Hallinnointi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 

Nurminen Logistics Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä sekä Suomen osakeyhtiölain ja Nasdaq Helsinki Oy:n antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää, 1.1.2016 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015 (Corporate Governance).

  • Hallinnointikoodin suosituksesta 8, Hallituksen kokoonpano, poiketen yhtiön hallituksessa ei ole vuonna 2017 alkaneella toimikaudella ollut edustettuna molempia sukupuolia. Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä ja valmistelevat hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle, eivät ole pyrkimyksistään huolimatta onnistuneet esittämään yhtiökokoukselle naispuolisia ehdokkaita. Yhtiön tavoitteena on, että yhtiön hallituksen kokoonpanossa on jatkossa edustettuina molemmat sukupuolet.
  • Hallinnointikoodin suosituksesta 15, Valiokunnan jäsenten valinta, poiketen hallituksen tarkastusvaliokunnassa on 25.11.2010 alkaen ollut kaksi jäsentä. Yhtiö pitää kahta tarkistusvaliokunnan jäsentä riittävänä määränä, koska yhtiön hallituksessa on yleensä ollut viisi jäsentä. Tero Kivisaaren erottua hallituksesta 6.10.2017 yhtiön hallituksessa on ollut tilapäisesti ainoastaan neljä jäsentä.

Koodi on kokonaisuudessaan saatavilla julkisesti internetosoitteessa www.cgfinland.fi. Yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu yhtiökokouksen, hallituksen ja sen perustamien valiokuntien, toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmän, sovellettavaksi tulevan lainsäädännön ja muun sääntelyn sekä konsernipolitiikkojen, -ohjeiden ja -toimintatapojen muodostamaan kokonaisuuteen.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä  vuonna 2017 on julkaistu erillisenä selvityksenä. 

Nurminen Logistics Oyj:n rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 44 254 174 osaketta ja osakepääoma 4 214 521 euroa. Yhtiöllä on yksi osakelaji ja kaikki  osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä.