Hallinnointi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 

Nurminen Logistics Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä sekä Suomen osakeyhtiölain ja Nasdaq Helsinki Oy:n antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää, 1.1.2016 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015 (Corporate Governance).

  • Hallinnointikoodin suosituksesta 15, Valiokunnan jäsenten valinta, poiketen hallituksen tarkastusvaliokunnassa on ajalla 1.1.–14.4.2018 ollut kaksi jäsentä.

Koodi on kokonaisuudessaan saatavilla julkisesti internetosoitteessa www.cgfinland.fi. Yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu yhtiökokouksen, hallituksen ja sen perustamien valiokuntien, toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmän, sovellettavaksi tulevan lainsäädännön ja muun sääntelyn sekä konsernipolitiikkojen, -ohjeiden ja -toimintatapojen muodostamaan kokonaisuuteen.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä  vuonna 2018 on julkaistu erillisenä selvityksenä. 

Nurminen Logistics Oyj:n rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 44 254 174 osaketta ja osakepääoma 4 214 521 euroa. Yhtiöllä on yksi osakelaji ja kaikki  osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä.