Historia
Historia

1886: Yhtiön synty

Johan Nurmnien

Maanviljelijä Johan Nurminen (1851–1914) muuttaa Raumalle. Hän ryhtyy harjoittamaan puutavarakauppaa ja perustaa sekatavarakaupan, jossa myydään laivatarvikkeita ja siirtomaatavaroita.

Omatoiminen kylttimaalari Wigell lyhentää tilanpuutteen vuoksi yrityksen nimen John Nurminen -muotoon maalatessaan yhtiön nimeä kauppahuoneen ikkunaan.

 

1891–1920: Varustamotoiminnan alku ja huolintatoiminnan perustaminen

Yhtiön ensimmäinen oma alus, kuunarilaiva Uljas rakennetaan Raumalla vuonna 1891.

Varustamotoimintalaajenee nopeasti ja vuonna 1910 JN-lipun alla purjehtii jo kaikkiaan 22 purjealusta kuljettaen lastejaan kaikilla maailman merillä.

Vuonna 1913 Johan luovuttaa yrityksen johdon pojalleen John Nurmiselle (1877–1951).
Hän perustaa kauppahuoneen yhteyteen huolinta-osaston, josta kehittyy ensimmäisen maailmansodan aikana maamme suurin huolintaliike.

1930-luku: MatkaKalevan osakkuus

Yhtiö liittää toimintaansa matkailun, kun John Nurmisesta tulee vuonna 1935 perustetun Matkatoimisto Kaleva Oy:n osakas. Vuonna 1954 Kalevasta tulee John Nurmisen tytäryhtiö.

1950-luku: Varustamotoiminnan kulta-aika

Johnin poika Matti Nurminen (1911–2000) tarttuu yrityksen ruoriin vuonna 1946 ja alkaa määrätietoisesti kehittää huolintasektoria ja varustamotoimintaa.

Yhtiö siirtyy höyrylaivakauteen, ja 1950-luvun lopulla varustamotoiminta on suurimmillaan: kahdeksan alusta, yhteensä 40 000 tonnia kuollutta painoa, höyryää JN-lipun alla.

1960-luku: Varustamotoiminnasta luopuminen, huolinnan ja lentorahtitoiminnan aloittaminen

Suezin kriisin jälkeen yhtiön hallitus päättää luopua varustamotoiminnasta.
Viimeiset alukset myydään vuonna 1967.

Yhtiön toiminta painottuu kansainväliseen huolintaan ja kuljetuksiin.
Länsisatamaan rakennetaan ensimmäinen oma varastorakennus ja
vuonna 1964 aloittaa Helsingin lentoasemalla toimintansa Nurminen-Lento
ensimmäisenä lentorahtihuolitsijana Suomessa. Myös autolinjaliikenne
Neuvostoliittoon ja linjavarustamoita edustava agentuuritoiminta aloitetaan.

 

1970-luku: Kasvua ja kehitystä

Nurminen neljännessä polvessa eli Juha Nurminen (s. 1946) nimitetään toimitusjohtajaksi vuonna 1979.

Yhtiö laajenee voimakkaasti. Uudet valtamerilinjaedustukset ja kansainvälisen autoliikenteen kasvu vauhdittavat  oman tulliterminaaliverkoston rakentamista. Toimintaa laajennetaan myös sisämaahan perustamalla
useita uusia aluekonttoreita.

1980-luku: Kansainvälinen kauppa kukoistaa

Yhtiö toimii entistä laajemmin kansainvälisen kaupan piirissä. Toimialoja ovat muun muassa vienti- ja tuontihuolinta, kansainväliset kuljetukset, Neuvostoliiton autolinjaliikenne, terminaali- ja varastopalvelut, lentoliikenteen maapalvelut, linjaedustukset, laivanselvitys, näyttely- ja messuhuolinta sekä projektikuljetukset.

 

 

1990-luku: Luopuminen perinteisestä huolinnasta ja kuljetuksesta

Yhtiö luopuu asteittain perinteisestä kuljetus- ja huolintatoiminnastaan ja myy sen vuonna 1995 ASG:lle.
Toiminta keskittyy erikoislogistiikkaan, lentoliikenteen maapalveluihin, matkatoimistopalveluihin ja shipping-toimintaan.

2000–2002: Keskittyminen logistiikkaan

Vuonna 2000 John Nurminen luopuu lentoliikenteen maapalveluista ja vuoden 2001 lopussa konserni myy MatkaKalevan liiketoiminnan Kohdematkat Oy:lle. Vuonna 2001 yhtiö ostaa Huolintakeskuksen liiketoiminnat ja vuonna 2002 Atlans Oy:n.

2003: Toiminnot yhden nimen alle

John Nurmisen keskittyminen logistiikkaan jatkuu luopumalla ydinliiketoimintoihin kuulumattomista toiminnoista: muutto- ja näyttelytoiminnoista ja perävaunujen korjaustoiminnasta.

John Nurmisen strategian mukaisesti yhtiö kasvaa orgaanisesti ja yritysostoin Itämeren alueella. Ulkomailla investoinnit ja kehittäminen kohdistuvat Baltian- ja Venäjän-toimintoihin ja -yhtiöihin.  Kotimaassa puolestaan vahvistetaan liiketoimintayksiköiden toimintaa yritysostoin ja investoinnein.

2005: Panostuksia keskeisiin logistiikka-alan toimintoihin

Vuoden 2005 aikana jatketaan entistä selkeämmin panostuksia keskeisiin logistiikka-alan liiketoimintoihin myymällä muotilogistiikkaliiketoiminta ja aloittamalla irtautuminen linja-agentuuri-toiminnoista.

Yhtiö ostaa 49 prosentin osuuden pietarilaisesta rautatieoperointiyhtiöstä
ZAO Irtransista ja hankkii samalla omistukseensa yhtiön koko vaunukaluston.

Taidelogistiikka eriytetään omaksi yhtiökseen ja ajoneuvologistiikkayksikön liiketoiminta siirretään Nurminen Autologistics Oy -nimiseen yhtiöön.

2006: Itämeren alueen merkittävin toimija ajoneuvologistiikassa

Vuonna 2006 ostetaan Ruotsin johtava ajoneuvologistiikkayritys, SkandiaTransport, ja Nurminen kasvaa Itämeren alueen merkittävimmäksi toimijaksi ajoneuvologistiikassa.

Nurminen laajentaa toimintaansa myös kokonaan uudelle liiketoiminta-alueelle eli sairaankuljetukseen ostamalla enemmistöosuudet kolmesta sairaankuljetusyrityksestä.

 

2007: Suomen suurin sairaankuljettaja

Vuonna 2007 myydään taidelogistiikkayritys Nurminen Prima  ja eriytetään omaksi yrityksekseen varustamopalveluja tarjoava Nurminen Ship Agency. Myös Ajoneuvologistiikkatoiminnot myydään Capman Oyj:n hallinnoimien rahastojen perustamalle yhtiölle, johon John Nurminen tulee osakkaaksi 25 prosentin omistusosuudella.

Panostukset hoivalogistiikkaan jatkuvat, ja John Nurminen nousee Suomen suurimmaksi sairaankuljettajaksi.

Yhtiö hankkii koko ZAO Irtransin osakekannan ja jatkaa investointeja rautatievaunuihin.

Tammikuussa 2007 allekirjoitetaan Helsingin kaupungin kanssa maanvuokrasopimus Vuosaaren satamakeskuksen logistiikka-alueella sijaitsevan määräalan vuokraamisesta. Vuosaaren logistiikkakeskuksen rakentaminen aloitetaan kesällä 2007, ja peruskivi muurataan syyskuussa 2007.

Syyskuussa 2007 John Nurminen ilmoittaa jakautuvansa ja listaavansa logistiikkatoimintonsa eli Rautatietoiminnot, Tullauspalvelut, Tavarankäsittely ja lisäarvopalvelut, Erikois- ja raskaskuljetukset ja hoivalogistiikkatoiminnot
Helsingin pörssiin 1.1.2008 alkaen nimellä Nurminen Logistics Oyj.

2008: Uusi pörssiyhtiö Nurminen Logistics Oyj

Vuonna 2008 uusi pörssiyhtiö Nurminen Logistics kasvattaa oman rautatiekalustonsa määrän lähes tuhanteen vaunuun.

Lokakuussa 2008 yhtiö myy yhdessä vähemmistöomistajien kanssa hoivalogistiikkayksikkönsä Nurminen Caren Sentica Partnersin hallinnoimalle rahastolle ja keskittyy strategiansa mukaisesti logistiikkaan ja siihen läheisesti liittyviin liiketoimintoihin.

Ensimmäiset alukset saapuvat Vuosaaren uuteen satamaan 24.11.2008. Samaan aikaan myös Nurminen Logisticsin uuden logistiikkakeskuksen toiminta sataman logistiikka-alueella pyörähtää täydellä teholla käyntiin.

2009: Uusi logistiikkakeskus Haminaan

Nurminen Logisticsin vuotta 2009 leimaa maailmatalouden kriisi, joka vaikuttaa yhtiön markkinatilanteeseen voimakkaasti. Yhtiö käynnistää vuoden 2009 alussa toimenpiteet toiminnan sopeuttamiseksi talouden tilaa ja palveluidensa heikentynyttä kysyntää vastaavaksi. Kululeikkausten ja myyntityön tehostamisen ansiosta yhtiön operatiivinen liiketulos pystytään pitämään voitollisena vaikeassa markkinatilanteessa.

Heinäkuussa 2009 yhtiö solmii sopimuksen toiminnan aloittamisesta Haminan uudessa logistiikkakeskuksessa. Keskus avataan joulukuussa.

Nurminen toteuttaa kasvustrategiaansa Venäjällä ja muissa IVY-maissa solmimalla venäläisen vaunuoperaattori Transgarantin kanssa seitsemänvuotisen yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Nurminen Logistics toimii Transgarantin edustajana Suomessa. Yhteistyöhön sisältyy myös osapuolten välinen junanvaunujen yhteiskäyttösopimus.

Yhtiö ostaa tytäryhtiönsä OOO Huolintakeskuksen venäläisiltä vähemmistöomistajilta 12 prosenttia OOO Huolintakeskuksen osakekannasta. Kaupan jälkeen Nurminen omistaa Huolintakeskuksen osakekannan sataprosenttisesti.

2010: Liiketoimintayksiköt yhteen

Nurminen Logisticsin organisaatiota uudistetaan. Yhtiöön muodostetaan uusi johtoryhmä ja samassa yhteydessä Nurminen Cargo ja Nurminen Heavy -liiketoimintayksiköt yhdistetään.

Niiralaan valmistuu lokakuussa uusi, 5 720 neliön terminaalirakennus kesäkuussa 2009 tulipalossa tuhoutuneen terminaalin tilalle.

2011: Nurmiselle AEOF-status

Vuoden 2011 tammikuussa Suomen tulli myöntää Nurminen Logisticsille AEOF-statuksen. Statuksen haltija on oikeutettu yksinkertaistettuihin tullimenettelyihin ja helpotuksiin tulli- ja yleisilmoitusvaiheen tarkastuksissa.

Nurminen Logistics muuttaa organisaatiotaan lokakuussa 2011  tukemaan paremmin strategiansa toteuttamista. Yhtiön liiketoiminta jaetaan yksiköihin tavoitteena terävöittää ja kehittää johtamista. Osana organisaatiomuutosta muodostetaan uusi johtoryhmä.

Yhtiön Hakkilan-toimipiste ja Pasilan-pääkonttori muuttavat Vuosaaren-logistiikkakeskukseen loppuvuonna 2011. Muuton jälkeen koko pääkaupunkiseudun henkilöstö palvelee asiakkaitaan yhdessä osoitteessa.

2012: OOO Nurminen Logistics syntyy

Nurminen Logisticsin Viron- ja Liettuan-liiketoiminnoista vastaavat yhtiöt siirretään suoraan emoyhtiön alaisuuteen. Venäjän-liiketoiminnot jatkavat omassa yhtiössään, jonka nimi muutetaan OOO Huolintakeskuksesta OOO Nurminen Logisticsiksi.

Nurmisen erikoiskuljetusauto käy yhtiön historian kaukaisimmassa maanteitse saavutetussa kohteessa, Bratskissa Venäjällä. Matkamittariin kertyy kilometrejä yhteensä yli 14 000.

2013: Liiketoiminta yhtiöitetään

Nurminen Logistics hoitaa konepajakonserni Andritzin sellutehtaan laitteiden kokonaistoimituksen Svetlogorskiin Valko-Venäjälle. Mittavaan projektitoimitukseen kuuluu yli 450 kuormaa, joista noin kolmasosa on erikoiskuljetuksia. Toimitus sisältää kuljettamisen lisäksi logistiikan kokonaishallinnan. Projektin tavaraeriä lastataan noin 30 paikassa ympäri maailmaa.

Vuonna 2013 Nurminen solmii Venäjällä sopimuksen neljän suuren kemianteollisuuden yrityksen ja yhden merkittävän rakennusteollisuusyrityksen kanssa näiden tuotteiden kuljettamisesta katetuilla vaunuillaan Venäjän ja muun IVY-alueen sisällä. Nurminen operoi näille asiakkaille pitkillä asiakassopimuksilla noin 200:ta katettua vaunua.

Nurminen Logistics hoitaa konepajakonserni Andritzin sellutehtaan laitteiden kokonaistoimituksen Svetlogorskiin Valko-Venäjälle. Mittavaan projektitoimitukseen kuuluu yli 450 kuormaa, joista noin kolmasosa on erikoiskuljetuksia. Toimitus sisältää kuljettamisen lisäksi logistiikan kokonaishallinnan. Projektin tavaraeriä lastataan noin 30 paikassa ympäri maailmaa.

Metsäyhtiö Sappi keskittää koko Helsingin sataman kautta kulkevan paperiliikenteensä käsittelyn Nurminen Logisticsille. Lisäksi Nurminen solmii Metsä Boardin kanssa jatkosopimuksen mittavista kartonginkäsittelymääristä Helsingissä. Paperin ja kartongin käsittelyvolyymi Vuosaaressa tulee olemaan noin 350 000 tonnia, mikä tarkoittaa noin 31 000 konttiyksikköä TEU:ta.