Avainluvut 2017

Liikevaihto

Liikevoitto

Liikevoitto-%

Omavaraisuusaste %

Henkilöstön määrä

Henkilöstön jakauma maittain %

Toimitusjohtajan katsaus

ceo

"Nurminen Logisticsin raportoitu nettotulos kasvoi

2,9

miljoonaa euroa vuoteen 2016 verrattuna"

Toimitusjohtaja Marko Tuunainen, miten Nurminen Logisticsin vuosi 2017 meni?

Vuonna 2017 Nurminen Logistics paransi kannattavuuttaan. Yhtiön liikevaihto kasvoi 51,6 prosenttia, raportoitu liiketulos 2,6 miljoonaa euroa ja raportoitu nettotulos 2,9 miljoonaa euroa edelliseen tilikauteen verrattuna. Vertailukelpoinen nettotulos nousi voitolliseksi (0,3 miljoonaa euroa) ja operatiivinen liiketoiminta kehittyi suotuisasti vuonna 2017. Suomen talouden elpyminen ja Suomen vienti- ja tuontiteollisuuden kasvu katsauskaudella kiihdyttivät yhtiön tarjoamien palveluiden kysyntää Suomessa. Nostimme joulukuussa koko vuoden tulosohjeistusta odotettua vahvemman liikevaihdon ja liiketuloksen kehittymisen johdosta. Onnistuimme kasvattamaan lähes kaikkien palvelujemme liikevaihtoa ja liiketulosta. Saavutukset ovat määrätietoisen työn tulosta ja onnistuminen usealla osa-alueella kertoo sitoutumisestamme palveluliiketoimintaamme, tavoitteisiimme ja strategiaamme.

Miten liiketoimintojen kannattavuus kehittyi menneenä vuonna?

Erityisesti terminaaliliiketoiminnan positiivinen kehitys sekä Baltian yhtiöiden hyvä tuloksentekokyky tukivat yhtiön tuloskäännettä. Suomen huolintapalveluiden kannattavuus pysyi vahvana ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2016 verrattuna. Suomen rautatielogistiikan kannattavuus parani katsauskaudella toiminnan tehostamisen myötä ja Venäjän yhtiön operoimien omien vaunujen käyttöaste pysyi korkeana.

Mikä on kesällä toteutetun merkintäoikeusannin merkitys yhtiölle?

Kasvun tukemiseksi yhtiö toteutti kesällä merkintäoikeusannin sijoittajilleen. Anti sai markkinoilta erinomaisen vastaanoton ja kaikki merkintäoikeusannissa merkittäväksi tarjotut 29 229 764 uutta osaketta tulivat merkityksi. Merkintäoikeusannilla yhtiö keräsi noin 5,7 miljoonan euron bruttovarat. Pääomajärjestely vahvisti yhtiön pääomarakennetta ja tasetta sekä laski nettovelkaantumisastetta ja rahoituskustannuksia huomattavasti. Merkintäoikeusanti yhdessä kasvaneen liiketuloksen kanssa paransi yhtiön rahoitusasemaa merkittävästi vuonna 2017.

Missä Nurminen Logistics onnistui vuonna 2017?

Nykyisten palvelujen jatkuvan kehittämisen lisäksi yhtiön tavoitteena on laajentaa palvelutarjoomaansa. Katsauskaudella yhtiö keskittyi kehittämään Kiinaan suuntautuvia rautatiekuljetuksia. Marraskuussa yhtiö operoi onnistuneesti ensimmäisen konttijunan Suomesta Kiinaan ja yhtiö tavoittelee säännöllisen Suomen ja Kiinan välisen junayhteyden avaamista. Suomen ja Pohjois-Euroopan vienti- ja tuontiteollisuudella on kysyntää tälle palvelulle.

Miten yhtiön tietojärjestelmäuudistus on edennyt?

Vuonna 2017 yhtiö investoi käyttöomaisuuteen yli miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Terminaalien ja vaunukaluston korjausinvestointien lisäksi suurempia investointihankkeita oli vuoden aikana aloitettu tietojärjestelmien uudistaminen. Tietojärjestelmät uusitaan vaiheittain: vuoden 2017 loppupuolella otettiin käyttöön uusi asiakashallintajärjestelmä, vuoden vaihteessa uudet taloushallinto- ja huolintajärjestelmät ja vuoden 2018 aikana uudistamme varastonhallintajärjestelmän. Modernien järjestelmien avulla pystymme tehostamaan toimintaamme sekä parantamaan kilpailukykyämme ja palvelumme tasoa. Lisäksi ne avaavat mahdollisuuksia uusien digitaalisten palveluiden tarjoamiseen.

Miten kiteyttäisit menneen vuoden ja mitkä ovat vuoden 2018 tavoitteet?

Yhtiö on hyvällä tiellä ja paremmassa taloudellisessa kunnossa jatkamaan kasvua ja toimintojen parantamista. Jatkamme vuonna 2018 strategian mukaisten kasvuhankkeiden edistämistä tavoitteenamme tukea markkina-asemaamme sekä pidentää arvoketjua ja laajentaa palvelutarjontaamme asiakkaillemme. Vuoden 2018 tärkein tavoitteemme on jatkaa kannattavan kasvun tiellä.
signature

Marko Tuunainen

President and CEO

Vuoden kohokohdat

Liiketulos kasvoi

278.4

prosenttia

Yhtiön pääoma kasvoi

9,0

miljoonalla eurolla

Junan kokonaispituus noin

800

metriä

Strategia

Nurminen Logisticsin tavoitteena on olla luotettavin ja laadukkain logistiikkatoimija valitsemillaan liiketoimintasegmenteillä ja -alueilla. Nurminen Logisticsin strategiana on kasvaa orgaanisesti sekä investointien ja yritysjärjestelyiden kautta. Avainroolissa tässä ovat mittava kokemus kotimaisesta ja kansainvälisestä logistiikkamarkkinasta, laadukas ja monipuolinen palvelukokonaisuus keskeisiltä sijainneilta sekä asiakastarpeen kattava, riittävä ja kustannustehokas palveluiden arvoketju.

Hallitus on päivittänyt Nurminen Logisticsin pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet vastaamaan markkinaympäristöä ja yhtiön nykyisen liiketoiminnan tasoa. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa markkinoita nopeampi kasvu, 7 % liikevoittotaso ja 12 % oman pääoman tuotto.

Strategiset tavoitteet vuoteen 2020

 1. Kasvu valikoitujen hankintojen ja hankkeiden kautta
  • täsmäinvestoinnit ja -hankinnat kasvumarkkinoille ja -toimialoihin
  • yhtiölle synergisten, asiakkaille lisäarvoa tuottavien palvelukonseptien kehittäminen
  • logistisen palvelutarjonnan kasvattaminen arvoketjua pidentämällä.
 2. Kannattavuuden parantaminen
  • kansainvälistyminen ja kannattavien liiketoimien kasvattaminen
  • toiminnan tuottavuuden ja tehokkuuden kehittäminen
  • arvoketjun kasvattaminen ja lisäarvopalveluiden kehittäminen.
 3. Rautatielogistiikan palvelujen kehittäminen
  • teollisuuden hankinta- ja tuotevirtoja palveleva rautatielogistiikka
  • kansainvälinen logistiikka
  • paikallispalveluille tuotettava rautatielogistiikka.

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet

 1. Kasvu: Yhtiö kasvaa nopeammin kuin markkinat.
 2. Kannattavuus: Yhtiö parantaa kannattavuuttaan saavuttaen 7 % liikevoiton ja 12 % oman pääoman tuoton.

Nurminen Logisticsin strategia

Arvot

Kehitä ja kehity – asiakkaan parhaaksi

Luota ja ole luottamuksen arvoinen

Toimi tuloksellisesti

Yrittäjyys on vastuuta

Kilpailuedut

Palveluiden korkea laatu, luotettavuus ja joustavuus

Vahva osaaminen Suomen tuonnin ja viennin logistiikkapalveluiden tuottamisessa sekä Suomen ja Venäjän välisessä ja Venäjän ja sen lähialueiden sisäisessä logistiikassa

Pitkä kokemus ja vahva osaaminen logistiikkamarkkinoilta

Toimipisteet keskeisillä paikoilla tavaravirtojen äärellä

Tavoitteet

1.

Kasvu valikoitujen hankintojen ja hankkeiden kautta


2.

Kannattavuuden parantaminen


3.

Rautatielogistiikan palvelujen kehittäminen

Määränpää

Olla luotettavin ja laadukkain logistiikkatoimija valitsemillaan liiketoiminta-segmenteillä ja -alueilla

Strategian toteuttaminen vuonna 2017

Vuonna 2017 Nurminen Logistics keskittyi rahoitusrakenteensa kehittämiseen toteuttamalla kesä-heinäkuussa merkintäoikeusannin osakkeenomistajilleen. Pääomajärjestelyn tavoitteet toteutuivat: yhtiö sai varoja strategian mukaisten hankkeiden edistämiseen, yhtiön tase vahvistui ja velkarakenne keveni. Vuonna 2017 Nurminen Logistics vei määrätietoisesti eteenpäin suunnitelmansa avata rautatieyhteys Kiinaan, kehitti NR Rail Oy:n toimintaa sekä onnistui parantamaan kannattavuuttaan.

 

Toimintojen kannattavuuden parantaminen


Vuoden 2017 aikana Nurminen Logistics on onnistunut parantamaan lähes kaikkien liiketoimintojensa kannattavuutta. Yhtiön liiketulos kasvoi 278,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna 1,7 miljoonaan euroon. Huolinta- ja terminaalipalvelujen, Suomen rautatielogistiikan sekä Baltian yhtiöiden kannattavuus parani edellisvuodesta. Terminaaliliiketoiminnan kannattavuus parani selvästi, mikä johtui suurilta osin terminaalien tavaravirtojen kasvusta vienti- ja tuontiliikenteessä. Positiivinen kehitys näkyi selvästi Vuosaaren toimipisteessä metsä-, teräs- ja konepajateollisuuden sekä e-kaupan logistiikan palvelujen kysynnän kasvuna. Huolintapalveluiden ja Suomen rautatielogistiikan kannattavuuden kasvun ajurina oli toiminnan tehostaminen. Baltian yhtiöiden liiketulosta paransi voimakas liikevaihdon kasvu.

 

Rautatieyhteyden avaaminen Kiinaan


Yhtiön rautatielogistiikkapalvelujen kehittämisen kärkihankkeita on luotettavan ja nopean konttijunayhteyden luominen Kiinaan suomalaisille vientituotteille. Ensimmäinen iso askel kohti päämäärää otettiin marraskuussa, kun Nurminen järjesti kokojunakuljetuksen Suomesta Kiinaan. Tavarat kuljetettiin Niiralasta Keski-Kiinaan vain 12 päivässä. Samaan aikaan yhtiö käynnisti projektin viikoittaisen rautatieyhteyden avaamiseksi Helsingin satamasta Kiinaan. Yhtiön asiakaskunta tulee muodostumaan Suomen vientiteollisuudesta ja kansainvälisistä huolintaliikkeistä. Rautatiekuljetuksen lisäksi asiakkaille tullaan tarjoamaan konttien nouto- ja jakelukuljetuspalvelua maanteitse Kiinan määräasemalta kaikkialle maahan.

 

NR Rail Oy:n toiminnan kehittäminen


Vuoden 2017 aikana NR Rail jatkoi strategiansa mukaisesti rautatiemarkkinoiden kartoittamista ja saavutti asiakaskunnassa uskottavan palveluntarjoajan aseman, vaikka investoinnit veturikalustoon ovat vielä tekemättä. NR Rail Oy jatkaa yhteistyöneuvotteluita tarkemmin identifioidun asiakasryhmän kanssa ja selvittää mahdollisuuksia tarjota laajempaa kokonaisuutta logistiikan arvoketjussa. Nurminen Logistics ja venäläisen Rustranscomin yhteistyön aloittamisen taustalla on joulukuussa 2016 Suomen ja Venäjän välillä ratifioitu yhdysliikennesopimus. Suunnitelmien mukaan NR Rail Oy:n ydinpalvelu tulee kattamaan Suomen rajaliikenteen veturikuljetukset metsä- tai kemianteollisuudelle Niiralan, Imatran ja Vainikkalan rajanylityspaikkojen kautta.

Hallitus

Olli Pohjanvirta
Olli Pohjanvirta

s. 1967

Russian Capital Management Oy:n toimitusjohtaja

Oikeustieteen kandidaatti

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2015, yhtiön toimitusjohtaja vuosina 2013–2015, hallituksen puheenjohtaja vuosina 2010–2013, hallituksen jäsen vuosina 2005–2010

Ei-riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Juha Nurminen
Juha Nurminen

s. 1946

Kauppatieteiden maisteri

Hallituksen jäsen vuodesta 1971, hallituksen puheenjohtaja vuosina 1997–2010

Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Jukka Nurminen
Jukka Nurminen

s. 1979

John Nurminen Events B.V.:n toimitusjohtaja

Kauppatieteiden maisteri

Hallituksen jäsen vuodesta 2009 (varajäsen vuonna 2008)

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Alexey Grom
Alexey Grom

s. 1971

United Transport and Logistics Companyn (UTLC) pääjohtaja

Executive MBA

Hallituksen jäsen vuodesta 2013

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista