet

I= Yhteensä

+——————–+—-+–+—-+—–+—-+—–+—–+—+—–+
|OMAN PÄÄOMAN MUUTOS |A |B |C |D |E |F |G |H |I |
|LASKELMA 1-6/2015 | | | | | | | | | |
|1000€ | | | | | | | | | |
+——————–+—-+–+—-+—–+—-+—–+—–+—+—–+
|Oma pääoma 1.1.2015 |4215|86|2378|17190|0 |-7679|-6349|833|10674|
+——————–+—-+–+—-+—–+—-+—–+—–+—+—–+
|Tilikauden tulos |0 |0 |0 |0 |0 |0 |-2291|77 |-2214|
+——————–+—-+–+—-+—–+—-+—–+—–+—+—–+
|Tilikauden laaja |0 |0 |0 |0 |0 |1031 |940 |0 |1971 |
|tulos / muuntoerot | | | | | | | | | |
+——————–+—-+–+—-+—–+—-+—–+—–+—+—–+
|Muut muutokset |0 |0 |0 |0 |1700|0 |28 |0 |1728 |
+——————–+—-+–+—-+—–+—-+—–+—–+—+—–+
|Oma pääoma 30.6.2015|4215|86|2378|17190|1700|-6648|-7672|391|11640|
+——————–+—-+–+—-+—–+—-+—–+—–+—+—–+

+——————–+—-+–+—-+—–+-+—–+—–+—+—–+
|OMAN PÄÄOMAN MUUTOS |A |B |C |D |E|F |G |H |I |
|LASKELMA 1-6/2014 | | | | | | | | | |
|1000€ | | | | | | | | | |
+——————–+—-+–+—-+—–+-+—–+—–+—+—–+
|Oma pääoma 1.1.2014 |4215|86|2378|17127|0|-4193|720 |558|20891|
+——————–+—-+–+—-+—–+-+—–+—–+—+—–+
|Tilikauden tulos |0 |0 |0 |0 |0|0 |-1831|219|-1612|
+——————–+—-+–+—-+—–+-+—–+—–+—+—–+
|Tilikauden laaja |0 |0 |0 |0 |0|-214 |-264 |0 |-478 |
|tulos / muuntoerot | | | | | | | | | |
+——————–+—-+–+—-+—–+-+—–+—–+—+—–+
|Muut muutokset |0 |0 |0 |63 |0|0 |40 |0 |103 |
+——————–+—-+–+—-+—–+-+—–+—–+—+—–+
|Oma pääoma 30.6.2014|4215|86|2378|17190|0|-4407|-1334|599|18727|
+——————–+—-+–+—-+—–+-+—–+—–+—+—–+

Käyttöomaisuuden muutokset

+—————————+———–+———–+——–+
|Käyttöomaisuuden muutokset |Aineelliset|Aineettomat|Yhteensä|
+—————————+———–+———–+——–+
|1000 e | | | |
+—————————+———–+———–+——–+
|Kirjanpitoarvo 1.1.2015 |23 351 |9 870 |33 221 |
+—————————+———–+———–+——–+
|Lisäykset |262 |34 |296 |
+—————————+———–+———–+——–+
|Vähennykset |-254 |0 |-254 |
+—————————+———–+———–+——–+
|Poistot ja arvonalentumiset|-942 |-98 |-1 040 |
+—————————+———–+———–+——–+
|Kurssierot |1 481 |0 |1 481 |
+—————————+———–+———–+——–+
|Kirjanpitoarvo 30.6.2015 |23 898 |9 806 |33 704 |
+—————————+———–+———–+——–+

+—————————+———–+———–+——–+
|Käyttöomaisuuden muutokset |Aineelliset|Aineettomat|Yhteensä|
+—————————+———–+———–+——–+
|1000 e | | | |
+—————————+———–+———–+——–+
|Kirjanpitoarvo 1.1.2014 |31 492 |10 046 |41 539 |
+—————————+———–+———–+——–+
|Lisäykset |304 |18 |322 |
+—————————+———–+———–+——–+
|Vähennykset |-162 |0 |-162 |
+—————————+———–+———–+——–+
|Poistot ja arvonalentumiset|-1 175 |-110 |-1 285 |
+—————————+———–+———–+——–+
|Kurssierot |-402 |0 |-402 |
+—————————+———–+———–+——–+
|Kirjanpitoarvo 30.6.2014 |30 057 |9 954 |40 011 |
+—————————+———–+———–+——–+

Lähipiiritapahtumat

Yhtiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä edellä mainittujen määräysvaltayhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös osakkeenomistajat, joilla on välitön tai välillinen määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta

+——————-+——–+
|Lähipiiritapahtumat|1-6/2015|
+——————-+——–+
|1000 e | |
+——————-+——–+
|Myynnit |4 |
+——————-+——–+
|Ostot |197 |
+——————-+——–+
|Lyhytaikaiset velat|0 |
+——————-+——–+

Tunnusluvut

+——————————–+——–+——–+———+
|KESKEISET TUNNUSLUVUT |1-6/2015|1-6/2014|1-12/2014|
+——————————–+——–+——–+———+
|Bruttoinvestoinnit, 1000 e |296 |322 |506 |
+——————————–+——–+——–+———+
|Henkilöstö |227 |246 |241 |
+——————————–+——–+——–+———+
|Liiketulos % |-5,8 % |-1,2 % |2,5 % |
+——————————–+——–+——–+———+
|Kurssikehitys | | | |
+——————————–+——–+——–+———+
|Osakkeen kurssi alussa |0,99 |1,6 |1,60 |
+——————————–+——–+——–+———+
|Osakkeen kurssi lopussa |1,27 |1,41 |0,99 |
+——————————–+——–+——–+———+
|Jakson ylin |1,57 |1,73 |1,73 |
+——————————–+——–+——–+———+
|Jakson alin |0,99 |1,37 |0,98 |
+——————————–+——–+——–+———+
| | | | |
+——————————–+——–+——–+———+
|Oma pääoma / osake eur |0,86 |1,39 |0,75 |
+——————————–+——–+——–+———+
|Tulos / osake eur, laimentamaton|-0,18 |-0,14 |-0,21 |
+——————————–+——–+——–+———+
|Tulos / osake eur, laimennettu |-0,18 |-0,14 |-0,21 |
+——————————–+——–+——–+———+
|Omavaraisuusaste, % |18,41 |34,71 |23,56 |
+——————————–+——–+——–+———+
|Nettovelkaantumisaste, % |271,60 |119,90 |189,80 |
+——————————–+——–+——–+———+

Muut vastuut ja ehdolliset velat

+———————————+———+———+———-+
|Vastuusitoumukset, 1000 e |30.6.2015|30.6.2014|31.12.2014|
+———————————+———+———+———-+
|Annetut kiinnitykset |11 000 |11 000 |11 000 |
+———————————+———+———+———-+
|Pantattujen tytäryhtiöosakkeiden |51 628 |52 434 |52 434 |
|ja -lainasaamisten kirjanpitoarvo| | | |
+———————————+———+———+———-+
|Muut vastasitoumukset |11 996 |12 177 |11 976 |
+———————————+———+———+———-+
|Vuokravastuut |74 764 |63 681 |60 131 |
+———————————+———+———+———-+

Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2014 tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden kanssa. Muilla käyttöön otetuilla uusilla tai uudistetuilla IFRS-standardeilla tai –tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta tilinpäätökseen.

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Omavaraisuusaste (%) =

Oma pääoma yhteensä
____________________________________________________ X 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot

Osakekohtainen tulos (EUR) =

Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tuloksesta
___________________________________________________
Ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Osakekohtainen oma pääoma (EUR) =

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
__________________________________________________
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Nettovelkaantumisaste (%) =

Korolliset velat – rahavarat
__________________________________________________ X 100
Oma pääoma